نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد

  شنبه، 29 اردیبهشت 1397   کد خبر 6934
نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد
ساعد نیوز: بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

نمونه کارنامه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی عمومی 96

رتبهترازمتون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2)علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (ضریب 1)آمار و روش تحقيق (ضریب 1)روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضریب 2)روانشناسي رشد (ضریب 2)روانشناسي عمومي (ضریب 2)روانشناسي فيزيولوژيك -انگيزش وهيجان (ضریب 1)
8 70515845566851
17 53717344685353
24843571.1177.7853.33406066.6737.78
30 43848051712437
43 8344664576سفید57
50 48867050553162
62 78735840452749
98 سفید621618789184
126 43677042574931
141 63574835534066
188 44656535325151
268 83512827272760
384631254.44سفید35سفید7068.89سفید
614577931.114041.6743.33-3.3251.1124.44
704562746.6753.3331.6723.3328.3337.78سفید
8365410-11.124.4458.3328.3331.6757.7853.33
1487475758.8935.5613.3326.676.6728.8924.44
18934446-6.6651.11036.67104028.89
2251422246.672.2218.33201024.4420
3054385738.8931.11سفید23.3311.67سفید15.56
487933597.78-6.6623.3328.338.336.6755.56
686530505.56-4.4311.6716.673.3315.5644.44
85072880سفید018.3311.671522.224.44
106302715سفید018.3310-6.6626.6720
1224826084.44-2.2158.3352011.11
147872479سفید13.33051.6724.4413.33
161532419سفید-11.111.678.33511.11-4.43
208692240سفیدسفیدسفید11.67سفید17.78سفید
2279221780-8.8831.678.333.334.44-2.21
2543420980-11.110013.334.44سفید
336991879سفید11.11سفیدسفیدسفید4.442.22
362501816202.22سفید-8.32-50سفید
43041164110-6.6603.33-3.32-8.884.44
470101519سفید8.89-1.66-1.66-1002.22
534511198سفید2.2213.33-10-13.322.22-2.21

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی بالینی 96

رتبهترازمتون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2)علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي (ضریب 1)آمار و روش تحقيق (ضریب 1)روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضربی 2)روانشناسي رشد (ضریب 2)روانشناسي باليني (ضریب 3)روانشناسي فيزيولوژيك -انگيزش وهيجان (ضریب 1)
4 59735075676884
14 43848051715737
34 69534043626060
45 39786338776384
59785271.1177.7853.33406056.6737.78
68 70515858563851
102 48807050553662
128 45574336316853
188 43677042574731
196 36645551534155
206 83512827275060
299 44656535324451
746560431.114041.6743.33-3.324524.44
942529246.6753.3331.6723.3328.3331.58سفید
981524155.5613.3331.6731.678.3348.3315.56
14624694-6.6651.11036.671046.6728.89
17474473-11.124.4458.3328.3331.6722.8153.33
22914128سفید48.892011.6728.3342.11سفید
335836613.3320208.33-54522.22
46983298سفید28.8921.671028.3322.818.89
581831016.6711.1156.676.6729.82-2.21
664829915.56-4.4311.6716.673.331544.44
76702871سفید-11.113.336.673.332511.11
8838275911.112.2220-6.66026.6720
976426881.11-11.1518.331018.334.44
115262560-3.326.6731.6702014.046.67
1373824432.22سفید-1.66521.67سفیدسفید
1863522384.44سفید18.33سفید017.544.44
208222165سفیدسفید6.673.33-1.6615.79سفید
268151991سفیدسفید20سفیدسفید-1.74سفید
329831833202.22سفید-8.32-51.75سفید
362091758-6.66-8.8813.33-1021.671.7520
443311550سفید4.44101.6701.7511.11
520681251-14.4315.563.33-1.66-11.66-1.74-8.88

