دیدن ابراز علاقه در خواب چه تعبیری دارد ؟/ تعبیر خواب ابراز علاقه

  شنبه، 27 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن ابراز علاقه در خواب چه تعبیری دارد ؟/ تعبیر خواب ابراز علاقه
دیدن ابراز علاقه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ابراز علاقه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب ابراز علاقه به روایت آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید با یکی از اقوام مکاتبه عاشقانه دارید ، نشانه آن است که بین اقوام و بستگان اختلاف بوجود می آید .
  •  اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می کند ، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست .
  •  اگر خواب ببینید یکی از اقوام به شما اظهار عشق می کند ، نشانه رنح و ناامیدی است .
  •  اگر زنی خواب ببیند کسی به او اظهار عشق می کند ، نشانه آن است که آنطور که انتظار می رود کسی حاضر به خواستگاری او نیست ، و به دنبال کسب لذتهای واهی ناامیدی خواهد بود.

تعبیر خواب ابراز علاقه در کتاب سرزمین رویاها

  • یک زن متشخص به شما ابراز علاقه میکند: حقارت و شرمساری
  • یک سیاستمدار یا تاجر به شما ابراز علاقه میکند: نتایج عالی در کارها
  • یک شخصیت مهم به شما ابراز علاقه میکند: احترام و امتیاز
  • دوستان به شما ابراز علاقه میکند: ناراحتی

دیدگاه ها
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید