ساعدنیوز
ساعدنیوز

تعهد در زندگی مشترک چه تاثیراتی دارد؟

  چهارشنبه، 08 اردیبهشت 1400   زمان مطالعه 6 دقیقه
تعهد در زندگی مشترک چه تاثیراتی دارد؟
تعهد معنای بسیارگسترده ای دارد. در زندگی مشترک به این معناست که همسرتان را دوست بدارید و با تمام قدرت خود بر استحکام زندگی بیفزایید و از ازدواج دیگر به هر شکل و شمایل که باشد اجتناب کنید. در ادامه مطلب عوامل تاثیر گذار بر تعهد و کارکردهای آن در زندگی مشترک مورد بحث قرار میگرد.

پژوهش گران تایید کرده اند که تعهد مهم ترین نکته برای داشتن یک زندگی مشترک سالم و پایدار است. تعهد یعنی این که هر دو طرف بخواهند رابطه شان را در گذر زمان حفظ کنند و به آن وفادار بمانند. به عبارت دیگر متعهد بودن به رابطه یعنی این که خود و همسرمان را در آینده کنار یکدیگر ببینیم و آینده ی مشترکی را برای خودمان بسازیم.

انسان ها عموماً متعهد به رابطه ی دراز مدت با فردی می شوند که عاشقش هستند. هرچند ارائه ی تعریفی دقیق از این تعهد عاشقانه دشوار است، کارشناسان متفق القول اند که این تعهد با احساسات مثبت به طرف مقابل و تمایل برای زندگی کردن با او تا آخر عمر ارتباط دارد.

عشق اصطلاحی کلی است که معنای آن در رابطه های بلندمدت و پس از سال ها زندگی زناشویی تغییر می کند. عشق مفهومی کاملاً ذهنی و درونی است. واکنش هایی فیزیولوژیک، مانند داشتن انرژی و انگیزه ی بیشتر، در مراحل آغازین رابطه های عاشقانه برانگیخته می شود که مردم آن را به “عشق” تعبیر می کنند. اما این واکنش های فیزیولوژیک و برانگیختگی به مرور زمان کمرنگ می شود و معنا و حس عشق در گذر زمان تغییر می کند. در این میان تعهد و وفاداری بخش ثابتی از پویایی عشق جاودانی است.

 تعهد زناشویی

رابطه همسری، مثلثی است که هر زاویه آن نامی دارد:

1 - صمیمیت

صمیمیت بین همسران به معنای رابطه نزدیک فکری، درک متقابل، همدلی، غمخواری، دریافت و ارائه عاطفی، در میان نهادن رازهای زندگی، روی هم حساب کردن و داشتن تجربه خوشایند مشترک است.
2 - اشتیاق
اشتیاق عمدتاً مبتنی بر غریزه است و شامل بعد جسمی و جذابیت های جنسی می شود. هر انسانی می خواهد با غیرهمجنس خود زندگی مشترک داشته باشد و این نیاز حتی در دوران کهنسالی که روابط جنسی کمرنگ می شود ادامه می یابد. این اشتیاق، لازمه زندگی مشترک است.
3 - تعهد
تعهد مبتنی بر احساس مسؤولیت متقابل همسران برای با هم بودن، مراقبت از همدیگر و وفاداری نسبت به همدیگر است.

عوامل تاثیر گذار بر تعهد زناشویی

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي، زوﺟﻲ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ می ﮔﺬارﻧﺪ. در ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ زوﺟﻲ، ﺗﻌﺎرض ﻣﻴﺎن زوﺟﻴﻦ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻋشق، از منابع مهم تاثیر گذار بر تعهد است. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ روان دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺗﻌﻬﺪ زوج ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ گذار باشند. این عوامل کلی تر بوده و به نوعی خود در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ي ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ زوﺟﻲ اﺳﺖ. در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ، می توان به الگوی تعاملی مناسب زوجین اشاره کرد که یکی از عواملی است که بر تعهد زناشویی تاثیر می گذارد. الگوی ارتباطی، روش های برقراری تعامل در روابط زوجین و چگونگی برخورد با تعارض است.