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانسنجی 96

رتبهترازمتون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2)آمار و روش تحقيق (ضریب 2)روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضریب 1)روانشناسي رشد (ضریب 2)روانشناسي عمومي (ضریب 1)روان سنجي (ضریب 2)ازمونهاي شناختي هوش و استعداد (ضریب 2)
38 8.89854541.6744.4461.67سفید
67747271.1153.33406066.67سفیدسفید
141692731.1141.6743.33-3.3251.111550
190664354.4435سفید7068.69سفیدسفید
701534435.5656.6721.6745سفیدسفیدسفید
800520446.6731.6723.3328.3337.78سفیدسفید
13564704-11.158.3328.3331.6757.78سفیدسفید
1698448658.8913.3326.676.6728.89سفید13.33
20224329-6.66036.6710402026.67
2811403334.44-1.6610-6.6615.56535
353438411.111031.67-6.6617.786.6730
60513430-1.106.6718.3328.8926.6710
843831753.3316.673.3316.6724.44سفید16.67
1065430006.6756.676.67-6.663.3321.67
142872777سفید43.33-1.6610سفیدسفیدسفید
188122566سفید20سفیدسفیدسفید3.335
2282924083.33105-10-4.43520
266352276سفید6.673.33-1.666.671.6711.67
333752060-2.2113.33-3.32-1.662.2256.67
425121833سفیدسفید-3.32-8.322.2216.6710
495141524سفیدسفیدسفید11.672.22-8.320

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی 96

رتبهترازمتون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2)آمار و روش تحقيق (ضریب 2)روانشناسي صنعتي -سازماني (ضریب 2)روانشناسي اجتماعي (ضریب 2)رفتارسازماني (ضریب 3)روانشناسي امور استخدامي (ضریب 3)بالندگي سازماني (ضریب 3)
35516831.1141.67سفید20سفید55.5646.67
95434346.6752015.564.4437.7811.11
13343286سفید16.6715.5624.44-2.2146.67سفید
2232307871.1153.33سفیدسفیدسفیدسفیدسفید
3537286610017.7817.7813.3311.116.67
4535275446.6731.67سفیدسفیدسفیدسفیدسفید
59392629سفید302.2217.78-8.8828.89-4.43
6835256157.7810سفید22.224.44سفیدسفید
75242515سفیدسفید15.5613.332.2235.564.44
8536245611.112028.8920-6.66-6.664.44
99222386سفید33.33سفیدسفیدسفید6.67-2.21
1206722880-3.324.442.226.6713.33سفید
1474121924.445سفید40-4.43سفیدسفید
163432144-3.3231.67028.89سفیدسفیدسفید
205832034-3.32152.2213.33-8.884.44سفید
23612196522.22-6.66سفیدسفیدسفیدسفیدسفید
286671865-1.113.336.678.894.44-4.43سفید
33399178020سفیدسفید0-4.43سفیدسفید
3842216912.225سفیدسفیدسفیدسفیدسفید
439671588سفید-1.66سفیدسفیدسفیدسفیدسفید
508961419-6.6613.33سفیدسفیدسفیدسفیدسفید

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی کودکان استثنایی 96

رتبهترازمتون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2)آمار و روش تحقيق (ضریب 2)روانشناسي مرضي و كودكان استثنايي (ضریب 3)روانشناسي رشد (ضریب 2)روانشناسي عمومي (ضریب 2)روان سنجي (ضریب 2)روان شناسي تربيتي (ضریب 2)آموزش وپرورش كودكان استثنايي (ضریب 3)
2 8.89854541.6744.4461.6756.6745
72623954.4435سفید7068.89سفید61.67سفید
76619871.1153.33406066.67سفیدسفیدسفید
162577131.1141.6743.33-3.3251.111543.330
7704699-11.158.3328.3331.6757.78سفیدسفید10
1038447246.6731.6723.3328.3337.78سفیدسفیدسفید
1490421635.5656.6721.6745سفیدسفیدسفیدسفید
24923867سفید16.6716.6713.334.44سفید3025
3235368255.5631.6731.678.33سفیدسفیدسفیدسفید
39993539سفید13.33-10-13.322.2221.6743.3333.33
56933292سفید2011.6728.3353.33سفیدسفیدسفید
74903107-4.4318.33-6.66-11.6633.338.331.6721.67
81463053-2.2110105-6.66سفید308.33
101072910سفید2031.6730سفیدسفیدسفیدسفید
140692686سفیدسفیدسفیدسفید4.44102013.33
17308254111.1120-6.6602.2233.336.671.67
198722443-3.32سفید2018.3311.111.6751.67
243902290سفید513.33-6.66-4.43سفید21.675
304562103-6.6613.33-1021.67سفیدسفید1.6713.33
374711909سفید101.67011.1121.67سفیدسفید
415491792سفیدسفیدسفیدسفیدسفیدسفید5-5
519301411-1.11.67سفید13.33-6.66-6.66سفید-1.66

