دیدن باغ وحش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب باغ وحش

  دوشنبه، 06 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن باغ وحش در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب باغ وحش
دیدن باغ وحش در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب باغ وحش را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن باغ وحش در خواب ممکن است بیانگر هرج و مرج و گیجی باشد. همان طور که گاهی در مورد چیزی می گوییم : این جا مثل باغ وحش است! شما ممکن است نیاز داشته باشیدیک موقعیت را در زندگی تان مرتب کنید. تعبیر دیگر این است که باغ وحش بیانگر این است که توانایی و استعداد هایتان مورد توجه قرار نمی گیرد . شما یا وجهی از روانتان، احساس می کند که اسیر شده اید.

غرایز و سائقه‌های طبیعی، از قبیل میل به مراقبت و توجه والدی؛ زندگی اجتماعی همگی اشاره به دیدن باغ وحش در رویا دارند. آنچه در رویا برای حیوانات اتفاق می‌افتد نشان می‌دهد شما چگونه با بخش‌ طبیعی وجود خود رابطه برقرار کرده‌اید و چه واکنشی در قبال نگرش و فعالیت‌های آگاهانه خود دریافت می‌دارید. فرآیند حیات در وجود ما ساکن نیست، بلکه پیاپی به آنچه هستیم و آنچه انجام می‌دهیم پاسخ می‌دهد.

 • معبران می گویند: خواب دیدن اینکه حیوانات از باغ وحش فرار می کنند بیانگر تمایلات پنهان شماست که دیگر نمی تواند بسته بماند و باید تایید شده یا ابراز شود.
 • تعبیر گری می گوید:خواب دیدن نگهبان باغ وحش در خوابتان بیانگر ین است که شما در آستانه ی این هستید که کنترلتان را روی جنبه ای از زندگی تان از دست دهید . یک موقعیت یا احساس دارد تهدید می کند که به سطح روان شما آید

تعبیر خواب باغ وحش از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت.
 • گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید. با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید.

تعبیر خواب باغ وحش از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که در یک باغ وحش حضور یافته‌اید، به این معنا است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری بکنید، احتمالاً خطری شما را تهدید می‌کند.

تعبیر خواب باغ وحش در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب یک باغ وحش: با دقت و حوصله دوستانتان را انتخاب کنید.
 • تنها به باغ وحش می روید: مورد خشونت و بد رفتاری قرار می گیرید.
 • زن شوهر به باغ وحش می روند: خواسته های آنان برآورده نخواهد شد.
 • با نامزد یا دوستان به باغ وحش می روید: خطر و بد شانسی
 • دوستان به باغ وحش می روند: رازتان را برای هیچکس فاش نکنید.
 • ثروتمندان خواب بازدید ازباغ وحش را ببینند: بدبختی
 • فقرا خواب بازدید ازباغ وحش را ببیند: پول
 • به اتفاق بچه ها از باغ وحش دیدن می کنید: شادی و تفریج

دیدگاه ها
/
/
/
/
/
/