ساعد نیوز
ساعد نیوز
دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی

دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی

  خبر شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت فناوری اطلاعات

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت آموزشی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت آموزشی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت دولتی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت دولتی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته مدیریت بازرگانی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته تاریخ اسلام

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته تاریخ اسلام

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم اقتصادی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته علوم اقتصادی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیای سیاسی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته جغرافیای سیاسی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته فیزیک

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته فیزیک

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته ریاضی محض

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته ریاضی محض

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته بیوشیمی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته بیوشیمی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - سلولی و تکوینی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری در رشته زیست شناسی جانوری - فیزیولوژی

  خبر سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