سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن احتضار ( جان دادن ) در خواب چه تعبیری دارد ؟ /تعبیر خواب احتضار

  پنجشنبه، 25 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن احتضار ( جان دادن ) در خواب چه تعبیری دارد ؟ /تعبیر خواب احتضار دیدن احتضار ( جان دادن ) در خواب چه تعبیری دارد ؟ /تعبیر خواب احتضار
دیدن احتضار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب احتضار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 معنی احتضار در فرهنگ معین : حاضرشدن، حاضر آمدن ، فرارسیدن هنگام مرگ، دم مرگ بودن، درحال جان کندن بودن، ازسفریابیابان به شهر آمدن

تعبیر خواب احتضار به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • اگر کسی در خواب ببیند که مرده ای جان می‌کند، دلیل آنست که جان آن مرده در عذاب است.

تعبیر خواب احتضار به روایت محمد بن سیرین

 • جان به خواب دیدن ، یا مال یا عیال موافق .
 • اگر ببیند جان از تن وی بیرون شد، دلیل که فرزند یا اعیالش بمیرد ، یا مالش تلف شود یا خود هلاک شود
 • اگر جان خویش به صورت مردی نیکو بیند، دلیل که وی را فرزندی نیکو بیاید و حالش نیکو شود ،یا به خدمت پادشاه خوش طبع جوانمرد پیوندد و حالش نیکو گردد.
 • اگر جان خود را به صورت مردی زشت بیند.ف تاویلش به خلاف این است.

تعبیر خواب احتضار به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند مردی جان همی کند و خویشان او بر وی نوحه و زاری میکردند ، دلیل که بر اهل بیت مرده غم و اندوه رسد.
 • اگر بیند که خویشان وی آهسته می گریستند ،دلیل که خویشان وی از وی شاد و خرمی رسد.

تعبیر خواب احتضار از دیدگاه آنلی بیتون

 •  اگر خواب ببینید دیگران در حال احتضار هستند ، نشانه آن است كه شما و دوستانتان بداقبال هستید.
 •  اگر در خواب خود را در حال احتضار ببینید، علامت آن است كه با بیتوجهی خود ارزش كارتان را كم می كنید و همچنین بیماریی شما را به مرگ تهدید می كند.
 • اگر در خواب حیوانات وحشی را در حال احتضار ببینید، نشانه آن است كه از خطری خواهید گریخت.
 • اگر خواب ببینید حیوانات اهلی در حال احتضارند ، علامت آن است كه با آرامش و تسلط بر خود با هر وضعیتی روبرو می شوید.

تعبیر خواب احتضار از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • جان دادن : یک سلامتی قدرتمند
 • دیدن کسیکه جان می دهد: نشانه خوب برای کسی که او را درحال جان دادن می بینیم
 • زنی در حال جان دادن: از دست دادن یک ارث ، یا یک نیابت
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر