دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انگشتر

  یکشنبه، 07 بهمن 1397   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انگشتر
دیدن انگشتر در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب انگشتر را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب خریدن و گم کردن و بخشیدن انگشتر شکسته و دیدن انواع انگشتر طلا ، نقره ، یاقوت ، فیروزه ، نگین دار سبز ، یشمی ، آهنی ، مس یا برنج در خواب تعییرهای متفاوتی دارد اما در حالت کلی از نظر معبرین بزرگ دیدن انگشتر در خواب نمادی از تعهدات و مسئولیت هایی است که بر عهده شماست. معبرین غربی گویند:تعبیر خواب حلقه دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید، یا عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

تعبیر خواب انگشتر به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • انگشتر سیمین (نقره) در خواب بر چهار وجه است:
 1. قدرت و سلطنت
 2. زن
 3.  فرزند
 4.  مال
 • انگشتر زرین نیک است .
 • اگر زنی خواب ببینید که انگشتر نگین دار خود را گم کرده است یعنی اینکه جاه و مقامش از بین خواهد رفت و یا اینکه فرزند و یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه مالش تلف خواهد شد. و اگر آن زن حاکم یا مقامی داشت مقامش را از دست خواهد داد.

تعبیر خواب انگشتر به روایت دانیال نبی

 • چون نقش و صفت انگشتری بیند ، دلیل است از خداوندش بدو خیر و نیکی رسد .
 • اگر ببیند انگشتری کسی به وی داد تا چیزی بدان مهر کند ، دلیل است از آنچه لایق او باشد برخی بیابد . یعنی اگر لایق پادشاهی باشد پادشاهی یابد . اگر توانگر بود مال یابد به قدر و قیمت انگشتر .
 • اگر ببیند که در مسجد یا در نماز یا در عزا کسی انگشتری به وی داد اگر آن شخص بازرگان بود ، نصیب او نفع تجارت شود و جمله هم بر این قیاس باشد .
 • اگر ببیند که انگشتری سلطان به وی داد ، دلیل نماید که از مملکتی سلطان به وی دهد یا دلیل است از مملکت سلطان به او یاد به خویشان وی بدی رسد .

تعبیر خواب انگشتر به روایت یوسف نبی

 • دیدن حلقه انگشتر فرزند است .
 • دیدن انگشتر مردان را کراهت باشد ، بعضی گویند عزت و جاه است .
 • دیدن انگشتر نقره یا فیروزه : مهربانی از خلق

تعبیر خواب انگشتر به روایت محمدبن سیرین

 • اگر کسی ببیند که انگشتر او ضایع شود یا دزد برد ، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید .
 • اگر ببیند انگشتر او بشکست و نگین او بماند ، دلیل که بزرگی و جاه او برود و آبرو و هیبتش بر جای بماند .
 • اگر ببیند انگشتر خود را به کسی بخشید ، دلیل که از آن چه دارد برخی از آن ببخشد .
 • اگر ببیند انگشتر خویش بفروخت و پول گرفت ، دلیل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزینه کند . اگر پول نگرفت ، آن چه دارد برخی از آن بفروشد .
 •  داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می شود
 • .  پیدا کردن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به ثروت ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر اعصاب و روان تعبیر می شود. و از دست دادن انگشتر فیروزه تعبیری برعکس خواهد داشت.
 • دیدن خواب داشتن انگشتر یشمی نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.

تعبیر خواب انگشتر به روایت جابر مغربی

 • اگر ببیند در انگشت وی انگشتری آهن بود ، دلیل که قوت و توانایی یابد .
 • اگر ببیند از برنج یا مس است ، دلیل که از مردمان بی اصل منفعت یابد . اگر ببیند که بلور است ، دلیل که از مردم عامه چیزی بدو رسد .
 • اگر ببیند انگشتر خویش نزد کسی به امانت نهاد یا وی را بخشید و آن کس هم انگشتر بدو رد کرد ، دلیل است که زنی به نکاح بخواهد و اجابتش نکند .
 • اگر ببیند انگشتر خویش بشکست ، دلیل که در میان او و عیالش جدایی افتد .
 • اگر ببیند که انگشتر او دو نگین داشت یا کسی بدو داد که آن هر دو نگین یکی موافق یکدیگرند ، دلیل است خداوند انگشتر ، غلام زاده بود .
 • اگر ببیند که از آن دو نگین یکی بیفتاد ، دلیل که از دو گناه یکی توبه کند .
 • اگر ببیند نامه نوشته بود و به انگشتر خویش مهر کرد ، دلیل است چیزی پنهان بدو رسد .
 • اگر ببیند که نامه گشاده را مهر کرد ، دلیل که چیزی آشکار بدو رسد .

