ساعدنیوز
ساعدنیوز

قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

  پنجشنبه، 31 شهریور 1401   زمان مطالعه 6 دقیقه
قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت
ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاري از نظامهاي حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به داراییهاي برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیشبینی شود که با ارتقاي پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت در ادامه ساعد نیوز به چگونگی رسیدگی قانون به دارایی دولت مردان خواهد پرداخت.

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ، مقابله با فساد اداری و سیاسی کارمندان دولت و برخی از دیگر از مقامات ، سبب گردیده بود تا قانونی در رابطه با رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان به تصویب مجلس برسد که تحت عنوان " قانون از کجا آورده ای " شناخته شده است . قانون فوق که مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره است ، در جلسه سه شنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت ( 1337 ) به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و الزاماتی را در خصوص لزوم اعلام اموال برخی مسئولان مقرر نموده است . به همین مناسبت ، در ادامه این محتوا به بررسی قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به اختصار تحت عنوان قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت شناخته شده است می پردازیم و متن آن را ارائه می نماییم .

ذره بین و پرونده

ماده اول قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

از تاریخ تصویب این قانون ، وزراء و معاونین و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشگری یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضاء انجمن های شهر و کارکنان مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند به استثناء بازنشستگان یا کسانی که وظیفه مستمری قانونی دارند ، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد گردید ، تسلیم و رسید دریافت دارند . تبصره - کلیه کارمندانی که جدیدا به خدمت دولت یا یکی از مؤسسات فوق الذکر وارد می شوند ، باید موقع ورود به خدمت صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت قانونی خود را تسلیم نمایند .

ماده دوم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیر منقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقد و اسناد بهادار و جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود . تبصره - صورت مزبور در روی اوراقی که از طرف دولت تهیه و در آن فهرست دارایی که باید صورت داده شود تعیین گردیده است ، تسلیم مشمولین ماده یک می شود که از تاریخ دریافت ظرف دو ماه آنها را تکمیل و به مرجع مربوط تسلیم نمایند.

ماده سوم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

مشمولین ماده اول مکلفند هر سال ظرف ماه های فروردین و اردیبهشت کلیه تغییراتی که در دارایی و درآمد آنان یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی آنان در سال قبل پیدا شده و طرق تحصیل آنها را به طریق مذکور در تبصره ماده دوم تسلیم و رسید دریافت دارند .

ماده چهارم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

اشخاص فوق در صورتی که در مواعد مقرر صورت های مذکور در این قانون را بدون عذر موجه تسلیم نکردند ، بار اول به مجازات انفصال و محرومیت از خدمت از یک تا دو سال و در صورت تکرار به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول محکوم می شوند . همچنین هر یک از مشمولین مذکور فوق که صورت دارایی خود یا همسر و یا فرزندان تحت ولایت قانونی خود را عالما و عامدا بر خلاف واقع تنظیم نماید اعم از این که حیله و تقلبی به کار برد و یا قسمتی از دارایی را کتمان نماید ، به مجازات انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در این قانون و ضبط آن قسمت از دارایی که در صورت قید نگردیده و متعلق به خود کارمند می باشد به نفع خزانه دولت محکوم می شود .

ماده پنجم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

مشمولین ماده اول مکلفند به کلیه پرسش های مربوط به تغییرات حاصله در صورت دارایی جواب صریح دهند . در صورتی که اضافه دارایی از طریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصال دائم و محرومیت از خدمت دولت و مؤسسات مذکور در ماده اول و ضبط آن مال محکوم خواهد شد و هر گاه عمل با سایر مواد قانون مجازات عمومی منطبق باشد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به مجازات مندرج در آن قانون نیز محکوم خواهد گردید .

تبصره 1 - منظور از انفصال از خدمت درباره مشمولین مواد فوق که جزء مأمورین دولت یا شهرداری یا بنگاه های مذکور در قانون راجع به محاکمه مأمورین به خدمات عمومی مصوب 6/2/1315 نمی باشند انفصال دائم از خدمت در آن مؤسسات و محرومیت از خدمات دولتی ( اعم از کشوری و لشگری ) و شهرداری است .