نمونه کارنامه های آزمون ارشد 96 روانشناسی: گرایش روانشناسی تربیتی 96

رتبهترازمتون روانشناسي به زبان انگليسي (ضریب 2)آمار و روش تحقيق (ضریب 2)روانشناسي رشد (ضریب 2)روانشناسي عمومي (ضریب 2)روان شناسي تربيتي (ضریب 3)
3882654.44357068.8961.67
87664171.1153.336066.67سفید
222598531.1141.67-3.3251.1143.33
91847972.22-1.6621.6751.1136.67
1009471646.6731.6728.3337.78سفید
1376445035.5656.6745سفیدسفید
14514416-11.158.3331.6757.78سفید
3995362546.6718.331024.44سفید
4472355358.8913.336.6728.89سفید
5490340555.5631.678.33سفیدسفید
675132583.3320-524.4420
7592317557.7810سفید4.4410
85643093-3.3231.672017.788.33
91383045سفید20سفیدسفید21.67
110152909-1.1018.3328.8911.67
13409277038.89سفید11.67سفیدسفید
164022620سفید3.3354.4420
19646247815.560-1.6613.338.33
216342402سفید21.6728.33سفیدسفید
2441123005.5611.673.3315.56-1.66
274502198سفید01.6724.443.33
285512165سفید5-6.66-4.4321.67
384701858-1.113.33-6.6620-6.66
498011462سفیدسفید-6.666.67سفید
516901362-1.115-11.66-6.66سفید