 تعهد زناشویی

عامل صمیمیت در تعهد زناشویی

صمیمیت یک مقوله بسیار مهم در ثبات و استحکام روابط زوج ها به شمار می رود و یکی از نیازهای زندگی زناشویی است همچنین از ویژگی های بارز یک ازدواج شاد و موفق نیز می باشد صمیمیت یک نزدیکی، تشابه و روابط شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر و همینطور بیان افکار و احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر است.

صمیمیت در ازدواج با ارزش است زیرا تعهد زوجین به ثبات رابطه را محکم میکند و به طور مثبتی با سازگاری و رضایت زناشویی همراه است. در واقع تعهد زناشویی و صمیمیت بخش حیاتی یک ازدواج موفق می باشند. بدین معنا که زوجین برای خلق آینده ای مشترک تلاش میکنند و به وقت بحران و تعارض در کنار هم باقی می مانند.

تعهد در ارتباط زناشویی بطور فزاینده مربوط به تنظیم زناشویی می باشد. با زیر پا گذاشتن این عهد و پیمان، با پدیده آسیب زایی به نام خیانت زناشویی (پیمان شکنی) مواجه خواهیم شدکه مانند بسیاری از پدیده های اجتماعی، رویدادی چند بعدی می باشد و از عوامل دیگر سبک دلبستگی، خودکنترلی می باشد.

عامل سبک دلبستگی در زندگی زناشویی

سبک دلبستگی افراد یکی از مهم ترین عوامل موثر در تعاملات بین فردی خواهد بود. لاجرم سبک دلبستگی یکی از عوامل شخصی اثرگذار بر تعهد زناشویی و کم و کیف آن خواهد بود و از جمله متغیرهای است که در گزینش همسر موثر بوده و نقش تنظیم کنندهای در روابط عاشقانه و شاید مشکلات زناشویی ایجاد می کند.

تحقیقات در زمینه ی دلبستگی نشان دهنده ی این است که دلبستگی نقش مهمی را در پیوندهای بزرگسالان نظیر روابط عاشقانه و روابط زناشویی ایفا می کند.

عامل خودکنترلی در تعهد زناشویی

خودکنترلی، مراقبتی درونی است که بر اساس آن وظایف محوله انجام و رفتارهای نا هنجار و غیر معمول و غیر قانونی ترک می شود. بنابراین مهارت خودکنترلی بازتاب رشد خویشتن است برای اینکه فردی بتواند رفتارش را کنترل کند باید این نکته را که او عامل یک رفتار است را درک کند و متوجه باشد که رفتار و پیامد آن حاصل عملی است که او تا حدی می تواند بر آن کنترل داشته باشد.

تاثیر رفتار مراقبتی بر روابط عاشقانه

رفتار مراقبتی، رفتاری است که با هدف فراهم کردن حمایت و پشتیبانی از افراد نیازمند به کمک برای مدتی طولانی یا به طور موقت انجام می شود تا علاوه بر اینکه باعث کاهش احساس رنج در آنها می شود، در مقابل آسیب نیز از آنها حمایت و به رشد و تحول شان کمک کند. افراد زمانی که رشد می یابند، از مراقبین دوره کودکی خود به عنوان چهره های اولیه دلبستگی چشم پوشی کرده و روابط صمیمانه خود را به خارج از خانواده نظير شریک عشقی گسترس می دهند.

رفتارهای مراقبتی در زوجین می تواند روابط عاشقانه آنها را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال زمانی که یکی از زوجین درباره نگرانی های شخصی صحبت می کند و دیگری رفتار حمایتی حمایتگر نشان می دهد، احساس بهزيستي هيجاني و خلق مثبت در فرد دريافت كننده مراقبت بلافاصله افزايش مي يابد.

