(فیلم) عبور معجزه آسای راننده خوش اقبال از مسیر پرتردد بزرگراه! 

  یکشنبه، 04 مهر 1400
(فیلم) عبور معجزه آسای راننده خوش اقبال از مسیر پرتردد بزرگراه! 
ساعد نیوز: راننده خودروی سواری در استرالیا کنترل خود را از دست داد و به شکل معجزه آسایی از بین خودروها در بزرگراه عبور کرد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/