سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
سامانه اخبار و اطلاع رسانی دانشگاهی
Monday, 2018 23 July - دوشنبه 1 مرداد 1397

بخش ها

آرشیو
معرفی رشته دانشگاهی چند رسانه ای یا مالتی مدیا

00 : 17 - 25 تير 1397

معرفی رشته دانشگاهی چند رسانه ای یا مالتی مدیا

ساعد نیوز: کارشناسی چند رسانه ای یا مالتی مدیا رشته ای است که تنها دانشگاه هنر اسلامی تبریز از میان داوطلبان کنکور ریاضی گزینش میکند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی

53 : 11 - 23 تير 1397

دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی

ساعد نیوز: دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی و ثبت نام دوره بدون آزمون دکتری تخصصی سال ۹۷ دانشگاه آزاد

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد

02 : 13 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

منابع و دروس رشته روانشناسی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

57 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته روانشناسی بالینی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته روانشناسی بالینی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته روانشناسی بالینی و بازار کار آن

52 : 12 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته روانشناسی بالینی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته روانشناسی بالینی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در مقطع کارشناسی ارشد

48 : 12 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن)

منابع و دروس رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

42 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و بازار کار آن

37 : 12 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن) و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد

28 : 12 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته اتاق عمل

منابع و دروس رشته تکنسین اتاق عمل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

23 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته تکنسین اتاق عمل و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته اتاق عمل در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته تکنسین اتاق عمل و بازار کار آن

19 : 12 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته تکنسین اتاق عمل و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته اتاق عمل و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

13 : 12 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته فیزیک پزشکی

منابع و دروس رشته فیزیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

00 : 12 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته فیزیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته فیزیک پزشکی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته فیزیک پزشکی و بازار کار آن

54 : 11 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته فیزیک پزشکی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته فیزیک پزشکی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در مقطع کارشناسی ارشد

50 : 11 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

منابع و دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

45 : 11 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و بازار کار آن

38 : 11 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

32 : 11 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته فناوری تصویربرداری پزشکی

منابع و دروس رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

26 : 11 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته فناوری تصویربرداری پزشکی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و بازار کار آن

16 : 11 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته فناوری تصویربرداری پزشکی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

33 : 10 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته انفورماتیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته انفورماتیک پزشکی

منابع و دروس رشته انفورماتیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

27 : 10 - 4 تير 1397

منابع و دروس رشته انفورماتیک پزشکی و ضرایب آن در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: منابع و ضرایب رشته انفورماتیک پزشکی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد

آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی و بازار کار آن

20 : 10 - 4 تير 1397

آشنایی با رشته انفورماتیک پزشکی و بازار کار آن

ساعد نیوز: معرفی رشته انفورماتیک پزشکی و موقعیت های شغلی آن

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در مقطع کارشناسی ارشد

09 : 10 - 4 تير 1397

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) در مقطع کارشناسی ارشد

ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

جدیدترین ها
پربازدیدترین ها
شبکه مترجمین اشراق چاپ مقاله آرتا موسسه تحقیقاتی سینا انتشارات آذرگان شرکت بانی پاتوق سوغاتی - هومینا خانه مهر کودکان اکسپت مقاله آرمان

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به saednews.com می باشد.