تعبیر خواب انگشتر به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببیند صناعت انگشتری او ناپسندیده است ، دلیل است از مالی که دارد چیزی بشود و پادشاهی بر وی خشم گیرد .
 • اگر ببیند انگشتر او از سیم بود ، دلیل است آن چه دارد پسندیده و حلال است .
 • اگر انگشتر از آهن بیند آن چه دارد اندک و حقیر است . اگر ببیند انگشتری از هفت جوش یا از سپیده روی بود ، دلیل است بر آن چه در آهن گفتیم .
 • اگر ببیند انگشتر او از زیور بود حقیرتر از آن جمله بود که گفتیم .
 • دیدن انگشتر با تزیین یاقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسری هومشندی است که دانشمند بزرگی خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید که انگشتری از نقره دارید یعنی تمام مال و اموال شما خوب و حلال است.

تعبیر خواب انگشتر طلا

 • اگر دختری خواب ببیند که برای او انگشتر طلا خریدند یعنی اینکه آن دختر شوهر می کند و شوهر او موجب سربلندی و افتخار او خواهد بود.
 • اگر یک زن در خواب انگشتر طلا پیدا کرد نشانه رسیدن به موفقیت و شادابی است و اگر زنی خواب ببیند که شوهرش به او انگشتر طلا هدیه داد مورد احترام او واقع می شود و به عزت و شادابی خواهد رسید.
 • اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلا پیدا کرد آن مردی به زودیبا کاری مواجه می شود که در آن کار ضرر خواهد کرد.
 • اگر یک مرد خواب ببیند که انگشتری از جنس طلا دارد خوب نیست و نشانه رسیدن به سختی و ناراختی و انجام دادن کاری حرام می باشد و احتمالا ضرر مالی هم خواهد دید.
 • اگر مردی خواب ببییند که از طلا فروش انگشتر طلا خرید خواب او نشانه این است که مردی لاف زن و دروغ گو قصد فریب و گول زدن او را دارد و باید آن مرد مواظب باشد.
 • اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا دادند یعنی اینکه از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.
 • اگر مردی خواب ببینید که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت گذاشت آن کس که انگشترش را پیش او به امانت گذاشته است در بیداری به او خیانت خواهد کرد و یا سخن ناروایی بین آن ها رد و بدل خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 • اگر در خواب ببینید که انگشتری در دست دارید که قبلا هرگز نداشته اید و از دیدن آن به انگشت خود دچار حیرت و تحسین شده اید نشان آن است که به موفقیت بزرگی می رسید که برای دیگران و حتی خودتان باور کردنی نیست .
 • اگر کسی انگشتری به شما داد و شما آن را به انگشت خود کردید از جانب آن شخص سودی عاید شما می شود که بر اعتبارتان می افزاید . گرفتن انگشتر از دیگران خوب است و نفعی که عاید بیننده خواب می گردد منوط است به شخصیت و شغلی که دهنده انگشتر دارد و محلی که انگشتر گرفته و داده می شود .
 • اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر خودش را شکست در صورتی که ازدواج کرده باشد بین او و همسرش اختلاف و جدایی اتفاق می افتد .
 • اگر در خواب دیدید که انگشتر خود را به کسی امانت داده بودید و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما می گوید که در آینده ای نه چندان دور از زنی یا دختری خواستگاری می کنید که او نمی پذیرد و چنانچه در شرایط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائی بر آورده نشده خبر می دهد .
 • گم شدن انگشتر برای زن بخصوص اگر نگین داشته باشد خوب نیست چون خبر می دهد که بیننده خواب کسی را از دست می دهد یا از سمتی معزول می شود .

