دیدن بادمجان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بادمجان

  چهارشنبه، 08 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن بادمجان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بادمجان
دیدن بادمجان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی گفته می شود که در خواب می بینید. تعبیر خواب بادمجان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • معبرین غربی در رابطه با تعبیر خواب بادمجان می گویند: دیدن بادمجان در خواب نمادی از وفاداری ، عشق و شور و از خود گذشتگی است . و خود را در حال خوردن بادمجان ببینید بیانگر این است که از جایی که در زندگی قرار دارید راضی هستید. ممکن است بیانگر فراوانی و باروری باشد.
 • اگر کسی در خواب دید که بادمجان می کارد یا برداشت می کند، دست به کاری بیهوده و بی فایده می زند.
 • اگر کسی خواب ببیند که به مزرعه رفته است و خودش یا دیگران را در حال چیدن بادمجان مشاهده میکتد علامت آن است که آنقدر خصوصیات مردانه در رفتارش هویدا می‌شود که مردان با تنفر از او روی بر می‌گردانند.
 • درباره خریدن بادمجان نیز بحث های زیادی از طرف معبران مختلف شده است اما در اکثر موارد به یک نتیجه مشابه رسیده اند نشانه آن است که با همنشینان ناسازگار کشمکش ها خواهید داشت و از فقر و تهیدستی نیز رنجیده خاطر خواهید شد.
 • داشتن جسمی سال او دور شدن از بلا و آسیب تعبیر خواب بادمجان پوست کنده است اگر کسی یک یا تعدادی بادمجان سیاه را بصورت پوست کنده در خواب ببیند دلیل بر این است که از بلایی نزدیک ایمن میشود.
 • اگر کسی خواب ببیند که بادمجانی روی اجاق گاز در حال سرخ شدن است و یا خودش آن را سرخ میکند علامت آن است که در بدرفتاری با دیگران چندان پافشاری می‌کنید که همه شما را ترک می گویند.همچنین شیخ طوسی میگوید بد زبانی و اهانت به شخصیت دیگران معنی خواب بادمجان سرخ شده است

تعبیر خواب بادمجان به روایت محمد بن سیرین

 • بادنجان خوردن در خواب اگر به وقت بود و اگر بيوقت و اگر پخته بود و اگر خام، دليل غم و اندوه بود بقدر آن كه خورده بود، دليل تر و خشك آن يكسان بود.

تعبیر خواب بادمجان به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر بيند كه بادنجان بسيار داشت، ليكن جمله را ببخشيد يا بفروخت يا از منزل خود بيرون انداخت و از آن بخورد، دليل است كه از غم و اندوه رسته شود.

تعبیر خواب بادمجان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • نففايس الفنون تصريح دارد که خوردن بادنجان در در فصل خودش راي و انديشه و تعقل است ولي در خارج از فصل نيکو نيست.
 • ابن سيرين مي گويد خوردن بادنجان در خواب اگر به وقت باشد يا بي وقت و اگر پخته باشد  يا خام نشان خوردن غم و داشتن غصه و اندوه است ولي همچنان که در مقدمه اين کتاب توضيح داده شد ممکن است شما در خواب بادنجان ببينيد اما بادنجان محور خواب شما نباشد و تعبيرش تحت شعاع چيز ديگري که اساس روياي شماست قرار بگيرد پس نبايد بد به دل آورد و صرفا به ديدن بادنجان تعبير نادرست داشت.
 • بادنجان نيکو نيست بخصوص اگر پوست سياه و براق داشته باشد.
 • چنانچه در خواب ببينيد که در دست خود بادنجان داريد و آن را به ديگري مي دهيد از جانب شما نسبت به آن شخص ستمي مي شود و رنجي مي رسد ولي اگر بادنجان را از دست به زمين بيافکنيد يا از خانه بيرون بياندازيد گوياي فرج از شدت و نجات از بلاست و راحتي و آسودگي نزديک را بشارت مي دهد.
 • پوست کندن بادنجان نيز پرداختن به کاري است که ناخشنودي همراه مي آورد.

تعبیر خواب بادمجان به روایت آنلی بیتون

 • علامت آن است که در ذهن خود مقامی برای خود در نظر می‌گیرد و بر خلاف اصول اخلاقی با دیگران رفتار می‌کند.کباب کردن بادمجان زیاد معنی خوبی نمیدهد خصوصا اگر زنی ان را سرخ کند.

دیدگاه ها