کارکردهای تعهد در زندگی مشترک

غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم، زندگی زناشویی همواره در درازمدت رضایت بخش باشد. تعهد چسبی است که وقتی رضایت از زندگی مشترک ضعیف می شود، ارکان زندگی را کنار هم نگه می دارد. مهم ترین کارکردهای تعهد در رابطه عبارت است از:

  1. تعهد بر رفتار اثر می گذارد: وقتی دو نفر در یک رابطه به هم متعهد باشند، دائماً به روش هایی برای محافظت از رابطه شان و حفظ آن در درازمدت فکر می کنند. تعهد به زندگی مشترک باعث می شود که به رفتار منفی همسرمان، واکنش هایی مثبت و سازنده نشان بدهیم.
  2. تعهد راه را برای فکر کردن به گزینه های احتمالی دیگر می بندد: وقتی تصمیم خودمان را برای متعهد شدن به یک نفر می گیریم، در واقع تصمیم می گیریم که به فرد دیگری متعهد نشویم. چنین تصمیمی به معنای قطع رابطه با هر فرد دیگری به جز همسر و چشم بستن بر تمام گزینه های دیگری است که می توانستیم انتخاب کنیم، اما نکردیم.
  3. تعهد موجب می شود که دوست داشته باشیم سفر زندگی مشترکمان را حتی با وجود سختی های راه ادامه دهیم: لحظات ناامیدی، کسالت، سرخوردگی، آزردگی و دیگر احساسات ناخوشایند در هر رابطه ای وجود دارد. این احساسات منفی همان جنبه ی ناخوشایند نگهداری از یک حیوان خانگی بامزه است.
  4. تعهد زمینه را برای یک وابستگی ایمن فراهم می کند و اضطراب ناشی از وابستگی به دیگری را کاهش می دهد: اگر بتوانیم با آسودگی خاطر و بدون نگرانی از دست دادن عشق مان به او وابسته شویم، از این رابطه ی ایمن رضایت خواهیم داشت. به علاوه وقتی مشکلی در رابطه پیش می آید، متعهد بودن به یکدیگر به زوجین کمک می کند تا رابطه شان را ترمیم کنند.
پایگاه خبری ساعدنیوز را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
پربحث های هفته   
(ویدئو) دانش آموز پسر ایرانی که در اولین روز مدرسه از آقای گزارشگر پس گردنی خورد😐😂/ عاقبت پررو بودن همینه (583 نظر) (فیلم) خودروی BMW لوکس و سوپرلاکچری لو رفته رهبری (342 نظر) آبروریزی ابی وسط کنسرت زنده و خوانندگی به حالت درازکِش +فیلم (224 نظر) رقص حرفه‌ای دانش آموز پسر در مقابل چشمان باحال ترین معلم دنیا / این کمره یا فنره؟ (165 نظر) رقص قر و قاطی دانش آموزان پسر برای شاد کردن دل خانوم معلم/ بیچاره معلمی که قراره یک سال به اینا درس بده😂 (146 نظر) استوری جدید محمد صادقی از بند رخت خونه دلبازِ مادربزرگش فضای مجازی رو ترکوند! (131 نظر) آمریکا قیمتی برای احیای برجام تعیین کرده است که ایران توان پرداخت آن را ندارد (123 نظر) بنر جالب شهرداری برای دانش‌آموزان در سطح شهر/ بهتر از این نمیشه به دانش آموز انگیز داد (109 نظر) توبیخ رئیس دانشگاه شریف توسط معاون اول رئیس جمهور در پی اخراج پروفسور مسعود نیلی (99 نظر) استقبال از رونالدو بالاخره کار دست دختر درویش داد/ همکاری با پرسپولیس برای همیشه تمام شد! (96 نظر) (ویدئو) رقص شمالی هادی چوپان با صدای تنبک/ چه میکنه قهرمان جهان😁 (96 نظر) غوغای رقص شمالی دسته جمعی با آهنگ شاد+فیلم (90 نظر) فیلم کودکی تا بزرگسالی تتلو ! /چه بچه ساده ای بود و چه هیولایی شد ! (77 نظر) غوغای رقص شاد آقای بلال فروش سر خیابون با آهنگ تو چشمام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم/ به به این بلال خوردن داره😍 (70 نظر) (فیلم) رقص شمالی و سرعتی هم وطن مشتی و باعشق / وقتی دو تا عروسی دعوتی و عجله داری!😀😀😀 (68 نظر)