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه لیلا برایت

 •  داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب را نشانه زیاد شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایس کار می داند. اگر خواب ببینید که انگشتر عقیق خود را فروختید یا اینکه آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید مال ، قروت و یا فرصت مناسب و خوبی را از دست خواهید داد و دچار ضرر و زیان خواهید شد.
 • دادن انگشتر عقیق به کسی در خواب نشانه انجام دادن کاری برای آن شخص خواهد بود. و اگر در خواب فقط نگین عقیق انگشتر را به کسی دادید یعنی اینکه آن شخص را راهنمایی خواهید کرد.
 • دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت تعبیر می کند. اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار خواهید گرفت.
 • اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او انگشتر الماس هدیه می دهد ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه آنلی برایتون

 •  گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند و می گوید : اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی به او داده خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه کارل گوستاو یانگ

 • تعبیرِ خوابِ دیدن یا دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است.
 •  اگر در خواب ببینید که حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری تان زیر سوال می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد.
 • خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید. 
 • دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.
 • خواب دیدن اینکه حلقه عروسی تان را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در ازدواجتان است.
 • خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج فکر می کنید. نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید، خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  تعبیر خواب هدیه گرفتن انگشتر نشانه دام و تله است.
 •  تعبیر خواب انگشتر افتخار و آرامش خاطر است.
 • دیدن خواب پیدا کردن انگشتر نشانه اختلاف است.
 •  دیدن انگشتری گرانقیمت در خواب تعبیرش ازدواج موفق است.
 •  تعبیر خواب خریدن انگشتر نامزدی است.
 •  تعبیر خواب گم کردن انگشتر نشانه جدایی و طلاق است.

50 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
هاجرخادمی
2 روز پیش

باسلام، من خواب دیدم توی اتوبوس نشسته بودم و چند تا ساک تقریبا خالی داشتم، توی یکی از ساکها دو تا از انگشترهای خودم و حلقه و پشت حلقه ازدواجم و یه انگشتر برای مامانم که نذر امام رضا (ع) بود، بود. پسربچه ای وارد اتوبوس شد و انگشتری که نذرامام رضا بود را دزدید، من خیلی مقاومت کردم دویدم و انگشتر را پس گرفتم. (انگشتر طلا بود و هیچ نگینی هم نداشت)
زهرا ناصری
6 روز پیش

سلام.. من دیشب خواب دیدم پدرمادر خواستگار سابقم ک نزاشتن منو پسرشون با هم ازدواج کنیم و بین ما جدایی انداختن،یه انگشتر طلا با نگین قرمز رنگ برام آوردن و ازم میخوان با پسرشون ازدواج کنم و مادذش خووش انگشتر رو دستم میکنه و قسمم میده که با پسرش تو زندگی بسازم و زندگی کنم کسی میدونه معنیش چیه؟
علی
1 هفته پیش

سلام ،خواب دیدیم ی انگشتر نگین نارجی یکی از دوستان قدیمی بهم دادا حالت قرضی وقتی به پام می کشیدم روشن میشد هر چقدر بیشتر میگشیدم زمانش بیشتر میشد
علی
3 هفته پیش

من خواب دیدم که انگشتری رو جلوی خونه ی یکی از فامیلامون پیدا کردم بردم که ببینم برای فامیلمونه یا نه اونجا پر از مهمون بود و همه اون انگشتر رو میبوسیدن اون انگشتر نگینی سبز داشت و اون رو به خود من دادن.میشه تعبیر اون روبگید
گلی
3 هفته پیش

خوب دیدم دوست پسرم ک الان باهاش نیستم بهم ی پلاک قلب طلا داد
گلی
3 هفته پیش

خواب دیدم مردی ک اصلا نمی شناسمش حدودا چل ساله و شیک برام یک پلاک طلا و یک انگشتر ک انگاری انگشتر نامزدی بود گرفته از جیبش بیرون آورد و بهم نشون داد گفت اینا برای توست منم چون نمیخاستم کسی بدونه ب نوه اش اشاره کردم و گفتم اینا برای نوه تونه در صورتی ک میدونستم مال منم اونم گزاشتی تو جیبش.
بازدیدکننده
4 هفته پیش

