دیدن اتو کردن در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب اتو کردن

  جمعه، 26 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن اتو کردن در خواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب اتو کردن
دیدن اتو کردن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب اتو کردن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن اتو کردن و یا اتو کشیدن در خواب بیانگر غلبه بر رقیبان و پیروزی در کارهاست.اما اگر کسی در خواب ببیند لباسی را توسط اتو سوزانده نشانگر آرامش روحی و داشتن آسایش است.

تعبیر خواب اتو کردن از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پیروزى رسیدن در کارها است.
 • اگر در خواب دیدید لباسى را سوزانیده ‏اید، به این معنا است که موقعیت خوبى براى آرامش روحیتان پیش مى ‏آید.

تعبیر خواب اتو کردن از دیدگاه آنلی بیتون

 • گر خواب ببینید لباسی اتو می کنید ، نشانه آن است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.
 •  اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو می زند و ناگاه دست خود را با اتو می سوزانید ، علامت آن است که آرامش و آسایش او را ، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد.
 •  اگر در خواب اتو به نظر خاموش و سرد بیاید ، نشانه آن است که در خانواده خود ، با کمبود محبت روبرو خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده اید ، نشانه آن است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.

تعبیر خواب اتو کردن در کتاب سرزمین رویاها

 • لباس‌ها را اتو می‌کنید: رقیبانتان برای شما دردسر جور می‌کنند.
 • لباس‌های یک مرد را اتو می‌کنید: یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده
 • لباس‌های زنانه را اتو می‌کنید: مشاجره با شوهر
 • ملحفه اتو می‌کنید: نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید
 • ابریشم اتو می‌کنید: یک کمک غیره منتظره به شما می‌رسد.
 • لباس‌های آهاردار اتو می‌کنید: یک بیماری در فامیل

دیدگاه ها