منتخب روز   
2 تصویر ناراحت کننده و غم انگیز از عروسی معروف عراق / عجب صبری خدا دارد ... کنایه مجری صدا و سیما به سخنان همسر رئیسی در خصوص موضوع بانوی اول / پس لرزه‌های اظهارات جمیله علم الهدی ادامه دارد! فیلم رقص دلبرانه عروس و داماد عراقی که تبدیل به بزرگترین غم عالم شد/زبانه کشیدن آرزوها در شعله های آتش... (ویدئو) جمیله علم الهدی: من بانوی اول نیستم... ( ویدیو) رکورد عبور یک خلبان از داخل تونل با هواپیما (فیلم) حمله هولناک پدر یک دانش آموز با قمه به معلم پسرش و ایجاد رعب و وحشت شدید در مدرسه ! 😳 (ویدئو) این روحانی سرشناس، سر شوخی را با اجنه باز کرد! (عکس) تیپ برازنده شاه پهلوی با دمپایی پلاستیکی وقتی فرح میفرستتش که آشغالا رو بزاره دم در😂 شاه مملکت سر کوچه رویت شد پخش آهنگ دافی در مدرسه دخترانه و تشویق کودکان توسط کادر مدرسه به مصرف مواد مخدر و فاحشه‌گری +فیلم غوغای رقص شاد آقای بلال فروش سر خیابون با آهنگ تو چشمام نگاه کن و دستتو بذار تو دستم/ به به این بلال خوردن داره😍 خراشیدن تابلوی خیابان استاد شجریان توسط افراد ناشناس +عکس (ویدئو) حضور اتفاقی رونالدو، ابی و اندی در هتل معروف تهران/ یک معجزه اتفاق افتاد😂
تیتر امروز   
کشف شگفت انگیز مقبره سلطنتی 3500 ساله فرعون زن مصری+تصاویر حیرت انگیز قبر و مومیایی مراجعه یک مشتری به بانک صادرات با رکابی و شلوارک و دمپایی آبی! نماینده مجلس: دریاچه ارومیه را به خدا سپردیم تصویر رفتار بی شرمانه گلشیفته فراهانی و بازیگر آمریکایی در پشت صحنه یک فیلم! / خجالتم خوب چیزیه! مورد عجیب آگهی اتباع افغانستانی در تهران +عکس / ما ایران رو تخلیه کنیم افغانیا راضی میشن؟ رقص چاقو الهام حمیدی با موی باز و لباس مجلسی سرخابی قتل پر رمز و راز نورچشمی رضاخان در زندان قصر / از اول خلقت، چنین آدم خائنی وجود نداشته است! کنایه مجری صدا و سیما به سخنان همسر رئیسی در خصوص موضوع بانوی اول / پس لرزه‌های اظهارات جمیله علم الهدی ادامه دارد! لو رفتن پرسپولیسی بودن علیرضا دبیر و حاج محمود / دو پرسپولیسی دو استقلالی را آشتی دادند؟ بانوان مازندرانی برای دیدن نیمار آماده باشند / رخ به رخ با نیمار در ورزشگاه آزادی! سرنوشت عامل تهیه فیلم های غیر اخلاقی از زنان تهرانی نیمار به تهران نمی آید؟ هشدار روزنامه جمهوری اسلامی : طالبان می‌گوید دو روزه اصفهان را فتح می‌کنیم / علی‌رغم امتیازات بیجایی که از ما گرفته‌اند، طلبکار هستند! پسر 15 ساله عامل قتل فجیع در تبریز عملیات انتحاری نزدیک وزارت کشور ترکیه در آنکارا