سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Monday, 2018 23 July - دوشنبه 1 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: مراحل و مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به درخواست معافیت کفالت مشمولان مقیم خارج از کشور تشریح شده است.

مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور
مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: نحوه درخواست دانش آموزان مقیم خارج از کشور جهت دریافت معافیت تحصیلی تشریح شده است.

شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور
شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز:شرایط و ضوابط مربوط به درخواست مشمولین خدمت سربازی مقیم خارج از کشور جهت معافیت پزشکی تشریح شده است.

شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور
شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: شرایط معافیت رهبری برای مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا مقیم خارج از کشور تشریح شده است.

مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور
مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

ساعدنیوز: نحوه تردد به داخل کشورمشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی که خارج از کشور زندگی می کنند تشریح شده است.

آیین نامه اجرایی مربوط به اعزام به خدمت مشمولین

47 : 18 - 29 آذر 1396

آیین نامه اجرایی مربوط به اعزام به خدمت مشمولین

ساعدنیوز: آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی که در تاریخ 1363/07/29در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون  سراسري سال 1395
مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون سراسري سال 1395

ساعد نیوز: قوانین و مقررات تدوین شده توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در رابطه با آزمون سراسری سال 1395

مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون کاردانی
مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون کاردانی

ساعد نیوز: قوانین و مقررات تدوین شده توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در رابطه با آزمون دوره های كاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر 1395

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ناجا

57 : 00 - 29 آذر 1396

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز: مطابق قانون بند (ط) تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه دولت اجازه دارد مشمولین خدمت نظام وظیفه ناجا را که بیش از هشت سال غیبت دارند با دریافت جریمه معاف کند.

معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی) مشمولان نظام وظیفه ناجا

40 : 00 - 29 آذر 1396

معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی) مشمولان نظام وظیفه ناجا

ساعدنیوز: شرایط و نحوه برخورداری مشمولان نظام وظیفه ناجا از معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی)

فهرست بیماری های قابل بررسی جهت معافیت پزشکی حین خدمت

26 : 03 - 28 آذر 1396

فهرست بیماری های قابل بررسی جهت معافیت پزشکی حین خدمت

ساعدنیوز:فهرست بيماري هایی که حین خدمت سربازی جهت درخواست معافیت پزشکی قابل بررسی می باشند.

شرایط معافیت پزشکی حین خدمت

38 : 02 - 28 آذر 1396

شرایط معافیت پزشکی حین خدمت

ساعدنیوز: سربازان حین خدمت در صورت داشتن بیماری از طريق بهداری يگان خدمتي می توانند جهت معافیت پزشکی اقدام کنند.

شرایط معافیت پزشکی حین تحصیل

32 : 02 - 28 آذر 1396

شرایط معافیت پزشکی حین تحصیل

ساعدنیوز:ماده 10 آیین نامه خدمت نظام وظیفه عمومی شرایط معافیت پزشکی حین تحصیل را تشریح می کند

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت پزشکی

16 : 01 - 28 آذر 1396

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت پزشکی

ساعدنیوز:آیین نامه اجرایی معاینه ومعافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی که از تاریخ 1393/05/01 اجرایی شده است.

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت کفالت

22 : 19 - 27 آذر 1396

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت کفالت

ساعدنیوز:آئین نامه اجرائی معافیت کفالت قانون خدمت وظیفه عمومی که در تاریخ 1363/07/29 توسط مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده است.

آیین نامه اجرائی معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه عمومی

28 : 22 - 23 آذر 1396

آیین نامه اجرائی معافیت تحصیلی طلاب خدمت نظام وظیفه عمومی

ساعدنیوز: آئین نامه اجرائی معافیت تحصیلی طلاب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا که در تاریخ 1364/05/09تصویب شده است.

آیین نامه اجرائی معافیت تحصیلی دانشجویی خدمت نظام وظیفه عمومی

10 : 22 - 23 آذر 1396

آیین نامه اجرائی معافیت تحصیلی دانشجویی خدمت نظام وظیفه عمومی

ساعدنیوز: آئین نامه اجرائی معافیت تحصیلی دانشجویی قانون خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا که در تاریخ 1364/05/09تصویب شده است.

آیین نامه اجرائی معافیت تحصیلی دانش آموزی خدمت نظام وظیفه عمومی

35 : 21 - 23 آذر 1396

آیین نامه اجرائی معافیت تحصیلی دانش آموزی خدمت نظام وظیفه عمومی

ساعدنیوز:آئین نامه اجرائی معافیت تحصیلی دانش آموزی قانون خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا که در تاریخ 1364/05/09تصویب شده است.

معافیت تحصیلی مشمولان خارج از کشور نظام وظیفه عمومی ناجا

10 : 21 - 23 آذر 1396

معافیت تحصیلی مشمولان خارج از کشور نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز: قوانین و شرایط معافیت تحصیلی مشمولان خارج از کشور سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا و نحوه بهره مندی مشمولان از آن

معافیت تحصیلی طلاب نظام وظیفه عمومی ناجا

06 : 21 - 23 آذر 1396

معافیت تحصیلی طلاب نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز:قوانین و شرایط معافیت تحصیلی طلاب سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا و نحوه بهره مندی مشمولان از آن

معافیت تحصیلی دانشجویی نظام وظیفه عمومی ناجا

01 : 21 - 23 آذر 1396

معافیت تحصیلی دانشجویی نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز:قوانین و شرایط معافیت تحصیلی دانشجویی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا و نحوه بهره مندی مشمولان از آن

معافیت تحصیلی دانش آموزی نظام وظیفه عمومی ناجا

04 : 20 - 23 آذر 1396

معافیت تحصیلی دانش آموزی نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز:قوانین و شرایط معافیت تحصیلی دانش آموزی سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا و نحوه بهره مندی مشمولان از آن

دسته بندی انواع سفرها در نظام وظیفه عمومی ناجا

09 : 02 - 23 آذر 1396

دسته بندی انواع سفرها در نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز:دسته بندی انواع خروج از کشور در نظام وظیفه عمومی ناجا به چه صورت می باشد

مفاد قانون خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا

57 : 17 - 21 آذر 1396

مفاد قانون خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا

ساعدنیوز: کلیه مفاد قوانین حاکم بر خدمت نظام وظیفه عمومی ناجا که مشمولین خدمت سربازی باید مطلع باشند.

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.