سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

دسته بندی ها

آرشیو اخبار
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی

01 : 10 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان شناسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری زبان شناسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی

56 : 09 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مترجمی زبان انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری مترجمی زبان انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  آموزش زبان انگلیسی

50 : 09 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات انگلیسی

45 : 09 - 13 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ادبیات انگلیسی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری ادبیات انگلیسی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی

03 : 10 - 11 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فرهنگ و زبان های باستانی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری فرهنگ و زبان های باستانی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  آموزش زبان فرانسه

00 : 10 - 11 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آموزش زبان فرانسه

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری آموزش زبان فرانسه

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فرانسه

58 : 09 - 11 دي 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات فرانسه

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری زبان و ادبیات فرانسه

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تکثیر و پرورش آبزیان
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته تکثیر و پرورش آبزیان

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری تکثیر و پرورش آبزیان

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حشره شناسی پزشکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری حشره شناسی پزشکی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم دامی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری علوم دامی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم دامی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری مهندسی اقتصاد کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری محیط زیست
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری محیط زیست

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری محیط زیست

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابان
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابان

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری مدیریت و کنترل بیابان

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم و مهندسی مرتع

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیزداری

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته صنایع خمیر و کاغذ
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته صنایع خمیر و کاغذ

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری صنایع خمیر و کاغذ

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فراورده های چند سازه چوب
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فراورده های چند سازه چوب

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری فراورده های چند سازه چوب

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم خاک
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم خاک

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم خاک

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیولوژی و آناتومی چوب
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیولوژی و آناتومی چوب

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری بیولوژی و آناتومی چوب

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم جنگل
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم جنگل

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری علوم جنگل

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری شیلات
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری شیلات

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری شیلات

سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  زراعت و اصلاح نباتات
سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته  زراعت و اصلاح نباتات

ساعد نیوز: دانلود سوالات کنکور دکتری سال های 93 تا 96 به همراه کلید سوالات دکتری  زراعت و اصلاح نباتات

جدیدترین ها
محبوب ترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.