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی سال 96

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
14057روزانهدانشگاه اردکانیزدروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو11 
14058روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو16 
14059روزانهدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیفقط زن9فقط زن
14060روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14061روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14062روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو7 
14063روزانهدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14064روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهربوشهرروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14065روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14066روزانهدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو7 
14067روزانهدانشگاه زنجانزنجانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو22 
14068روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرونفارسروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14069روزانهدانشگاه سمنانسمنانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14070روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14071روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14072روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14073روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14074روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو7 
14075روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو8 
14076روزانهدانشگاه گیلان - رشتگیلانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14077روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14078روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14079روزانهدانشگاه ملایرهمدانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14080روزانهدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14081روزانهدانشگاه یزدیزدروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو14 
14082نوبت دومدانشگاه اردکانیزدروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14083نوبت دومدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیفقط زن4فقط زن
14084نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14085نوبت دومدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوینقزوینروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14086نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14087نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14088نوبت دومدانشگاه خلیج فارس - بوشهربوشهرروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14089نوبت دومدانشگاه رازی - کرمانشاهکرمانشاهروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14090نوبت دومدانشگاه زنجانزنجانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو2 
14091نوبت دومدانشگاه سمنانسمنانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14092نوبت دومدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14093نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14094نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو1 
14095نوبت دومدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14096نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14097نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14098نوبت دومدانشگاه گیلان - رشتگیلانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14099نوبت دومدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14100نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14101نوبت دومدانشگاه ملایرهمدانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14102نوبت دومدانشگاه هرمزگان - بندر عباسهرمزگانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو2 
14103نوبت دومدانشگاه یزدیزدروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو9 
14104مجازیدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزش محورهر دو40آموزش محور
14105پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو7محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14106پردیس خودگرداندانشگاه تهران - پردیس کیشهرمزگانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14107پردیس خودگرداندانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14108پردیس خودگرداندانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14109پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو5محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25590پردیس خودگرداندانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو7محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14110پردیس خودگرداندانشگاه گیلان - رشتگیلانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو12محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14111پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بنابآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14112پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14113پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهابادآذربایجان غربیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14114پیام نوردانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیلاردبیلروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14115پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهراصفهانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14116پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباداصفهانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14117پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستاناصفهانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14118پیام نوردانشگاه پیام نور استان البرز- مرکز کرجالبرزروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14119پیام نوردانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویهبوشهرروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14120پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوبتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14121پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهرتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14122پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشتتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14123پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوسخراسان جنوبیروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14124پیام نوردانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشکخوزستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14125پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسارسمنانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14126پیام نوردانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیرازفارسروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14127پیام نوردانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافتکرمانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14128پیام نوردانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلام آباد غربکرمانشاهروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14129پیام نوردانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگانگلستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14130پیام نوردانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستاراگیلانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14131پیام نوردانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیهگیلانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14132پیام نوردانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آملمازندرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14133پیام نوردانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهرمازندرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14134پیام نوردانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهرمازندرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14135پیام نوردانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بین المللی کیشهرمزگانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14136پیام نوردانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگهمدانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14137پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنزاصفهانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو20 
14138پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گنابادخراسان رضویروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو20 
14139پیام نوردانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهوازخوزستانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو20 
14140پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنانسمنانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو15 
14141پیام نوردانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجردلرستانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو20 
14142پیام نوردانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسرمازندرانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو20 
14143پیام نوردانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساریمازندرانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو20 
14144پیام نوردانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدانهمدانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو20 
14145مجازی پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بنابآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزش محورهر دو40آموزش محور
14146غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی ایوانکیسمنانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14147غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی خاتم - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14148غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهدخراسان رضویروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14149غیرانتفاعیدانشکده غیرانتفاعی رفاه(ویژه خواهران) - تهرانتهرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیفقط زن20شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
14150غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی پارس رضوی - گنابادخراسان رضویروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14151غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهدخراسان رضویروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14152غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووسگلستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14153غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووسگلستانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14154غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهرمازندرانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14155غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی کومش - سمنانسمنانروانشناسی عمومیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14156غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی قرآن وحدیث - قمقمروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیهر دو10شرايط در انتهاي دفترچه - محل تحصيل قم
14157غیرانتفاعیدانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی)اصفهانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیفقط مرد15شرايط در انتهاي دفترچه - فقط مرد
14158غیرانتفاعیدانشگاه معارف قرآن و عترت(ع)- اصفهان(غیرانتفاعی)اصفهانروانشناسی مثبت گراآموزشی پژوهشیفقط زن15شرايط در انتهاي دفترچه - فقط زن
14159مجازی ویژه شاغلیندانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بنابآذربایجان شرقیروانشناسی عمومیآموزش محورهر دو40آموزش محور

 

کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
14160روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو11 
14161روزانهدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیفقط زن9فقط زن
14162روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو7 
14163روزانهدانشگاه تهران - قم، پردیس فارابیقمروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14164روزانهدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14165روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14166روزانهدانشگاه سمنانسمنانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14167روزانهدانشگاه شاهد - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو6شرايط در انتهاي دفترچه
14168روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو9 
14169روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14170روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14171روزانهدانشگاه شیرازفارسروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14172روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو7 
14173روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو8 
14174روزانهدانشگاه کردستان - سنندجکردستانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو14 
14175روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14176روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانخانوادهآموزشی پژوهشیهر دو8 
14177روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو7 
14178روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو6 
14179نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14180نوبت دومدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیفقط زن4فقط زن
14181نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14182نوبت دومدانشگاه تهران - قم، پردیس فارابیقمروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14183نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14184نوبت دومدانشگاه سمنانسمنانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14185نوبت دومدانشگاه شاهد - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو4شرايط در انتهاي دفترچه
14186نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو9 
14187نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو2 
14188نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14189نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14190نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14191نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانخانوادهآموزشی پژوهشیهر دو3 
14192نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو5 
14193نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو2 
14194پردیس خودگرداندانشگاه اصفهاناصفهانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو3محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14195پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو7محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14196پردیس خودگرداندانشگاه تهران - پردیس البرز کرجالبرزروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14197پردیس خودگرداندانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14198پردیس خودگرداندانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو4محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14199پردیس خودگرداندانشگاه شیرازفارسروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو15محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14200پردیس خودگرداندانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو4محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14201پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانخانوادهآموزشی پژوهشیهر دو8محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14202پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو7محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14203پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14204پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوبتهرانروانشناسی بالینیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14205پیام نوردانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهربوشهرروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو20 
14206غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهرانتهرانخانوادهآموزشی پژوهشیهر دو20 
14207غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزدیزدروانشناسی بالینی کودک و نوجوانآموزشی پژوهشیهر دو20 
کد ضریب 3 - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
14208روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانسنجش و اندازه گیری (روانسنجی)آموزشی پژوهشیهر دو14 
14209نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانسنجش و اندازه گیری (روانسنجی)آموزشی پژوهشیهر دو13 
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
14210روزانهدانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14211روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو3 
14212روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14213روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14214نوبت دومدانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو2 
14215نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو3 
14216نوبت دومدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو2 
14217نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14218پردیس خودگرداندانشگاه صنعتی اصفهاناصفهانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو2محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14219پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو3محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14220پردیس خودگرداندانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی صنعتی و سازمانیآموزشی پژوهشیهر دو5محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
14221روزانهدانشگاه اصفهاناصفهانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو6 
14222روزانهدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو10 
14223روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو7 
14224روزانهدانشگاه شیرازفارسروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو20 
14225روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو14 
14226روزانهدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهرانتهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو8 
14227روزانهدانشگاه گیلان - رشتگیلانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو15 
14228روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو10 
14229نوبت دومدانشگاه اصفهاناصفهانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو3 
14230نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو5 
14231نوبت دومدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو2 
14232نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو12 
14233نوبت دومدانشگاه گیلان - رشتگیلانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو15 
14234نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو10 
14235پردیس خودگرداندانشگاه تهران - پردیس البرز کرجالبرزروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو10 
14236پردیس خودگرداندانشگاه شیرازفارسروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو5محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25593پردیس خودگرداندانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو10محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14237پیام نوردانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیلاردبیلروانشناسی و آموزش کودکان استثناییآموزشی پژوهشیهر دو20 
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاهنوع دورهنام دانشگاهاستان دانشگاهنام گرایشنوع آموزشجنسیت پذیرشظرفیتتوضیحات
14238روزانهدانشگاه ارومیهآذربایجان غربیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو16 
14239روزانهدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط زن22فقط زن
14240روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو9 
14241روزانهدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14242روزانهدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو12 
14243روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14244روزانهدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14245روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهربوشهرروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو9 