  • تبصره 2 - در مورد افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور ، منظور از انفصال و محرومیت موقت از خدمت ( بدون کاری ) و انفصال محرومیت دائم از خدمت به ( اخراج از خدمت و محرومیت از خدمت در ادارات دولتی و مؤسسات مذکور در ماده اول است ) .
  • تبصره 3 - انفصال و محرومیت موقت و دائم مقرر در این قانون جنحه مهم محسوب می شود .

ماده ششم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

رسیدگی به صورت های مزبور و تشخیص انطباق موضوع با مواد 4 و 5 قسمت کارمندان کشوری به عهده اداره کل بازرسی کشور و در قسمت نیروهای مسلح به عهده اداره بازرسی ارتش خواهد بود . ادارات مزبور در صورتی که تشخیص دادند موضوع قابل تعقیب کیفری است آن را به دادسرای صلاحیت دار ارجاع می نمایند تا طبق مقررات کیفری اقدام به عمل آید .

ماده هفتم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

کسانی که طبق این قانون از طرف دادستان در دادگاه های دادگستری یا دادگاه های نظامی تحت تعقیب واقع شوند از خدمت معلق یا بدون کار می شوند در صورتی که بر حسب حکم دادگاه برائت حاصل نمودند ، ایام تعلیق یا بدون کار جزء خدمت آنان محسوب و حقوق مدتی را که به علت تعلیق به آنان پرداخته نشده دریافت خواهند کرد .

ماده هشتم قانون رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت

صورت های مزبور و مندرجات آن سری است و افشای آن قبل از صدور کیفرخواست به کلی ممنوع است و متخلفین به مجازات مقرر در ماده 220 قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد .

بنابراین کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران، سازوکارهاي رسیدگی به اموال و داراییهاي مقامات و مسئولان مورد پیشبینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالشهایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیشبینی فرایندهاي راستیآزمایی و ضمانت اجراهاي مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .

پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
پربحث های هفته   
عرض ارادت احساسی و عیادت بازیگران و ورزشکاران از رهبر معظم انقلاب در بیمارستان+ عکس/ از جواد عزتی و علی ضیا تا علی پروین و بهداد سلیمی (670 نظر) رهبر معظم انقلاب چه میوه هایی را برای حفظ سلامتی خود میل می کنند؟ (183 نظر) پاسخ جالب رهبر معظم انقلاب به یک سوال: حضرت آقا اصلاً شما فکر می‌کردین که رهبر بشین؟ (57 نظر) خلاقیت خنده دار یک ایرانی برای دوخت کاپشن با پتو پلنگی حماسه آفرید/ ایرانی پنجه طلا از هر انگشتش هنر میباره😂 (41 نظر) گریم سخت و سنگین شازده مفخم سریال "گیلدخت"، صالح میرزاآقایی، برای بازی در نقش امام خمینی/ بنظرتون شبیه ایشون شدن؟ (39 نظر) خلاقیت بی نظیر راننده مشهدی، با نوشته جالب پشت وانت اش حماسه آفرین شد/ آدم حَظ میکنه از این درک و فهم بالا (27 نظر) ماجرای جالب کارت عروسی فائزه و حمید که به دست رهبر انقلاب رسید/ حرکت تحسین برانگیز عروس و داماد ایرانی برای خرید سرویس طلا+عکس (26 نظر) روایتی جالب از روز دقیق تولد رهبر معظم انقلاب از زبان خودشان در سالگرد 85 سالگی ایشان+عکس شناسنامه (22 نظر) خلاقیت تحسین برانگیز چوپان برای تردد بدون دردسر گوسفندانش در سطح شهر+ویدیو/ مغز تو رو باید طلا گرفت😂 (19 نظر) مراسم تولد جگرسوز علی انصاریان در خانه ابدی اش و گریه های دلخراش ننه علی/ روحش شاد+ عکس (18 نظر) روایت جالب رهبر معظم انقلاب از کتاب کرایه کردنشان به مبلغ هر شب 1 قِران+ویدیو/ کتابفروشی ناراحت شد که چرا من هر جلد رو توی یک شب میخونم! (12 نظر) مراسم عقد شیک و منحصربفرد برادرزاده سامان صفاری، امیر سریال دلدادگان/ ایشالا عروسی خودت+عکس (12 نظر) مراسم سالگرد ازدواج ساده و خلوت شاهرخ استخری و خانومش در حیاط باصفا و دلباز خونشون/ عجب کیک شیک و منحصر به فردی+عکس (11 نظر) روایت جالب از زندگی شخصی رهبر معظم انقلاب؛ از پیاده‌روی رهبری در خانه‌شان تا ماجرای عمل جراحی ایشان بدون بیهوشی عمومی (11 نظر) واکنش ایران به درخواست عجیب آمریکا برای حمله نمادین اسرائیل (10 نظر)
دیگران می‌خوانند   
مجله ای نوستالژی که 20 سال قبل پیش بینی بازیگر شدن پژمان جمشیدی را کرده بود+عکس تفریحات دلچسب گلاره عباسی در جزیره هرمز با لباس محلی و نقاب بندری/ زیبایی و دیگر هیچ😍 کاربرد ورق سیاه st37 در چیست؟ عوامل مؤثر بر قیمت ورق سیاه st37 چیست؟ مدل مانتو باکلاس الهام حمیدی بازیگر سریال یوسف پیامبر با گل های برجسته و رنگ شاد بهاری+ عکس/خانوما ایده بگیرین سکانسی خنده دار از سرِکار گذاشتن نقی توسط ارسطو و رحمت در هتل+ویدیو/ چقدم باورش شده بود😂 کارت شرکت در کنکور سراسری 1403 منتشر شد/ جزئیات دیدار و عیادت هادی چوپان گرگ پارسی از خانواده افشین پیروانی در شیراز/ تنتون سلامت+ عکس (ویدئو) بیماری "گوزن زامبی" یا زوال مزمن / گوزنی که مرده است ولی خودش نمی داند!!! ترسناک‌ترین تمدن‌ تاریخ بشر/ در صورت رو در رو شدن باهاشون تنها کاری که باید میکردی این بود که بال دربیاری و لاغیر! (عکس) خلاقیت حیرت انگیز یک هموطن تهرانی در استفاده از ماشینش برای نشان دادن احساسات عمیقش به گروهک تکفیری داعش (ویدیو) جالبترین و عجیب ترین زوج دنیا/ آقا و خانم کره ای که نزدیک به نیم متر اختلاف قدی دارند!! (ویدیو) فیلمی بسیار نادر از حال و هوای بازار تهران در دوره قاجار (ویدئو) سردترین شهر دنیا معروف به شهر ارواح با دمای منفی 60 درجه / زندگی طاقت فرسا در سیبری (ویدئو) هولناک ترین حوادث ثبت شده با دوربین که باورکردنش سخته!