آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش آموختگان برتر دانشگاهی

  یکشنبه، 24 دی 1396   کد خبر 1862
 آئین نامه شناسایی و پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش آموختگان برتر دانشگاهی
ساعد نیوز: بنیاد ملّی نخبگان به منظورشناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان­ برتر دانشگاهی، آیین نامه ای را تدوین و ارائه دادند.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، در اجرای بند 1 مادّۀ 3 از اساسنامۀ بنیاد ملّی نخبگان و به منظور اجرای اقدام ­های ملّی 1-1-1، 2-1-2، 2-1-3، 3-1-2 و 3-1-5 از سند راهبردی‌کشور در امور نخبگان،آیین­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش­آموختگان­ برتر دانشگاهی» به شرح زیر تصویب می­شود:
مادّه 1: تعاریف
برای رعایت اختصار، تعاریف زیر در این آیین­نامه رعایت می‌شود:
الف. بنیاد: منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب. مؤسسه علمی: منظور هریک از مراکزآموزشی عالی، پژوهش و فنّاوری‌ داخل یا خارج ازکشور است­که صحت مدارک صادره آنها به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد.
ج. دانش­آموختۀ­ برتر: منظور هریک از دانش­آموختگان برتر دانشگاهی موضوع این آیین­نامه است.
د. دستگاه اجرایی: منظور هریک از دستگاه‌های موضوع مواد 5 و 117 از «قانون مدیریت خدمات کشوری» مصوّب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8/7/1386 است.
مادّه 2: هدف
هدف از تدوین این‌آیین­نامه، ایجاد چارچوبی برای شناسایی برترین دانش­آموختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی و ایجاد تمهیدات لازم برای «تسهیل رشد و هدایت آنها در حوزۀ تخصصی» و نیز «به‌کارگیری و اثرگذاری آنان در اجتماع تخصصی مرتبط» است.
تبصره: دانش‌آموختگان دوره‌های «دکتری حرفه‌ای» و نیز دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپِ» موردتأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ به‌ترتیب معادل با دانش‌آموختگان دوره «کارشناسی ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

مادّه 3 : معیارهای شناسایی دانش آموختگان برتر دانشگاهی توسط بنیاد نخبگان

دانش‌آموختگان برتر از میان دانش­آ­­موختگان دانشگاهی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می­شوند:
الف. فعالیت­های آموزشی؛ شامل: پیشینۀ تحصیلی،کسب موفقیت­های آموزشی و موارد مشابه
ب. فعالیت­های پژوهشی و فنّاورانه؛ شامل: پیشینۀ پژوهشی و نوآورانه، کسب موفقیت­های پژوهشی و فنّاورانه و موارد مشابه آن
    ج. فعالیت­های فرهنگی و اجتماعی؛ شامل: ایفای نقش فرهنگی و اجتماعی در مؤسسه‌های علمی‌کشور، اشتهار اخلاقی در زمان تحصیل،کسب موفقیت‌های ادبی، هنری، قرآنی و مشابه آن
تبصره: شاخص­های سنجش معیارهای فوق در هریک از مقاطع تحصیلی و نحوه محاسبه امتیاز هر شاخص، بر اساس شیوه­نامه‌ای است که به تصویب بنیاد می­رسد.

مادّه 4 : پشتیبانی بنیاد نخبگان از دانش آموختگان برتر دانشگاهی 

بنیاد هرساله به تعدادی از دانش­آموختگان برتر، تسهیلاتی را برای «هدایت و تواناسازی» و نیز «اشتغال واثرگذاری» و به نام مفاخر تمدن اسلامی ـ ایرانی به شرح زیر اعطا می­کند:
الف. تسهیلات هدایت و تواناسازی؛ شامل:
الف‌ـ1. ادامه تحصیل: برای پذیرش دانش­آموختگان ­برترِ دوره­های‌کارشناسی­ارشد در مقطع دکتری تخصصی
الف‌ـ2. دوره پسادکتری: برای هدایت دانش­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی در دوره­های پسادکتری
الف‌ـ3. خدمت نظام وظیفه تخصصی: برای بهره­مندی دانش­آموختگان ­برترِ دوره­های‌کارشناسی،‌کارشناسی­ارشد و دکتری تخصصی از خدمت نظام­وظیفۀ تخصصی
الف ـ4. تسهیلات فرهنگی: برای بهره­مندی دانش­آموختگان ­برتر از تسهیلات عمومی (مانند وام مسکن، هدیۀ ازدواج، سفرهای زیارتی و مشابه آن)
تبصره 1: تسهیلات بند الف‌ـ3 شامل دانشجویان دوره دکتری تخصصی‌که از طرح پیشنهادی رساله دکتری خود با موفقیت دفاع کرده باشند (یا مرحله متناظر در دوره‌های «تخصصی بالینی، پزشکی و فلوشیپ») نیز می‌شود.
ب. تسهیلات اشتغال و اثرگذاری؛ شامل:
ب ـ1. جذب در نهادهای فنّاورانه: برای جذب دانش­آموختگان ­برتر در نهادهای صنعتی‌وفنّاورانه
ب‌ـ2. جذب در مؤسسه‌های علمی: برای جذب دانش­آموختگان ­برترِ دورۀ دکتری تخصصی به عنوان عضو هیئت‌علمی در مؤسسه­های علمی‌کشور
ب ـ3. جذب در دستگاه‌های اجرایی: برای استخدام دانش­آموختگان ­برتر در دستگاه‌های اجرایی
تبصره 2: تعداد، مبالغ و فرایند اعطای جایزه­های این مادّه بر اساس بودجۀ بنیاد و بنا به شیوه­نامه­ای تعیین می­شود که به تصویب بنیاد می­رسد.
تبصره 3: بنیاد مجاز است بر اساس اختیارات قانونی خود یا با همکاری سایر مراجع قانونی و دستگاه‌های اجرایی تسهیلات دیگری را برای تحقق اهداف این مادّه تدوین و به موقع اجراگذارد.
مادّه 5 : دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی داخل کشور حداکثر ظرف مدت سه سال و دانش‌آموختگان مؤسسه‌های علمی خارج از کشور، حداکثر ظرف مدت شش سال پس از تاریخ رسمیِ دانش­آموختگی مجازند از مزایای این آیین‌نامه بهره‌مند شوند.
مادّه 6: تصویب و اجرا
این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، شش مادّه و پنج تبصره در تاریخ 1394/02/30 به تصویب‌کمیسیون دائمی و مطابق مصوبۀ جلسه پنجم هیئت‌امنا (تبصره 1 مادّه 3 آیین‌نامه‌کمیسیون دائمی) در تاریخ 1394/03/13 به تصویب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان رسید و جایگزین آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» (مصوّب هیئت‌امنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ 1393/09/12) می‌شود و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.

جایزه شهید احدی

جایزه دکتر کاظمیان

جایزه شهید دکتر چمران

جایزه شهید تهرانی مقدم


دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/