گروه دامپزشکی
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مامائی و بیماریهای تولید مثل دام سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مامائی و بیماریهای تولید مثل دام سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های کوچک سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های کوچک سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های بزرگ  سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیماریهای داخلی دام های بزرگ سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های پرندگان سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های پرندگان سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوشیمی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بیوشیمی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های آبزیان سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت و بیماری های آبزیان سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت مواد غذایی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته بهداشت خوراک دام سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته اپیدمیولوژی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته انگل شناسی دامپزشکی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته باکتری شناسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته باکتری شناسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ویروس شناسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ویروس شناسی سال 97

  خبر یکشنبه، 06 اسفند 1396
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آگهی های استخدامی شبکه مترجمین اشراق آرتا پیشگامان آیریک موسسه تحقیقاتی سینا موسسه انتشاراتی آذرگان صنایع غذایی هومینا خانه مهر کودکان موسسه آرمان
دریافت اکسپت سریع مقاله