سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Sunday, 2018 21 January - يكشنبه 1 بهمن 1396

دسته بندی ها

آرشیو اخبار
معرفی دانشگاه های برتر کشور مصر

36 : 17 - 22 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور مصر

ساعد نیوز: سطح علمی، شرایط پذیرش، تاریخچه و هزینه های تحصیل در دانشگاه ها و زندگی در کشور مصر به چه صورتی است ؟

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور  تاجیکستان

35 : 21 - 21 آذر 1396

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور تاجیکستان

ساعد نیوز: مدارک لازم برای اخذ بورسیه و ویزای تحصیلی کشور تاجیکستان چیست و بورسیه تحصیلی این کشور تحت چه شرایطی شامل دانشجویان می شود؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور تاجیکستان

37 : 23 - 20 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور تاجیکستان

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور تاجیکستان به چه صورتی است؟

معرفی دانشگاه های برتر کشور مجارستان
معرفی دانشگاه های برتر کشور مجارستان

ساعد نیوز: سطح علمی، شرایط پذیرش، تاریخچه و رشته های تحصیلی در دانشگاه های کشور مجارستان به چه صورتی است؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور مجارستان
هزینه های تحصیل و زندگی در کشور مجارستان

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور مجارستان به چه صورتی است؟

معرفی دانشگاه های برتر کشور گرجستان

32 : 12 - 17 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور گرجستان

ساعد نیوز: سطح علمی، شرایط پذیرش، تاریخچه و رشته های تحصیلی در دانشگاه های کشور گرجستان به چه صورتی است؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور گرجستان

20 : 17 - 16 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور گرجستان

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور گرجستان به چه صورتی است؟

معرفی دانشگاه های برتر کشور رومانی

24 : 12 - 14 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور رومانی

ساعد نیوز: سطح علمی، شرایط پذیرش، تاریخچه و رشته های تحصیلی در دانشگاه های کشور رومانی به چه صورتی است؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور رومانی

25 : 11 - 14 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور رومانی

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور رومانی به چه صورتی است؟

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور رومانی

32 : 10 - 14 آذر 1396

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور رومانی

ساعد نیوز: مدارک لازم برای اخذ بورسیه و ویزای تحصیلی کشور رومانی چیست و بورسیه تحصیلی این کشور تحت چه شرایطی شامل دانشجویان می شود؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور کره جنوبی

24 : 22 - 13 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور کره جنوبی

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور کره جنوبی به چه صورتی است؟

معرفی دانشگاه های برتر کشور کره جنوبی

14 : 22 - 13 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور کره جنوبی

ساعد نیوز: با دانشگاه های برتر و مورد تایید وزارت علوم در کشور کره جنوبی، رشته های ارائه شده و رتبه های علمی آن دانشگاه ها بیشتر آشنا شوید.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور کره جنوبی

59 : 21 - 13 آذر 1396

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور کره جنوبی

ساعد نیوز: مدارک لازم برای اخذ بورسیه و ویزای تحصیلی کشور کره جنوبی چیست و بورسیه تحصیلی این کشور تحت چه شرایطی شامل دانشجویان می شود؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور سنگاپور

35 : 21 - 12 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور سنگاپور

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور سنگاپور به چه صورتی است؟

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور سنگاپور

23 : 21 - 12 آذر 1396

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور سنگاپور

ساعد نیوز: مدارک لازم برای اخذ بورسیه و ویزای تحصیلی کشور سنگاپور چیست و بورسیه تحصیلی این کشور تحت چه شرایطی شامل دانشجویان می شود؟

معرفی دانشگاه های برتر کشور سنگاپور

06 : 18 - 12 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور سنگاپور

ساعد نیوز: با دانشگاه های برتر و مورد تایید وزارت علوم در کشور سنگاپور، رشته های ارائه شده و رتبه های علمی آن دانشگاه ها بیشتر آشنا شوید.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور چک

15 : 16 - 10 آذر 1396

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور چک

ساعد نیوز: مدارک لازم برای اخذ بورسیه و ویزای تحصیلی کشور چک چیست و بورسیه تحصیلی این کشور تحت چه شرایطی شامل دانشجویان می شود؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور جمهوری چک

18 : 14 - 10 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور جمهوری چک

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور چک به چه صورتی است؟

معرفی دانشگاه های برتر کشور جمهوری چک

57 : 13 - 10 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور جمهوری چک

ساعد نیوز: با دانشگاه های برتر و مورد تایید وزارت علوم در کشور چک، رشته های ارائه شده و رتبه های علمی آن دانشگاه ها بیشتر آشنا شوید.

معرفی دانشگاه های برتر کشور لهستان

44 : 16 - 8 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور لهستان

ساعد نیوز: با دانشگاه های برتر و مورد تایید وزارت علوم در کشور لهستان، رشته های ارائه شده و رتبه های علمی آن دانشگاه ها بیشتر آشنا شوید.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور لهستان

56 : 12 - 8 آذر 1396

شرایط و مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کشور لهستان

ساعد نیوز: مدارک لازم برای اخذ بورسیه و ویزای تحصیلی کشور لهستان چیست و بورسیه تحصیلی این کشور تحت چه شرایطی شامل دانشجویان می شود؟

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور لهستان

28 : 12 - 8 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور لهستان

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور لهستان به چه صورتی است؟

معرفی دانشگاه های برتر کشور بلژیک

43 : 21 - 7 آذر 1396

معرفی دانشگاه های برتر کشور بلژیک

ساعد نیوز: با دانشگاه های برتر و مورد تایید وزارت علوم در کشور بلژیک، رشته های ارائه شده و رتبه های علمی آن دانشگاه ها بیشتر آشنا شوید.

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور بلژیک

07 : 14 - 7 آذر 1396

هزینه های تحصیل و زندگی در کشور بلژیک

ساعد نیوز: محدوده هزینه های ریز زندگی، شهریه های دانشگاه ها و زندگی دانشجویی در کشور بلژیک به چه صورتی است؟

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.