سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی

بخش ها

آرشیو
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

32 : 21 - 18 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته برنامه ریزی شهری

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

18 : 21 - 18 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

20 : 20 - 17 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته طراحی پارچه و لباس

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فرش

15 : 20 - 17 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد فرش

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته فرش

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی

10 : 20 - 17 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای موسیقی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای موسیقی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما

18 : 14 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای نمایشی و سینما

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد نمایش عروسکی

13 : 14 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد نمایش عروسکی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته نمایش عروسکی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

06 : 14 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای پژوهشی و صنایع اصلی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی

00 : 14 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای تصویری و طراحی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای تصویری و طراحی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

54 : 13 - 15 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد هنرهای ساخت و معماری

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته هنرهای ساخت و معماری

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

55 : 22 - 12 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مجموعه شیمی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی فضای سبز

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته توسعه روستایی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - چوب
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - چوب

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی منابع طبیعی - چوب

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته حشره شناسی کشاورزی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - شیلات
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - شیلات

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی منابع طبیعی - شیلات

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگل
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی - جنگل

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی منابع طبیعی - جنگل

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

54 : 12 - 11 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زیست شناسی دریا

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم و مهندسی باغبانی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم و مهندسی باغبانی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم دام و طیور
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد علوم دام و طیور

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته علوم دام و طیور

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته زراعت و اصلاح نباتات

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

51 : 13 - 9 آذر 1396

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
سوالات و پاسخنامه آزمون کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

ساعد نیوز: دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال های 94 تا 96 به همراه پاسخنامه و تفکیک شده برای رشته ترویج و آموزش کشاورزی

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
مدرسان شریف خانه مهر کودکان انتشارات آذرگان شبکه مترجمین اشراق شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا پژوهش برتر چاپ مقاله آرتا اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.