دیدن اسفند(اسپند) در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب اسفند

  سه شنبه، 23 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن اسفند(اسپند) در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب اسفند
دیدن اسفند (اسپند) در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اسفند(اسپند) را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

اسپند برای رفع چشم زخم است و فضا را ضد عفونی می کند. تعبیر خواب اسپند را می توان زدودن نگاه از زشتی ها و بدبینی ها دانست. در مورد اسپند به طور کلي اين نوع بخور کردن و دود کردن نشانه هر چيز مي تواند باشد. يا بيم و هراس گنگ و مبهمي که در مورد آينده خويش داريم و يا گوياي شهرت طلبي و زياده خواهي است و تمايل شديد به محبوب بودن و مورد توجه ديگران قرار گرفتن 

تعبیر خواب اسپند به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

  • اسفند يا اسپند دود کردن در خواب نمايانگر هراسي است که از آينده داريد.
  • چنانچه در خواب ديديد که اسفند در آتش مي افکنيد موردي پيش مي آيد که از انجام کاري هراس داريد.
  • اسپند را در بيداري براي دفع چشم زخم دشمنان و بد خواهان در آتش مي افکنيم در خواب نيز تجسم مکانيسم دفاعي روح ماست در مقابل حوادث بيم آور آينده و به هيچوجه بد نيست.

تعبیر خواب اسپند دان به روایت ابراهیم کرمانی

  • اگر اسپندان دید، دلیل غم بود.
  • اگر بیند اسپندان همی خورد، دلیل که به قدر آن وی را غم و اندوه رسد.
  • اگر بیند کسی اسپندان بدو داد، دلیل که غمی از آن کس بر دل وی حاصل شود.
  • اگر دید او اسپندان به کسی داد، غمی از او بر دل وی حاصل گردد.

تعبیر خواب اسپند دان به روایت اسماعیل بن اشعث

  • اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، دليل كه وی را غم و اندوه كمتر بود.

دیدگاه ها