گروه علوم پایه
دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست سال 97

دانلود سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته محیط زیست سال 97

  خبر یکشنبه، 09 اردیبهشت 1397
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی اقتصادی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی اقتصادی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی پترولوژی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی پترولوژی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی زیست محیطی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی زیست محیطی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی مهندسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی مهندسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی آبهای زیرزمینی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی آبهای زیرزمینی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی سنگ شناسی رسوبی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی نفت سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی نفت سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زمین شناسی فسیل شناسی و چینه شناسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی آلی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی آلی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی تجزیه سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی تجزیه سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی معدنی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی معدنی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی کاربردی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی پلیمر سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته شیمی ـ شیمی پلیمر سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فیتوشیمی  سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته فیتوشیمی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
  جدیدترین خبر ها
اکسپت و چاپ سریع مقاله
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی شبکه مترجمین اشراق آرتا پیشگامان آیریک موسسه تحقیقاتی سینا موسسه انتشاراتی آذرگان صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان موسسه آرمان
دریافت اکسپت سریع مقاله