دیدن اژدها در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اژدها

  سه شنبه، 23 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن اژدها در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب اژدها
دیدن اژدها در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اژدها را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب اژدها به روایت محمد بن سیرین

 •  اژدها به خواب دیدن، دشمن بزرگ و قوی بود.
 • اگر بیند اژدهائی داشت، دلیل که با بزرگان پیوندد.
 • اگر با اژدها جنگ و نبرد می‌کرد و بر او خیره شد، دلیل که با دشمن او را جنگ و خصومت افتد و سرانجام دشمن را قهر کند.
 • اگر بیند اژدها را بکشت و گوشت وی بخورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال بستاند و هزینه نماید.
 • اگر ببیند اژدهایی را صاحب شده است، منظور از اژدها مار بزرگ است، با بزرگان و افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل می‌کند.

تعبیر خواب اژدها به روایت یوسف نبی (ع)

 • دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد.

تعبیر خواب اژدها به روایت منوچهر مطیعی

 • اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب دیدن  اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک , و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند, در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.
 • معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. کشتن اژدها در خواب بخصوص اگر خوابیده باشد, و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.
 • اگر یک نفر در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد , و اگر در خواب بر آن اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد.

تعبیر خواب اژدها به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.
 • اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.

تعبیر خواب اژدها از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می‌یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس‌های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید.

تعبیر خواب اژدها از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • اژدها: موقعیت ناجور

تعبیر خواب اژدها از دیدگاه لیلا برایت

 •  اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه‌ای دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه‌ای همنشین می‌شوید. دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است.
 • دیدن اژدهای زخمی در خواب، نشانه‌ی دشمن خطرناک است که احتمالاً به شما ضرر می‌رساند.
 • اگر در خواب ببینید که اژدها را می‌کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می‌کنید.

تعبیر خواب اژدها در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب یک اژدها: ثروت بزرگ
 • تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی
 • یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.
 • یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می‌شود.

تعبیر خواب اژدها در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

 • به دلیل آنکه بخشی از ذهن که آن را ناخودآگاه می‌خوانیم بسیار سترگ و باستانی است، گاهی در رویا به صورت اژدها، هیولا، زن یا کردی پرخاشجو به تصویر کشیده می‌شود. در اساطیر قهرمان در حال نبرد با اژدها، افعی یا هیولایی دیگر برای تصاحب گنجی به نمایش در می‌آید. شاید این امر بدان دلیل باشد که اژدها نمایانگر نیروهای سترگ و ناخردگرای ناخودآگاه، غرایز زندگی و ترس‌های مهار نشده و جنسیتی است که فرد باید با آن مواجه شود و از عهده آن‌ها برآید تا به گنج و انرژی بالقوه ذهنی، جنسیتی، عاطفی و احساس دست یابد.

دیدگاه ها