دیدن آشغال در خواب چه تعبیری دارد؟/تعبیرخواب آشغال

  شنبه، 22 دی 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن آشغال در خواب چه تعبیری دارد؟/تعبیرخواب آشغال
دیدن آشغال در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب آشغال را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبير خواب آشغال به روايت آنلی بیتون

 

  1. گر در خواب آشغال ديديد، به موفقيت بزرگى دست پيدا مى‌كنيد. اگر ديديد در آشغال به دنبال چيزى مى‌گرديد ولى پيدا نمى‌كنيد، دليل آن بود كه به خاطر بى‌احتياطى و سهل‌انگارى دچار مشكل بزرگى مى‌شويد. اگر ديديد كه در آشغال پولى پيدا كرده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه دزدها كيف پولتان را از شما مى‌دزدند.
  2. ديدن آشغال در خواب، به معنى زياد شدن اموال و دارايى شما است.
  3.  اگر در خواب ببينيد كه در آشغال افتاده‌ايد، نشانه‌ى آن است كه در زندگى موقعيت‌هاى ناخوشايندى شما را احاطه خواهند كرد. 
  4. دیدن توده ای زباله در خواب، نشانه آن است که حرفه ای پست و رسوایی آور در اجتماع خواهید داشت.
  5. اگر دختری این خواب را ببیند، نشانه آن است که از خواستگار خود بی وفایی و بی حرمتی خواهد دید.

تعبير خواب آشغال به روايت محمد بن سیرین

اگر در خواب آشغال دیدید، به موفقیت بزرگى دست پیدا مى ‏کنید.
اگر دیدید در آشغال به دنبال چیزى مى‏گردید ولى پیدا نمى‏ کنید، دلیل آن بود که به خاطر بى‏ احتیاطى و سهل ‏انگارى دچار مشکل بزرگى مى ‏شوید.
اگر دیدید که در آشغال پولى پیدا کرده ‏اید، نشانه‏ آن است که دزدها کیف پولتان را از شما مى‏ دزدند.
اگر در خواب ببینید که در آشغال افتاده‏ اید، نشانه‏ آن است که در زندگى موقعیت ‏هاى ناخوشایندى شما را احاطه خواهند کرد.
دیدن آشغال (تفاله) در خواب، به معنى زیاد شدن اموال و دارایى شما است.

 تعبير خواب آشغال به روايت لیلا برایت

 دیدن آشغال در خواب، علامت این است که زندگى شما به طور شگفت انگیزى، نامطلوب اداره مى شود.

 تعبير خواب آشغال به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آن جا کثیف است چیزی یاحادثه ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود.

اگر در خواب جیب‌های پر دارید و می دانید در آن آت و آشغال ریخته و انباشته‌اید خواب شما می‌گوید تلاش عبث و بیهوده می‌کنید و وضع قابل اطمینانی نخواهید داشت و دگر گونی نا مطلوبی در زندگی شما پدید می‌آید.

 تعبير خواب آشغال به روایت کتاب فرهنگ تفسیر رویا

آشغال و زباله در خواب نمادی از تجارب و احساساتی است که دیگر برای بیننده خواب یا جامعه محل زندگی او مفید احساس نمی‌شوند. گهگاه فرد جنبه‌ای از خویشتن و یا توانایی خود را که در واقع به حال او مفید است به دور می‌اندازد و یا به درد نخور تلقی می‌کند. به هر حال ما باید بدین ادراک برسیم که افکار و احساسات ما بیان و ابراز انرژی درونی ما هستند. در مفهوم دقیق کلمه ، هنگامی که ما ابراز انرژی را به عنوان زباله دور می‌اندازیم، باید مراقب باشیم که خود انرژی را به دور نیندازیم، مبادا که پس از این کار خالی و ناخرسند به حال خود رها شویم. به همین دلیل است که زباله یا کود را باید به مثابه چیزی که قابل بازیافت و استفاده در شکل جدید است بنگریم.


دیدگاه ها