دیدن آب خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب خوردن

  شنبه، 06 بهمن 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن آب خوردن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آب خوردن
دیدن آب خوردن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آب خوردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب آب خوردن به روایت محمدبن سیرین

 • اگر ببيند از آب صاف و گوارايي بسيار خورد عمرش طولاني و زندگيش با خوشي همراه خواهد بود.
 • اگر ببيند آب شور مي خورد تعبير آن برعکس است.
 • اگر ببيند از دريا آب گوارا مي خورد به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او ميرسد.
 • اگر ببيند همه آب دريا را ميخورد پادشاهي همه جهان را به دست ميگيرد.
 • عقيده بر اين است به همان اندازه مه از آب دريا خورده است اگر آب صاف و روشن باشد بزرگي و مال و نعمت به دست مي اورد و اگر آب تيره باشد رنج و سختي و ترس و وحشت به او مي رسد.
 • اگر ببيند آب گرم ميخورد گرفتار بيماري خواهد شد.

تعبیر خواب آب خوردن از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد.یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و نادرست نصیب شما می گردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند می شوید.
 • اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می کنید که جشن و سرور به شما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان از آن سهم می برید. 
 • اگر دیدید یکی در مقابل شما با لیوان یا کاسه و یا ظرف دیگری آب می نوشد مجذوب کاری می شوید که فکر می کنید انجام آن به سود شما می تواند باشد. آب ناودان اگر روشن باشد رحمت است و اگر گل آلود و کثیف باشد زحمت است.
 •  آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دو هفته آینده باشید.
 • اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می‌رسد.

تعبیر خواب آب خوردن از دیدگاه ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل کند که زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما کاری کند که بلا و فتنه بدو رسد، که مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج کند. اما كاری كند كه بلا و فتنه بدو رسد، كه مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج كند.
 • اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد.
 • اگر بیند که آب دریا می‌خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است.

تعبیر خواب آب خوردن به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند.

دیدگاه ها