سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
دانشگاه هایدلبرگ آلمان در دوره دکتری بورسیه می دهد

11 : 10 - 15 اسفند 1396

دانشگاه هایدلبرگ آلمان در دوره دکتری بورسیه می دهد

ساعد نیوز: برنامه تحصیلات تکمیلی مطالعات فرهنگی دانشگاه هایدلبرگ آلمان به ۶ دانشجوی متقاضی تحصیل در مقطع دکتری بورسیه می‌دهد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور هندوستان

32 : 09 - 14 اسفند 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور هندوستان

ساعد نیوز: در این مقاله ساعدنیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور هندوستان پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور مجارستان 

29 : 09 - 14 اسفند 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور مجارستان 

ساعد نیوز: در این مقاله ساعدنیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور مجارستان پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد

مزایا و معایب تحصیل در کشور سوئیس

24 : 09 - 14 اسفند 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور سوئیس

ساعد نیوز: در این مقاله ساعدنیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور سوئیس پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور سنگاپور

18 : 12 - 5 اسفند 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور سنگاپور

ساعدنیوز: در این مقاله ساعد نیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور سنگاپور پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور چین 

10 : 12 - 5 اسفند 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور چین 

ساعدنیوز: در این مقاله ساعدنیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور چین پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور ارمنستان

38 : 11 - 5 اسفند 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور ارمنستان

ساعدنیوز: در این مقاله ساعد نیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور ارمنستان پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور نیوزلند

27 : 12 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور نیوزلند

ساعدنیوز:یه دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف دنیا می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور نیوزلند بررسی شده و جوانب مختلف آن مورد کنکاش قرار می گیرد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور نروژ

22 : 12 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور نروژ

ساعدنیوز: در این مقاله ساعد نیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور نروژ پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور مالزی 

18 : 12 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور مالزی 

ساعد نیوز به دلیل اهمیت موضوع تحصیل در خارج از کشور در سری مقالات به برسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختافمی پردازد که در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور مالزی مورد بررسی قرار گرفته و جنبه ها و شرایطگوناگون آن کنکاش می شود.

مزایا و معایب تحصیل در کشور کانادا  

16 : 12 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور کانادا  

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در این سری از مقالات خود در مورد شرایط تحصیلی کشورهای مختلف صحبت خواهد کرد. در این مقاله  مزایا و معایب تحصیل در کشور کانادا بررسی شده و شرایط و جوانب مختلف آن مورد کنکاش قرار می گیرد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور قبرس

11 : 12 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور قبرس

ساعدنیوز:به دلیل اهمیت موضوع تحصیل در خارج از کشور ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف دنیا می پردازد که درا ین مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور قبرس و جوانب مختلف آن مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

مزایا و معایب تحصیل در کشور فرانسه 

59 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور فرانسه 

ساعد نیوز: در این مقاله ساعدنیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور فرانسه پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور سوئد 

54 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور سوئد 

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت موضوع تحصیل در خارج از کشور ساعدنیوز بر آن شده است تا شرایط محیطی و تحصیلی کشورهای مختلف را بررسی کند. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور سوئد بررسی شده و جنبه های مختلف آن بررسی می شود.

مزایا و معایب تحصیل در کشور روسیه

50 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور روسیه

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات جدید خود به بررسی شرایط تحصیلی کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور روسیه بررسی شده و جنبه های مختلف آن مورد بحث قرار می گیرد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور ترکیه

45 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور ترکیه

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور ترکیه به عنوان کشور همسایه ما بررسی کرده و جوانب مختلف آن را کنکاش می کند.

مزایا و معایب تحصیل در کشور بلژیک

37 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور بلژیک

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی کشورهای مختلف جهان می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور بلژیک  مورد بحث قرار گرفته و جوانب و شرایط مختلف آن کنکاش و بررسی می شود.

مزایا و معایب تحصیل در کشور ایتالیا 

30 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور ایتالیا 

ساعد نیوز در این مقاله به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور ایتالیا پرداخته است.

مزایا و معایب تحصیل در کشور اوکراین 

27 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور اوکراین 

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت آشنایی با محیط های آموزش در کشورهای خارجی ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی کشورهای مختلف از این دیدگاه می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور اوکراین بررسی شده و جوانب مختلف آن مورد کنکاش قرار می گیرد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور انگلستان

22 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور انگلستان

ساعدنیوز: در این مقاله ساعدنیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور انگلستان پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور آمریکا

16 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور آمریکا

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور آمریکا بررسی شده و جوانب و زوایای مختلف مربوط به آن مورد کنکاش قرار می گیرد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور آلمان 

07 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور آلمان 

ساعد نیوز: به دلیل اهمیت این موضوع ساعدنیوز در این سری از مقالات به معرفی شرایط تحصیلی و اقامتی کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور آلمان بررسی شده و جنبه های مختلف آن  مورد کنکاش قرار می گیرد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور استرالیا

01 : 11 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور استرالیا

ساعدنیوز: در این مقاله ساعد نیوز به دلیل اهمیت شرایط تحصیلی در نقاط مختلف جهان به بررسی مزایا و معایب تحصیل در کشور استرالیا پرداخته و در مقاله های آینده خود کشورهای دیگری را نیز مورد کنکاش قرار خواهد داد.

مزایا و معایب تحصیل در کشور آذربایجان

51 : 10 - 28 بهمن 1396

مزایا و معایب تحصیل در کشور آذربایجان

ساعدنیوز: به دلیل اهمیت موضوع ساعدنیوز در سری مقالات خود به بررسی شرایط تحصیلی در کشورهای مختلف می پردازد. در این مقاله مزایا و معایب تحصیل در کشور آذربایجان بررسی شده و جوانب و زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار می گیرد.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.