سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Thursday, 2018 19 July - پنجشنبه 28 تير 1397

بخش ها

آرشیو
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست سال 97

36 : 23 - 9 ارديبهشت 1397

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست سال 97

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی سال 97

29 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی سال 97

26 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری زبان شناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ترجمه سال 97

25 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ترجمه سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ترجمه

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 97

23 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی سال 97

22 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان انگلیسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانی سال 97

21 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان آلمانی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان آلمانی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی سال 97

20 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان روسی سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان روسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه سال 97

18 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات فرانسه سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ادبیات فرانسه

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه سال 97

17 : 23 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه سال 97

ساعدنیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان فرانسه

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی  سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری جغرافیای سیاسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی  سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری ژئومورفولوژی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی  سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری آب و هواشناسی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری زبان و ادبیات عرب

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری علوم اقتصادی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اقتصاد نفت و گاز سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری اقتصاد نفت و گاز

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی  سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ فیزیولوژی ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی  سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ آسیب شناسی ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی  سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی سال 97

01 : 17 - 6 اسفند 1396

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی سال 97

ساعدنیوز:دانلود سوالات کنکور دکتری سال 97 به همراه کلید سوالات دکتری تربیت بدنی ـ بیومکانیک ورزشی

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.