سایرین می خوانند
تبلیغات در
ساعد نیوز
0913
211
3120


تماس
آرتا پیشگامان آیریک آگهی های استخدامی خانه مهر کودکان صنایع غذایی هومینا

دیدن بانگ (صدا) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بانگ (صدا)

  یکشنبه، 05 اسفند 1397   زمان مطالعه 11 دقیقه
دیدن بانگ (صدا) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بانگ (صدا) دیدن بانگ (صدا) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بانگ (صدا)
دیدن بانگ در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بانگ را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی از راه دور شنید که او را صدا می زنند ولی کسی را نمی بیند، مرگ او نزدیک است و اگر جواب صدا را نداد، به بیماری نزدیک است.
 • اگر صدای شیون و گریه شنید، به او خبر خوش خواهد رسید.
 • اگر صدای ناله را بشنود، حرف ناسزایی خواهد شنید.
 • اگر صدای شبیه نیایشی به درگاه خداوند بشنود، حاجتش برآورده خواهد شد.
 • اگر دشنام شنید، مالی و یا چیز مکروهی به او می رسد.
 • اگر ببینید جوری سر و صدا می کنید که تا دور دستها صدایتان می رسد و خودتان از صدای خودتان خوشتان بیاید، به شهرت و بزرگی می رسید.
 • اگر دیدید که دیگری بانگ سر داده و صدای او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها می رود و این صدا به گوش شما خوش آیند نیست، کسی با شما رقابت می کند.
 • اگر در خواب بانگ و صدای گریه شنیدید، شاد می شوید و بشارتی به شما می رسد.
 • اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود، مکروهی و ناپسندی بدو رسد. اگر این خواب را مردی فاسق دید، دلیل که او را به دزدی گیرند.
 • اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد، دلیل که مردمان را به خدا می خواند.
 • اگر دید در بستر خفته بانگ نماز می داد. دلیل که با زن خودالفت دارد.
 • اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد، دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهل بیت او هلاک شود.
 • اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد، دلیل که آن کس زندیق یا منافق است.
 • اگر دید که بانگ نماز در کوچه میداد. دلیل بر ماسوی کند. 
 • . بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی تعداد بانگ و فریاد پرنده عدد فرد می‌باشد، تعبیرش خیر و خوبی است، ولی اگر فرد نمی‌باشد، بیمار می‌شوی و بالاخره بهبود پیدا می‌کنی.

تعبیر خواب بانگ به روایت امام جعفر صادق(ع)

 • بانگ همه مرغان در خواب شنيدن نيكو بود، مگر مرغي كه او را فال بد دارند، كه بانگ او اندوه و مصيبت بود
 • بانگ مار ترس و بيم است،
 • بانگ زنبور و ملخ، دليل ترس و بيم است 
 • بانگ وزغ، دليل كه در موضعي فرود آيد.
 • بانگ نماز در خواب بر دوازده وجه است.
 1.  حج.
 2. سخن.
 3.  فرمانروائي.
 4. بزرگي.
 5. رياست.
 6. سفر.
 7.  بريدن.
 8.  مفلسي.
 9. خيانت.
 10.   جاسوسي.
 11.  منافقي.
 12. بريدن دست.
 • گویند شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) می رسد و به ایشان میگوید خواب دیدم که صداهای عجیب غریب و بسیار ترسناکی را می شنوم و نمی دانستم که از کدام طرف می باشد صداها مانند جیغ زن بود،حضرت به او پاسخ دادند تو در زندگی ات همسرت را آزار و اذیت میکنی؟ مرد سکوت کرد حضرت دوباره سوال پرسیدند ایا همسرتان از دست شما رنجور و یا غمگین هستند؟مرد پاسخ داد بله من رابطه ی خوبی با همسرم ندارم به ایشان گفتند تو با دیدن این خواب هشداری بزرگ دریافت کرده ای و اگر از همسرت دلجویی نکنی ممکن است خطری جبران ناشدنی دامن تو را فرا بگیرد و دچار مریضی ناعلاج شوی !

تعبیر خواب بانگ به روایت محمد بن سیرین

 • بانگ داشتن جانوران و مردم به خواب، دليل است بر غم و مصيبت در ان موضع.
 • اگر بيند ناله مي شنيد، دليل كه چيز ناخوش شنود.
 • اگر بانگ دشنام شنود كراهتي به وي رسد و زود زايل گردد.
 • اگر ببینی فرشته‌ها داد و فریاد می‌کنند، یـعـنـی خانه تو خراب خواهد شد
 • اگر ببینی فریاد گریه کردن می‌آید، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
 • اگر ببینی فریاد زاری می‌آید [احتمالاً منظور از “زاری”، گریه و ناله‌ای است که همراه با دعا و خواستن چیزی باشد]، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و بر دشمن پیروز می‌شوی.
 • اگر ببینی صدای ناله کردن می‌آید [احتمالاً منظور از “ناله”، صدایی است از روی غم و درد باشد]، یـعـنـی چیز ناخوشایندی میشنوی.
 • اگر ببینی تو را از جای دوری با فریاد صدا می‌زدند، چنانچه جوابشان را داده باشی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، ولی اگر جوابشان را نداده باشی، یـعـنـی دچار بیماری می‌شوی.
 • حکایت: آورده اند که مردی پیش محمدبن سیرین آمد و گفت: به خواب دیدم که دایه جنبیده با من سخن می گفت. محمد بن سیرین گفت: ترا اجل نزدیک آمده است. و چون یک هفته برآمد، آن مرد از دنیا رحلت کرد. 