عالی است از لحاظ معنوی خداوند زمینه های رشد فراهم می کند ولی لازم است تلاش کنید
Mohsen
4 هفته پیش

بامیمونه عروسی میکنی😅
Mohsen
4 هفته پیش

شهیدمیشی😅😅 حواست باشه...
بازدیدکننده
4 هفته پیش

در پاسخ به: خوشبحالت
عمر کوتاه
Gandom
1 ماه پیش

با سلام...خواب دیدم چندتاانگشتر بدون حلقه با نگینای رنگارنگ با اندازه های کوچیک وبزرگ پیدا کردم...چند تاشو من برداشتم چندتاشو خواهرم که مجرده...اگه میشه تعبیرش کنین
Tina
2 ماه پیش

سلام وقت بخیر من خواب دیدم که دوست پسرم یک پدر مادر پولدار داره مادر پدرشون برای من یک انگشتر الماس به رنگ آبی خریدن و به عنوان حلقه نامزدی دستم کردن ولی انگشتر سر نمیخورد ولی یکم گشاد بود و الماس سنگینی می کرد و انگشتر برمی‌گشت به پایین ولی سر نمی خورد رفتم خونشون دوست پسرم داداش هم داشت یکی از داداش بهم میگفت شد خیلی مهربونی خلاصه که میخواستم باهاش ازدواج کنم و پدر مادرشون من رو لایق میدونستند
Nikta
2 ماه پیش

منم خواب دیدم از شهید سردار سلیمانی انگشتر تقریبا بنفش کمرنگی هدیه گرفتم میدونید تعبیرش چی هست
نیما
2 ماه پیش

پولدار میشی
فاطمه
2 ماه پیش

خواب دیم دوشب متوالی که یکشب انگشتر از رهبرم ایت الله خامنه ای هدیه گرفتم وشب بعد باز خواب دیدم هز شهید سردار سلیمانی انگشتر هدیه گرفتم
كيان
2 ماه پیش

خواب ديدم كه از حرم امام خميني چند انگشتر پيدا كردم و با خوشحالي به همه ميگفتم كه چند روزي بيشترازعمرم باقي نمانده ، همه بخصوص انگشتري با عقيق سبز زيبا را گم كردم ويا نزديكانم دزديندند بجز يك انگشتر زيباي نقره با سنگي آبي كه نقش دروازه قران شيراز را داشت ، تفسير؟
بازدیدکننده
2 ماه پیش

خوشبحالت
غزل
2 ماه پیش

باسلام من خواب دیدم جلوی ظریح امام رضا نشستم‌و یه جعبه انگشتر اونجا بود ازبین همه انگشترا یه انگشتر نقره بانگین فیروزه برداشتم و درانگشت حلقه کردم خیلیم گریه میکردم تعبیرش چیه؟
Rozits
2 ماه پیش

سلام من یه دختره دهه هشتادی هستم دیشب خواب دیدم که درمجلسی نشته بودم و یک پسر باید ازبین من ودودختردیگریکی راانتخاب واوهم من راانتخاب کرد و بعدازاینکه خواب یکم به جلو رفت فهمیدم که پسرخاله ی مادرم که مجرد هست بودوبعد از‌چنددقیقه من و مادرم برای اینکه حوصلمون سرنره رفتیم بگردیم ومن اونجایک انگشترطلا زردرنگ دیدم که تو گچ گیر کرده بود وصاحب اون هرکاری میکرد درنمی آمد وبعد صاحب انگشتر به خانه اش رفت من انگشتررابایک حرکت درآردم وشوهرآن انگشتر به همرا کسانی که بااو بودن به دنبال من کردن ومن به پیش پ
حر
2 ماه پیش

اگر یک زن خواب بیند که برادر زاده اش انگشتر طلا خریده تعبیرش چیست جواب لطفا
بازدیدکننده
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم حلقه ی ازدواجمو در آوردم بعد هر چقد تلاش میکنم تو انگشت وسط نمی ره تو انگشت دومم هم شل میشه
مرمر
2 ماه پیش

