دیدن ابر در خواب چه تعبییر دارد ؟ / تعبیر خواب ابر

  شنبه، 27 بهمن 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن ابر در خواب چه تعبییر دارد ؟ / تعبیر خواب ابر
دیدن ابر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ابر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب ابر به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • تعبیرهای ابر عبارتند از:
 1. حکمت 
 2. ریاست 
 3. پادشاهی 
 4. رحمت
 5. پرهیزکاری
 6. عذاب
 7. قحطی
 8. بلا و گرفتاری
 9. فتنه

تعبیر خواب ابر به روایت محمدبن سیرین

 • اگر ببیند ابر در هوا حرکت می‌کند و جا به جا می‌شود، تعبیر چنان باشد که با علما و حکما مصاحبت پیدا می‌کند، اگر خواب بین این رویا پادشاه و امیری باشد سفیران و جبر آورانی به اکناف کشور خود می‌فرستد .
 • اگر ببیند ابر را در آسمان گرفت و به زمین آورد، کارش رونق می‌گیرد و صاحب مقام و منزلت می‌شود .
 • اگر ببیند ابر بر او سایه انداخته است، در آن سال خیر و برکت و نعمت فراوان بر او می‌رسد .
 • اگر ببیند از ابر جامه دوخت و بر تن کرد، تعبیر آن کسب علم و فضل فراوان است به آن اندازه که هیچکس را یارای برابری با او نباشد .
 • اگر ببیند سراسر عالم را ابر بی باران پوشاند، خواب خوش طالعی نیست و تعبیر نیکویی ندارد.

تعبیر خواب ابر به روایت جابر مغربی

 • اگر با ابر باران بیند، دلیل بر رحمت و خیرات کند.
 • اگر بیند که ابر را می‌خورد، دلیل است معیشت او از حکمت بود.
 • اگر بیند که ابر سیاه بر فراز موضع و جائی گسترده بود، دلیل بر خشم و عذاب حق تعالی بود در آن دیار. پس هر چه آن ابر را نزدیک‌تر بیند، عذاب حق تعالی نزدیک‌تر بود. 
 • اگر بیند که از ابر باران همی خورد، دلیل است که به قدر آن وی را رحمت و نیکوئی رسد. اگر با ابر باران و رعد سخت بود، دلیل بر ترس از ادعای پدر و مادر یا از ادعای مسلمانان بود.
 • اگر بارعد و برق بیند، این عذاب‌ها سخت تر بود، اگر با برق صاعقه بیند، عذاب سخت تر بود.
 • اگر بیند که در خانه وی جایگاه نشستن ابر گسترده شده است، دلیل که فرزند و اهل بیتش را حکمت و دانش بود بر قدر و تنگی و تاریکی.

تعبیر خواب ابر به روایت اسماعیل بن اشعث

 • ابر سیاه به خواب، دلیل بیم و ترس و سختی بود و ابر باران برکت و خیر و فراخی بود و نیز غم و اندوه بود. و اما آن ابر که از کنار دریا آرند، که به تازی آن را سفیح خوانند، دیدن وی در خواب غنیمت بود بر قدر آن چه دیده بود.

تعبیر خواب ابر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • معبران اسلامی ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده‌اند و بدست آوردن ابر در خواب تجسمی است از آرزوی آمیزش و آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم یا یکی از آن طبقه مردم که ذکرشان رفت و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و زمان رسیدن به آن نیز سپری شده است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که تکه ای از ابر را گرفت و خورد یا در سینه و لباس خویش پنهان کرد، یا از فهم و دانش بهره مند می‌شود و یا مالی بدست می‌آورد که بزرگی سبب تحصیل آن می‌شود.
 • چنان چه دیدید ابری از جانب دریا به سوی شما آمد غنیمتی است که نصیب شما می‌شود و از جایی سود می‌برید که انتظارش را ندارید.
 • ابری که باران ندارد خوب نیست بخصوص اگر ابر تاریک و گسترده باشد.

تنعبیر خواب ابر به روایت حضرت دانیال

 • اگر خود را زير ابر باران زاي سفيد ببيند ، تعبير چنان است که خداوند به او علم و حکمت عطا مي فرمايد و مردم از علم او بهره مند خواهند شد.
 • اگر خود را زير ابر باران زاي زرد ببيند ، دليل آن باشد که بيمار خواهد شد , عده اي از معبران را در اين مورد عقيده بر اين است که زني خواهد ستاند که موجب رنج و غمش خواهد شد.
 • اگر ببيند زير ابر سرخ ايستاده است ، به رنج و بلا گرفتار مي شود و محنت مي بيند ، دليل اين تعبير آنست که خداوند اقوام مغضوب را با فرستادن ابر سرخ به عذاب بشارت مي داد.
 • اگر خود را بر ابر سبز ايستاده ببيند ، به اندازه اي که ايستاد فرمانروايي خواهد کرد.
 • اگر ببيند ابر از فراز سرش گذشت ، با شخصي ارجمند و خوش نام معشرت مي کند به منظوري که اين آشنايي دارد مي رسد.
 • اگر ببيند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ؛ ميان حکما و عما صاحب مقام ممتازي خواهد شد ودر علم و دانش يگانه مي شود.
 • ابر سرخ مصیبت و بلا است. ابر سبز خرمی و بزرگی و امارت و فرمانروائی است. ابر سیاه نیکو نیست و نشانه خشم الهی و تندی سرنوشت است. ابر با برق تنها، عذاب است و ابر با رعد بیم و هراس می تواند باشد.

تعبیر خواب ابر به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببيند پاره های ابر را جمع کرد و خورد ؛ ميان حکما و عما صاحب مقام ممتازي خواهد شد ودر علم و دانش يگانه مي شود.

تعبیر خواب ابر از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید از میان ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می‌کند، علامت آن است که پس از کشیدن سختی‌ها به سعادت و موفقیت دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید از میان ابرها ستارگان می‌درخشند، نشانه آن است که لذت‌هایی زودگذر و پیشرفتی اندک نصیب شما خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره است، علامت آن است که به خاطر اداره بد زندگی بدبخت خواهید شد.

دیدگاه ها