دیدن آب گل آلود در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب گل آلود

  شنبه، 06 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن آب گل آلود در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب گل آلود دیدن آب گل آلود در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب گل آلود
دیدن آب گل آلود در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آب گل آلود را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب آب گل آلود از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

  • آب لجن آلود ابتلاست، ابتلا به امور دست و پاگیر که زحمت و گرفتاری بوجود می آورند و آرامش را از انسان می گیرند.
  • موج ستمی است که برشما وارد می آید همراه با غصه و نگرانی ولی چنانچه موجی برخاست و شما را ازجای کند و به ساحل یا پایاب افکند پس از چندی تحمل ناراحتی به نجات و آسودگی می رسید.

تعبیر خواب آب گل آلود از دیدگاه آنلی بیتون

  • دیدن آب گل آلود در خواب ، علامت آن است که لذت بردن از زندگی جای خود را به ناامید شدن از زندگی خواهد داد.
  • اگر خواب ببینید در آبی گل آلود افتاده اید، نشانه آن است که از نتایج اشتباهات خود رنج خواهید برد.
  • نوشیدن آب گل آلود در خواب ، نشانه ابتلا به بیماری است.

تعبیر خواب آب گل آلود از دیدگاه لوک اویتنهاو

  • تعبیر آب گل آلود در خواب ضرر است.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  تیتر امروز
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