سلام . خواب دیدم برادرم دو تا انگشتر برام خریده. یکی نگین خیلی بزرگی داشت مربع بود و اون بکی خیلی بزرگتر بود مستطیل بود و یه چیزی هم رو انگشتر حک شده بود که رو انگشتم با افتخار نگاش میکردم.
Samira
2 ماه پیش

من خواب دیدم که یک میمون برام یک انگشتر ودستبند نقره هدیه میده و عاشقم😑
Mahdi
2 ماه پیش

سلام. بعد از نماز صبح خواب دیدم که یکی از اقواممون توی جمع سوالی رو مطرح کرد ک من ب اون سوال جواب درست دادم و قرار شد ب من جایزه بده. یک جعبه پر از انگشتر نقره عقیق داشت هر کدوم از انگشترا رو ک امتحان میکردم هیچکدوم نمیرفت تو انگشتم همه کوچیک بودن. چندبار خواست انگشتر غیر عقیق بده قبول نکردم گفتم لطفا فقط عقیق سرخ باشه. ک هیچکدومشون اندازه انگشتم نبود!
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام من خانوم بارداری هستم خواب دیدم در یک قبرستان روی یک قبر دراز کشیده بودم که از طرف شخصی که مرده بود برام انگشتری آوردند انگشتر به دستم خیلی گشاد بود و از دستم افتاد دوباره پیداش کردم وبه دستم کردم گرچه انگشتری مردانه بود نمی کشم اول در نجف سفید بود یکدفعه عقیق شد بیزحمت جواب بدید میترسم
بازدیدکننده
3 ماه پیش

شما در پی کاری هستید که موفق میشوید وب تموم آرزوهایت میرسی
Nafaskabir
3 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که با شوهرم یکجا زندگی میکنیم ولی محرم نیستیم وقراره بیان خواستگاری وقراربود بریم باهم حلقه بخریم این تعبیرش چی میشه؟؟
سید
3 ماه پیش

سلام چه کسی جواب تعبیر خواب میده باتشکر سید
سید
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم از طرف برادرم که مرزبان هست وزنش طلاق داده سه عدد النگو طلا دو عدد نقره و دو عدد انگشتر ویک قنددان همانند کوزه به رنگ طلا کوچک بود را امانت پیش زن عمو گذاشته بود زن عمو من صدا کرد و گفت داداشت گفت اینها و ببخش به برادرم ومن اینها و از زن عمو گرفتم من زن دارم ولی کار ندارم
بیتا
3 ماه پیش

سلام‌من دیشب خواب دیدم ک کسی ک‌دوسش دارم حلقه از جیبش دراورد و اول گرفت سمت دوستم بعد سمت من بعد یکی‌دیگه و من ازش پرسیدم این حلقه‌کیه جوابی نداد تعبیرش چیه؟ ممنون از شما
بیتا
3 ماه پیش

سلام مجردمو خواب دیدم در خانه ای رفتم نمیدونم کجابود منو زن داییم با یع زن دیگ بودیم اون زن سه تاانگشترطلابه مادادکه من دوتاانگشترطلای سفیدبانگین سفید برای خودم برداشتم یکیو گذاشتم دست چپم واونیکی هم دست راستم وانگشترطلای زرد روهم دادم ب زن داییم میشه بگین تعبیرش چیه
Nastaran
3 ماه پیش

خوابی دیدم که یکی از فامیل ها به من انگشتر میدهد تعبیرش چیست
بازدیدکننده
3 ماه پیش

من خواب دیدم که در جای چند انگشتر در زمین پیدا کردم که نگین انها، سبز ، یشمی، سفید، زرد،عقیق قرمز،... بود اگه اشتباه نکنم ماله مردها بود.
بازدیدکننده
3 ماه پیش

خواب دیدم که در مسجدی هستم و زنی نذری پخش میکرد وفتی به من رسید ناگهان دیدم انگشتر طلا به من رسیده تعبیرش چیست
نظری
4 ماه پیش

