دیدن استخدام (یافتن شغل و کار ) در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب استخدام

  سه شنبه، 23 بهمن 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن استخدام (یافتن شغل و کار ) در خواب چه تعبیری داد؟ / تعبیر خواب استخدام
دیدن استخدام در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب استخدام را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب رفتن سر کار و یا دعوت شدن به شغل و مقام جدید شروع شدن یک دوره خوب و و همچنین پیدا کردن شانس در تمام امور است اگر ببینی از این موضوع استقبال میکنی بدون تردید روزها و ایام بسیار خوبی را پیش رو داری و در این راه خانواده و اطرافیانت به تو کمک میکنند.

هر کسی خواب ببیند که کار موجود خود را ترک کرده و به کار جدیدی رو آورده، اوضاعش روبراه تر از گذشته می شود. اگر کسی به کارهای دنیوی اشتغال داشت، امور آخرت او نقص دارد ولی اشتغال به کارهای اخروی سود و منفعت به همراه دارد. اگر کارهای خود را تمام شده دانست، احتمالا پایان عمر او خواهد بود یا اینکه رنج و سختیهایش به پایان آمده و آسایش برای او خواهد بود.

اگر خواب ببینید کارهای اداری انجام می دهید، متکی به خودتان هستید و اگر ببینید بیش از حد کار دارید، خوشبختی غیر منتظره ای به شما خواهد رسید. اگر کسی ببیند در حال کار کردن درخانه غریبه ای است، به سفر می رود و در غربت برای کسی کارگری می کند. اگر در خانه خود کاری را انجام می داد و دیگران نیز به او کمک می کردند، مردم از او راضی هستند و اگر مشکلی برایش پیش بیاید، کمکش می کنند.

تعبیر خواب استخدام به روایت امام جعفر صادق(ع)

 •  اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو است.

تعبیر خواب استخدام به روایت محمدبن سیرین

 • اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.
 • اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود.
 • اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است.
 • اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.
 • اگر ببینی خودت به محل کاری رفته ای و یا در جایی استخدام شده ای نشانه ی ان باشد که کارهایتان را بخوبی در اراده ی خود دارید
 • اگر ببینی پدرت به سر کار می رود علامت آن داست که کارهایتان با پیشرفت قابل ملاحظه ای روبرو می شود
 • اگر ببینی مادرت به سر کار میرود در کارهای شما پول و فراوانی خواهد بود
 • اگر ببینی دوستت سر کار میرود کنجکاوی شما ارضاء می شود و این موضوع برای دیگران مانند اقوام اشنایان و … به این نشانه باشد که مردم شکست خوردن و یا زمینت خوردن شما را دوست دارند
 • اگر ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید .
 • اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها خوب باشند، تعبیرش خوبی کار است، ولی اگر آن کارها بد باشند، تعبیرش نیز بدی است

تعبیر خواب استخدام به روایت جابر مغربی

 • چنان چه بیکار باشی و کار پیدا کنی به این معناست که فقط می بایست به خودتان متکی باشید و یا فقط روی خودتان حساب باز کنید
 • اگر ببینی همسرت به سر کار می رود بیانگر اعلام خطر و یا احتنال ردی است اگر ببینی هر دو با هم به شغل خوبی دست پیدا میکنید نشانگر خوشبختی غیرمنتظره و یا غافلگیر شدن است
 • اگر ببینی به شغل قبلی ات بر میگردی به معنی پس رفت و یا ناکامی در عشق است
 • اگر ببینی از این اتفاق ناراحت و دلگیر شده ای دلیل بر یک مشاجره طولانی و تمام نشدنی در بین اعضای خانواده ی شماست
 • اگر ببینی دوستت تو را به سر کاری میبرد بیانگر افرادی حقه باز و یا حسودی هست که در اطرافت هستند و فقط به دنبال منفعت خودشان می باشند

تعبیر خواب استخدام از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید بی کار هستید و برای استخدام به دنبال کار می گردید ، علامت آن است که از روی وجدان کار می کنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند .
 •  اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می کنید ، علامت آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .
 • اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانه آن است که می کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و منزلتی دست یابید .

تعبیر خواب استخدام در کتاب سرزمین رویاها

 • شما سرکار هستید : موفقیت در انتظار شماست .
 • خدمتکار شما در حال کارکردن است : جاه طلبیهای شما به نتیجه می رسند .
 • اعضاء فامیل کار می کنند : منفعت مالی
 • بچه ها کار می کنند : خوشبختی دیگران کارمیکنند: درتمام طول عمر از یک موفقیت برخوردار خواهید بود .
 • شما بواسطه کار زیاد از رمق افتاده اید : ناراحتی بسیار شما را عذاب می دهد .
 • باعث از رمق افتادن همکارتان می شوید : کاری با وزرات دادگستری خواهید داشت .
 • بچه ها را با تحمیل کار زیاد از رمق می اندازید : یک تغییر مهم در وضعیت فعلی شما رخ خواهد داد.
 • از حیوانات زیادی کار می کشید : دردسر شما را احاطه می کند .

دیدگاه ها