ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) اتفاق عجیب حین باز کردن لوله 

  سه شنبه، 27 مهر 1400
(فیلم) اتفاق عجیب حین باز کردن لوله 
ساعد نیوز: یک کارگر رومانیایی هنگام باز کردن لوله، ناگهان با فشار آب، یک بلوک گلی طویل از آن بیرون آمد.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/