سلام خواب دیدم حلقه م رو میخوام بذارم دستم میفته زمین خیلی ازم دور میشه از تو یه تاریکی زیر یه در درش آوردم وقتی برداشتم کنارش یه انگشتر با نگین های بنفش هم اومد تو دستم که هر دو رو گذاشتم دستم لطفا تعبیرش برا بگید.تشمر
Nm
4 ماه پیش

سلام،برادر شوهر من که جوان بود و مجرد پس از یک ماه از عقد ما تصادف کرد و فوت شد من خواب دیدم حلقه ی طلا شبیه حلقه ی خودمون ک زرد هم هست دستش بود،تعبیر خوابم چی میشه؟
سینا
4 ماه پیش

سلام خواب دیدم یک دعا نویس یا مولا چند انگشتر به دستم کرد که یکیش یادمه فیروزه بود.. تعبیرش چیه؟؟
علی احمدی
4 ماه پیش

با عرض سلام وخسته نباشی خدمت مدیر محترم سایت سعید نیوز: دیشب خواب دیدم که توی یه دهاتی رفتم که خیلی عقب مونده بودن خیلی فقیر من این دهات قبلا که خیلی کوجیک بودم با خونوادم رفتم بعدش توی خواب خانوادگی رفته بودیم اونجا وقتی رسیدیم با پسر عموهام رفتیم چرخی بزنیم خونهاشون همه خراب شده بودن با خاک یکسان شده بودن میخاستن دوباره خونه هاشونو درست کنن وقتی تو خیابونا قدم میزدیم لابه لای سنگ لاشه و خرتوپرت انگشتر نقره مردانه خیلی قشنگ دیدم و بردمش کزاشتم تو جیبم بعد از چند ساعت برگشتیم خونه مون وانگشترو بردم پیش دوستم که از انگشتر چیزی سرش میشه و انگشترهارو میشناسه تا اونو دید گفت اینکه سنگش هنوز زنده هست یعنی نمرده میتونی راحت ببری پیش ملا و بنامت کنه و زندگیتو عوض کنی حتی دوستم قبل از ایکه اینارو بم بگه وقتی بار اول انگشترو دید گفت که همین الان سیصد هزار تومن بهت میدم و انگشترو بده ولی راضی نشدم. خیلیییی خیلییی ببخشید که طولانی شد دوست دارم تفسیر این خوابمو بدونم بخدا این چند روزیه که خیلی مشکلاتم زیاد شدن.. ممنون
H
4 ماه پیش

خواب دیدم اونی که دوسش دارم بهم یه انگشتر قشنگ داد
امین
4 ماه پیش

من خواب دیدم که انگشترم رو به یکی دادم حالا یا امانت یا بخشش . ولی یکم بعدش ۳ تا انگشتر پیدا کردم که یکیشو یه نگین سرخ و برزگی داشت لطفا اگه میشه تعبیر خوابمو بهم بگید
ثنا
4 ماه پیش

من خواب ديدم يه مرد كه نميسناسمش يه انگشتر فوق العاده زيباا بهم داد طلاي سفيد بود پر از نگين و منم دستم كردم خييلي قشنگ بود ولي تو خواب احساس ميكردم كه اين مرد ميخواد با دادن اين انگشتر گرانقيمت رابطه ي دوستي برقرار كنه در حالي كه من شوهر دارم و شوهرمم خييلي دوستم داره تو خواب ترس و استرس عجيبي داشتم هم ميترسيدم شوهرم بفهمه هم نميخواستم انگشتر رو برگردونم انگشتر رو تو مشتم قايم كرده بودم و دنبال جايي ميگشتم تا قايمش كنم همسرم نبينه اما نگاه همسرم رو كه ديدم خيلي حس بدي بود كه دارم بهش خيانت ميكنم همينجوري دويدم كه ديدم همون مرد داره با زنش حرف ميزنه بعد كه زنش رفت انگار يه مسير طولاني بود تا من به اون مرد برسم چشمام رو بستم و گفتم يااا اماااام زمااان و دويدم سمتش و انگشتر رو پرت كردم بهش و گفتم من نميخوامش عاشق شوهرم هستم باورتون نميشه حس ارامشي اومد تو خواب سراغم كه واقعا عالي بود نميدونم تعبيرش چيه اما انگشتر واقعا پس دادني نبود به حدي كه زيبا بود ولي من موفق شدم
بازدیدکننده
4 ماه پیش

