ساعد نیوز
ساعد نیوز
گروه علوم انسانی
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق عمومی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق عمومی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی  سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق بین الملل عمومی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی  سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته ژئومورفولوژی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق خصوصی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز  سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته حقوق نفت و گاز سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی  سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته آب و هواشناسی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات عرب سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶
دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی سال 97

دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری رشته علوم اقتصادی سال 97

  خبر یکشنبه، ۰۶ اسفند ۱۳۹۶