دیدن آب بازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب بازی

  شنبه، 06 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن آب بازی در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب بازی
دیدن آب بازی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آب بازی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب آب بازی از دیدگاه آنلی بیتون

  •  اگر در رؤیا خود را مشغول آب بازى با دیگران ببینید، به معنى آن است که ناگهان به مسائل عاشقانه علاقمند خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید کسی آب بر سر شما می پاشد ، نشانه آن است که به معشوق خود خواهید رسید.

دیدگاه ها