سلام من خواب ديدم يه مرد كه نميسناسمش يه انگشتر فوق العاده زيباا بهم داد طلاي سفيد بود پر از نگين و منم دستم كردم خييلي قشنگ بود ولي تو خواب احساس ميكردم كه اين مرد ميخواد با دادن اين انگشتر گرانقيمت رابطه ي دوستي برقرار كنه در حالي كه من شوهر دارم و شوهرمم خييلي دوستم داره تو خواب ترس و استرس عجيبي داشتم هم ميترسيدم شوهرم بفهمه هم نميخواستم انگشتر رو برگردونم انگشتر رو تو مشتم قايم كرده بودم و دنبال جايي ميگشتم تا قايمش كنم همسرم نبينه اما نگاه همسرم رو كه ديدم خيلي حس بدي بود كه دارم بهش خيانت ميكنم همينجوري دويدم كه ديدم همون مرد داره با زنش حرف ميزنه بعد كه زنش رفت انگار يه مسير طولاني بود تا من به اون مرد برسم چشمام رو بستم و گفتم يااا اماااام زمااان و دويدم سمتش و انگشتر رو پرت كردم بهش و گفتم من نميخوامش عاشق شوهرم هستم باورتون نميشه حس ارامشي اومد تو خواب سراغم كه واقعا عالي بود نميدونم تعبيرش چيه اما انگشتر واقعا پس دادني نبود به حدي كه زيبا بود ولي من موفق شدم
بازدیدکننده
4 ماه پیش

حتما با اون انگشتر مجلس پارتی رفتی
بازدیدکننده
4 ماه پیش

یعنی اینکه به زودی خودتو فرو میکنی به یکی
ملیح
4 ماه پیش

خواب دیدم که پدرم یک انگشتره جواهر فوق العاده گران قیمت خریده و انگار به مامانم میگفت که اگر زنده نماندم این انگشتر برای عروسی ملیح باشد.
جوان
4 ماه پیش

سلام‌انگشتر شرف الشمس دارم با طرح وان یکاد .تازه خریدم در خواب دیدم دستم کردم وبه جایی رفتم بعد از مدتی وقتی به آن نگاه کردم شکل نگینش عوض شده بود و بزرگ شده بود و انگار نرم و خمیری شده بود .تعبیرش چی میشه لطفا
R
4 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که یه حلقه انگشترمانندی ک سه ردیف نگین داشت براپدرم خریدم وبهش هدیه دادم بی زحمت تعبیرش بگین چیه
امین
5 ماه پیش

من خواب دیدم که یه جایی بودم دوتا انگشتر فقط تو خاطرمه که دیدم یکیش بزرگ بود و فک کنم نقره یکی دیگش رنگش طلایی بود نمیدونم طلا بود یا نه فقط یادمه من اون انگشتری که طلایی بود کرده بودم دستم حالا هرچی گشتم تعبیرشو پیدا نکردم اگه کسی میدونه تعبیرشو لطفا بهم بگه
بازدیدکننده
5 ماه پیش

سلام من خواب دیدم انگشترم که طلا نبود ونگین فیروزه داشت یکی از دوستانم از من گرفت که نگاه کنه و ندادش بعد توسط خواهر کوچیکش فرستاده بودش برام که نگینش نبود و کمی رنگشم برده بود
فاطی
5 ماه پیش

با سلام. من خواب دیدم که چیزی حدود ۸ تا انگشتر دستمه. ۴تاشون تک نگین بودن و بنظر نقره بودن و یکیشون طلا بود و توی دست چپم بودن و انگار بعضیاشون برام گشاد بودن. ۴تاشونم توی دست راستم بودو توی خواب فکر میکردم برای زنداییم باشن. فکر میکردم نقره باشن اما مثل انگشتر بدل ها دستمو سیاه کردن منم درآوردم گذاشتم توی کیفم . تعبیرش چیه؟
دیدگاه خود را ثبت نمایید