14246روزانهدانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14247روزانهدانشگاه سمنانسمنانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14248روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14249روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14250روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14251روزانهدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو8 
14252روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو11 
14253روزانهدانشگاه شیرازفارسروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14254روزانهدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو14 
14255روزانهدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14256روزانهدانشگاه قمقمروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط زن11فقط زن
14257روزانهدانشگاه قمقمروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط مرد11فقط مرد
14258روزانهدانشگاه کاشاناصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط زن6فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14259روزانهدانشگاه کاشاناصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو7 
14260روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14261روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرمازندرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو8 
14262روزانهدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14263روزانهدانشگاه یاسوجکهگلویه و بویر احمدروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14264روزانهدانشگاه یزدیزدروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو9 
14265روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط زن10وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در
14266نوبت دومدانشگاه الزهرا(س) - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط زن6فقط زن
14267نوبت دومدانشگاه بوعلی سینا - همدانهمدانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14268نوبت دومدانشگاه بیرجندخراسان جنوبیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14269نوبت دومدانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو8 
14270نوبت دومدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10ويژه فرهنگيان رسمي يا پيماني شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14271نوبت دومدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14272نوبت دومدانشگاه خلیج فارس - بوشهربوشهرروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14273نوبت دومدانشگاه سمنانسمنانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14274نوبت دومدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانسیستان و بلوچستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14275نوبت دومدانشگاه شهید باهنر - کرمانکرمانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14276نوبت دومدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو2 
14277نوبت دومدانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو2 
14278نوبت دومدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو3 
14279نوبت دومدانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو12 
14280نوبت دومدانشگاه فردوسی مشهدخراسان رضویروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14281نوبت دومدانشگاه قمقمروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط زن5فقط زن
14282نوبت دومدانشگاه قمقمروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط مرد5فقط مرد
14283نوبت دومدانشگاه کاشاناصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیفقط زن3فقط زن - محل تحصيل واحد خواهران انتهاي خيابان طالقاني
14284نوبت دومدانشگاه کاشاناصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14285نوبت دومدانشگاه لرستان - خرم آبادلرستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14286نوبت دومدانشگاه مازندران - بابلسرمازندرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو4 
14287نوبت دومدانشگاه محقق اردبیلی- اردبیلاردبیلروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14288نوبت دومدانشگاه یاسوجکهگلویه و بویر احمدروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5 
14289نوبت دومدانشگاه یزدیزدروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو6 
14290مجازیدانشگاه تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزش محورهر دو40آموزش محور
14291مجازیدانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزش محورهر دو40آموزش محور
14292پردیس خودگرداندانشگاه تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو11محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14293پردیس خودگرداندانشگاه تهران - پردیس کیشهرمزگانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو15 
14294پردیس خودگرداندانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرزروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10 
14295پردیس خودگرداندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو6محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14296پردیس خودگرداندانشگاه شهید چمران - اهوازخوزستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو5محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14297پردیس خودگرداندانشگاه شیرازفارسروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
25592پردیس خودگرداندانشگاه علامه طباطبایی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو10محل تحصيل پرديس خودگردان دانشگاه
14298پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14299پیام نوردانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهابادآذربایجان غربیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14300پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهاناصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14301پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگاناصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14302پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنزاصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14303پیام نوردانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکهاصفهانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14304پیام نوردانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهربوشهرروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14305پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوبتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14306پیام نوردانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامینتهرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14307پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجندخراسان جنوبیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14308پیام نوردانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریهخراسان رضویروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14309پیام نوردانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهانخوزستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14310پیام نوردانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنانسمنانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14311پیام نوردانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامهفارسروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14312پیام نوردانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندجکردستانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14313پیام نوردانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرودکرمانشاهروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14314پیام نوردانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوجکهگلویه و بویر احمدروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14315پیام نوردانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگهمدانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14316پیام نوردانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدانهمدانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14317پیام نوردانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفتیزدروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14318غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران- ساریمازندرانروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14319غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریزآذربایجان شرقیروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14320غیرانتفاعیموسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهدخراسان رضویروانشناسی تربیتیآموزشی پژوهشیهر دو20 
14321مجازی ویژه شاغلیندانشگاه شهید بهشتی - تهرانتهرانروانشناسی تربیتیآموزش محورهر دو40آموزش محور

دیدگاه ها