ساعد نیوز
ساعد نیوز
مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت درخواست معافیت کفالت مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور

مراحل رسیدگی به درخواست معافیت تحصیلی مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور

شرایط معافیت پزشکی مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور

شرایط معافیت عفو رهبری برای مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

مقررات مربوط به نحوه تردد مشمولان ایرانی خارج از کشور

  خبر شنبه، ۰۹ دی ۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی مربوط به اعزام به خدمت مشمولین

آیین نامه اجرایی مربوط به اعزام به خدمت مشمولین

  خبر چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۶
مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون  سراسري سال 1395

مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون سراسري سال 1395

  خبر چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۶
مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون کاردانی

مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا برای شرکت در آزمون کاردانی

  خبر چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۶
قانون جریمه خدمت مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ناجا

قانون جریمه خدمت مشمولان غایب نظام وظیفه عمومی ناجا

  خبر چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۶
معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی) مشمولان نظام وظیفه ناجا

معافیت عفو رهبری (بخشودگی سنی) مشمولان نظام وظیفه ناجا

  خبر چهارشنبه، ۲۹ آذر ۱۳۹۶
فهرست بیماری های قابل بررسی جهت معافیت پزشکی حین خدمت

فهرست بیماری های قابل بررسی جهت معافیت پزشکی حین خدمت

  خبر سه شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۶
شرایط معافیت پزشکی حین خدمت

شرایط معافیت پزشکی حین خدمت

  خبر سه شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۶
شرایط معافیت پزشکی حین تحصیل

شرایط معافیت پزشکی حین تحصیل

  خبر سه شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۶
شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت پزشکی

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت پزشکی

  خبر سه شنبه، ۲۸ آذر ۱۳۹۶
شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت کفالت

شرایط و نحوه برخورداری مشمولین از معافیت کفالت

  خبر دوشنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۶
  جدیدترین خبر ها