دیدن آبجو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آبجو

  شنبه، 06 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن آبجو در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب آبجو
دیدن آبجو درخواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آبجو رامی توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

باتوجه به دیدگاه های مختلف معبرین به طور کلی می‌توان دریافت که آبجو خوردن در رویا به معنای خدمت کردن است.

تعبیر خواب آبجو به روایت محمدبن سیرین

 • اگر در خواب بیند آب جو می خورد، دلیل که از خادمی راحت یابد
 • اگر بیند آب جو به کسی داد، دلیل که مال خود به وی دهد.
 • اگر بیند آب جو شیرین خورد، دلیل است از آن سفله منفعت یابد.
 • اگر آب جو ترش بود، دلیل که از وی مضرت یابد.
 • اگر دید به کسی آبجو داد از مال خود به او می‌دهد.

تعبیر خواب آبجو به روایت امام صادق(ع)

 • تعبیر دیدن آبجو بر چهار وجه است:
 • منفعت
 • بوسه دادن
 • خدمت کردن
 • مردی فرومایه

تعبیر خواب آبجو به روایت جابر مغربی

 •  اگر ببیند آبجو خورد مردی فرومایه به او خدمت می‌کند، اگر ببیند آبجو شیرین خورد از آن شخص فرومایه منفعت می‌برد، و اگر ترش باشد از او زیان می‌بیند.

تعبیر خواب آبجو از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر در خواب ديديد كه در كافه‌اى مشغول نوشيدن آبجو مى‌باشيد، بدانيد كه نااميدى شما مهم و حقيقى مى‌باشد. اگر ديديد كه ديگران نيز مشغول نوشيدن آبجو هستند، معنى آن اين است كه دشمنان و بدخواهان شما با توطئه و دسيسه‌چينى آرزوهايتان را بر باد مى‌دهند.
 • اگر در خواب ببینید که در کارخانه آبجوسازى هستید، نشانگر آن است که به خاطر خلافى که ظاهرا مرتکب شده‌اید، مورد تعقیب قرار مى‌گیرید، البته بى‌گناهى خود را به اثبات مى‌رسانید.

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید