ساعدنیوز
ساعدنیوز

(فیلم) داستان پرستار سربازی که به خاطر کرونا ۹ ماهه مادرش را ندیده!

  دوشنبه، 11 اسفند 1399
(فیلم) داستان پرستار سربازی که به خاطر کرونا ۹ ماهه مادرش را ندیده!
ساعد نیوز: با پرستار سربازی که به خاطر کرونا ۹ ماهه مادرش را ندیده است را آشنا شوید.

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/