سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن انجیل در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انجیل

  یکشنبه، 07 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن انجیل در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انجیل دیدن انجیل در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب انجیل
دیدن انجیل در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب انجیل را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب انجیل به روایت محمد بن سیرین

  • اگر بیند که انجیل همی خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرای شود.
  • اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد.
  • اگر از بر می خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

 تعبیر خواب انجیل  از دیدگاه آنلی بیتون

  • خواب کتاب انجیل، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است.
  •  اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می کنید، نشانه آن است که دوستی شما را وسوسه می کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید، اما شما در مقابل وسوسه ها مقاومت خواهید کرد.
  دیدگاه ها
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری