دیدن ابرو در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب ابرو

  شنبه، 27 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن ابرو در خواب چه تعبیری دارد؟/ تعبیر خواب ابرو
دیدن ابرو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب ابرو را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

معبران دیدن ریزش ابرو در خواب را به عدم احترام نزد مردم تعبیر کرده‌اند.دیدن ابرو در خواب ، نشانة آن است که در آینده ای نزدیک با مسایل گمراه کننده ای روبرو خواهید شد. 

اگر جوانی خواب ببیند که ابروی او سفید شده است، نشانه این است که او جوانی عاقل و دور اندیش است. ابروهای سفید و پر پشت، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید. اگر در خواب، ابروی کسی از میزان طبیعی در حالت سنی موجود، کاسته شده باشد، از اندیشه و عقل او کاسته شده است.

تعبیر خواب ابرو به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر ابرو، دین می‌باشد.
 • اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است.
 • اگر ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشد که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است.

تعبیر خواب ابرو به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است، یـعـنـی جاه و مقام و مال و اموال تو دچار کاهش و و ضرر و زیان می‌شود ‌‌‌‌.

تعبیر خواب ابرو به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است ، به کاری اقدام می کند که موجب بدنامی و بی اعتباریش خواهد شد
 • اگر ببیند ابرویش کامل و زیبا شد ، به کاری دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش می شود
 • اگر ببیند ابرویش سفید شده است ، بر علم و متانت و وقارش افزوده می شود ولی از ثروت و مالش کاسته خواهد شد.

تعبیر خواب ابرو به روایت منوچهر مطیعی

 • ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.
 • چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.
 • نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.
 • اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند.
 • ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است.
 • داشتن یک ابرو زیان مالی است.
 • تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.
 • ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند.
 • ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

تعبیر خواب ابرو ازدیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای , روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب ابرو از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد.
 • دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می‌رسد.

 

تعبیر خواب ابرو از در کتاب سرزمین آرزوها

 • ابروی خودتان: یک منفعت مالی
 • ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ
 • ابروهای سیاه: شادی بزرگ
 • ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می‌کنید
 • ابروهای شوهرتان: عشق
 • ابروهای زنتان: شانس قابل توجه
 • ابروهای بچه‌هایتان: منفعت مالی
 • ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می‌دهند.
 • ابروهای باریک: غم بزرگ
 • ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست
 • ابروهای کلفت: پول
 • ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

2 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
n...f
6 ماه پیش

سلام خسته نباشد من خواب دیدم که موهای زاعد ابرویم رشت کرده و میخاستم بگیرمشون که توی این خواب ابروی سمت راستم یک مقدارش گرفته شد و صورتم زشت شد اما امدم و یک مقدار از ابروی سمت چپم هم زدم و در این خواب زشتی از صورتم دور شد.
بازدیدکننده
9 ماه پیش

خوب بود فقط اگه میشه اون چیزی که ما مینویسیم بیاره بالا نه همه چیز جز اون چیزی که ما میخایم
/
/