دیدن مار افعی در خواب چه تغبیری دارد؟ / تعبیر خواب افعی

  دوشنبه، 08 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن مار افعی در خواب چه تغبیری دارد؟ / تعبیر خواب افعی
دیدن افعی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب افعی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب افعی از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی 

  • اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند، نشانه آن است که کسی با فریب می‌خواهد او را به دردسر بیاندازد. اما اگر در خواب ببیند که مار از او می‌گریزد، به این معناست که در مقابل حمله‌های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.

تعبیر خواب افعی از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید افعی دوست شما را نیش می زند و او چون مرده نقش بر زمین می شود اما در همان حالت نفس می كشد ، و باز افعی نیشی دیگر به او می زند و دوست شما از جای خود بلند می شود ، و بعد از این وقایع هر دو پشت بوته ها ناپدید می شوید ، نشانه آن است كه دوستان شما از واقعه ای بد ، پریشان خواهند شد و به شما نیز زیان خواهد خورد.
  • اگر زنی جوان خواب مار افعی را ببیند ، نشانه آن است كه كسی با فریب می خواهد او را به دردسر بیاندازد.
  • اما اگر در خواب ببیند كه مار از او می گریزد ، به این معناست كه در مقابل حمله های دیگران توانایی دفاع از خود را خواهد داشت.

تعبیر خواب افعی از دیدگاه لیلا برایت

  •  دیدن افعی در خواب، بدین معنا است که موضوعی زندگی خانوادگی شما را تهدید می‌کند. اگر در خواب ببینید که یک افعی شما را نیش می‌زند، نشانه‌ی آن است که با افرادی همنشین می‌شوید که به شما ضرر می‌رساند.

دیدگاه ها