سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی سال 97

59 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی سال 97

56 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری زبان شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ترجمه سال 97

55 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ترجمه سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ترجمه

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 97

53 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی سال 97

52 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان انگلیسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانی سال 97

51 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان آلمانی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی سال 97

50 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان روسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه سال 97

48 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ادبیات فرانسه

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه سال 97

47 : 14 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان فرانسه

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی  سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری جغرافیای سیاسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی  سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ژئومورفولوژی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی  سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آب و هواشناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری زبان و ادبیات عرب

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری علوم اقتصادی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری اقتصاد نفت و گاز

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی  سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی  سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی  سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تاریخ ـ تاریخ اسلام سال 97

31 : 08 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تاریخ ـ تاریخ اسلام سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تاریخ ـ تاریخ اسلام

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.