😱 (عکس) قول و قرارهای عاشقانه بهنوش بختیار با خودش، سوار بر موستانگ لاکچری اش (ویدئو) ذوق و شوق وصف نشدنی شهاب حسینی برای داماد شدن/ دوستاش چه سنگ تمومی گذاشتن واسش! (عکس) ایده خلاقانه یک هموطن مغازه دار برای بستن دهن مردم/ قشنگ معلومه از سوالهای دور و بری ها کلافه بوده! (عکس) ترفند دردناک زنان برای از بین بردن غبغب در گذشته/ این مطلب شما رو یاد جمله معروف "بِکُش! خوشگلم کن!" نمیندازه؟ (عکس) خلاقیت بانمک یک مادر برای نشان دادن اینکه فرزندش چقدر خوردنی و خوشمزه ست همه را به خنده واداشت😂 روایتی از کار عجیب زنان قاجار؛ زنان آن دوره چه می‌کردند؟+عکس تغییر استایل فرزاد حسنی در خیابان اصلا قابل شناسایی نبود+ عکس خلاقیت بی نظیر عروس و داماد برای برگزاری عروسی روی اقیانوس حماسه آفرید/ آدم از اینهمه زیبایی حظ میکنه😍👌 حضور نجم الدین شریعتی، مجری برنامه سمت خدا در چایخانه حرم امام رضا(ع) و پذیرایی با دل و جان از زائران+ویدیو رئیس جمهور: ایران مصمم به برداشتن گام‌های جدید در توسعه روابط با کشورهای همسایه است بایدن برای منصرف‌کردن ایران از حمله به اسرائیل التماس می‌کرد حقوق 15 میلیون تومانی برای زباله‌گرد‌ها؟ درگیری خونین در صف بربری/ کندن گوش پسر جوان به سبک تایسون جدیدترین عکس از حضور بهنوش بختیاری بازیگر جنجالی در حرم امام رضا (ع)/ زیارت قبول بانو قدردانی رهبر انقلاب از عملکرد نیروهای مسلح در حوادث اخیر (ویدئو) زیباترین تعریف زندگی از زبان هنرمند نابغه «باب راس» اسلحه شخصی رهبر معظم انقلاب چیست؟ ابتلای ترانه علیدوستی به یک بیماری جسمی با منشا نامشخص/ حواشی داغ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 (تصویر) عکس نوستالژیک از مظلومیت دهه شصتی‌ها سر کلاس! (تصاویر) تکامل حیوانات زمین 100هزار سال بعد بر روی مریخ از نظر هوش مصنوعی! یادی کنیم از این اپیزود فوق سمی خندوانه و شرح اشتراکات +18 مهران مدیری و جناب خان مالک تیم پاریسن ژرمن فرانسه/ می گه منم مثل آقای مدیری تو خواب تخلیه می شم😁 تاب سواری نفیسه روشن بازیگر سریال گیل دخت در هوای خوب جزیره مالدیو+ عکس/ چه منظره زیبایی داره (ویدئو) انواع دانش‌آموز هنگام پرسش شفاهی/ سکانسی دیدنی از برنامۀ اسکار یادی کنیم از این جوک بیمزه وحید شمسایی در برنامه خندوانه رامبد جوان +فیلم اختلاف قد دیدنی و فاحش دو استقلالی خوزستانی/ صالح حردانی جا سوئیچی حامد حدادی + عکس (ویدئو) دانش‌آموزی که به خاطر یادآوری تکالیف به معلم، زیر آوار دفن شد!/ یعنی هنوز زندس؟
تیتر امروز   
کارت شرکت در کنکور سراسری 1403 منتشر شد/ جزئیات ترسناک‌ترین تمدن‌ تاریخ بشر/ در صورت رو در رو شدن باهاشون تنها کاری که باید میکردی این بود که بال دربیاری و لاغیر! رئیس جمهور: ایران مصمم به برداشتن گام‌های جدید در توسعه روابط با کشورهای همسایه است بایدن برای منصرف‌کردن ایران از حمله به اسرائیل التماس می‌کرد حقوق 15 میلیون تومانی برای زباله‌گرد‌ها؟ درگیری خونین در صف بربری/ کندن گوش پسر جوان به سبک تایسون قدردانی رهبر انقلاب از عملکرد نیروهای مسلح در حوادث اخیر اسلحه شخصی رهبر معظم انقلاب چیست؟ ابتلای ترانه علیدوستی به یک بیماری جسمی با منشا نامشخص/ حواشی داغ امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 این شاهزاده خانم قاجار اولین وارد کننده تاکسی به تهران بود+عکس این همدلی را پاس بداریم / دلیل تأکید رهبر معظم انقلاب بر وحدت و همدلی در یک ماه اخیر فال ابجد روزانه دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 فال شمع روزانه امروز دوشنبه 3 اردیبهشت 1403 فال روزانه امروز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403 فال انبیاء روزانه دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1403