تعبیر خواب بانگ به روایت شیخ طوسی

 •  دیدن یا شنیدن صداها و موزیک های خوف آور در خواب را دلالت بر پدید امدن یا بروز حوادث و اتفاقاتی در اینده ی نه چندان دور است.

تعبیر خواب بانگ به روایت دانیال نبی (ع)

 •  شنیدن صداهای ترسناک یا وحشتناک در خواب فقط یک تعبیر برای ما دارد ان هم دادن هشدار های بسیار مهم و جدی می باشد.
 • بطور کلی هشدار های مهم و کارساز معنی اصلی شنیدن صدای رعب آور در خواب میباشد و اگر چنین صداهایی از جانب مرده ها باشد به نشانه ی مرگ زودهنگام است.

تعبیر خواب بانگ به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • گر اسبي بانگ مي كرد، دليل كه او بشارت رسد و بعضي از معبران گويند: مكروهي به وي رسد، از بهر آن كه بهايم دروغ نگويند.
 • اگر بيند كه خر بانگ مي كرد، از دشمني و جاهلي فرياد و شفاعت شنود.
 • اگر بيند كه شتر بانگ مي كرد، دليل كه به حج رود يا به تجارت و در آن وي را سود و منفعت يابد.
 • اگر بيند گوسفندي بانگ مي كرد، دليل كه از بزرگي وي را منفعت رسد.
 • اگربيند از بزغاله بانگ شنيد، دليل بر خرمي و شادي و نعمت كند.
 • اگر بيند آهو بانگ مي كرد، دليل كه او كنيزكي حاصل شود.
 • اگر بيند شير بانگ مي كرد، دليل كه بيم و ترس يابد از پادشاه.
 • اگر بيند پلنگ بانگ مي كرد، دليل كه او را جنگ و خصومت افتد.
 • اگر بيند يوز بانگ مي كرد، دليل كه شخصي بر وي خشم گيرد و بر وي كبر نمايد.
 • اگر ديدگرگ بانگ مي كرد بر دشمن ظفر يابد.
 • اگر بيند شغال بانگ مي كرد، دليل بر غم و انديشه كند از سبب زنان.
 • اگر ديد كه روباهي بانگ مي كرد، دليل است كه مردي دروغگو با وي مكر و حيله نمايد.
 • اگر بيند گربه بانگ مي كرد، دليل كه او را از دزد بيم بود.
 • اگر بيند شترمرغ بانگ مي كرد، دليل كه خادم دليل بيابد.
 • اگر ديد كركس بانگ مي كرد، دليل كه از خبر مردي بزرگ غمگين شود.
 • اگر ديد كه آله (عقاب) بانگ مي كرد، دليل كه خبر پادشاه شنود.
 • اگر ديد كبوتر يانگ مي كرد، دليل كه خبر سرهنگان پادشاه شنود.
 • اگر ديد خروس بانگ مي كرد، دليل كه خبر مردي جوانمرد شنود.
 • اگر ديد كلاژه (نوعي كلاغ) بانگ مي كرد، دليل كه خبر مردي پوشيده شنود.
 • اگر ديد كه جعل بانگ مي كرد، دليل كه خبر اندوه و مصيبت شنود.
 • اگر ديدكه بوم (جغد) بانگ مي كرد، دليل همين است.
 • اگر ديد فاخته بانگ مي كرد، دليل كه خبر دروغ شنود.
 • اگر ديد كه تذرو بانگ مي كرد، دليل كه خبر زني با جمال شنود.
 • اگر بيند طاوس بانگ كرد، دليل كه خبر پادشاه عجمي شنود.
 • اگر ديد كه كلنگ (مرغي شبيه لك لك) بانگ مي كرد، دليل كه خبر مردي درويش شنود.
 • اگر ديد لك لك بانگ مي كرد، دليل كه خبر مردي دهقان شنود و از آن خرم شود.
 • اگر ديد كبك بانگ مي كرد، دليل كه خبر زني نيكو شنود.
 • اگر ديد بانگ كبكان مي شنود، دليل كه خبر زني مستور شنود.
 • اگر ديد بانگ كلاغ مي شنود، دليل كه خبر مردي حرام خواره شنود.
 • اگر بيند گنجشك بانگ مي كرد خبر خوش شنود.
 • اگر بيند بلبل يا هزاردستان بانگ مي كرد خبر مطربي يا نوحه گري شنود
 • اگر بيند سار بانگ مي كرد، دليل همين است.
 • اگر بيند مرغ آبي بانگ مي كرد، دليل غم و اندوه بود.
 • اگر بيند كه بط (مرغابي) بانگ مي كرد، خبر مصيبت كسي از اهل او شنود.
 • اگر بانگ بچگان مرغ شنود ماتم و مصيبت رسد
 • گر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد، دلیل است که از دنیا رحلت کند بزودی. 
 • اگر دید در کلمه های بانگ نماز زیادت و نقصانی بود، دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید.
 • اگر دید کودکی بانگ نماز می داد، دلیل که پدر و مارد را وداع گوید.
 • اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد، دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا.
 • اگر دید بانگ نماز در قافله یا در لشگرگاه می داد، تاویلش بد است.
 • اگر بیند محبوسی درزندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد، از زندان رهایی یابد.
 • اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد، دلیل که هلاک شود.
 • اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد، دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند.
 • اگر دید در مناره بانگ نماز می داد، دلیل که بزرگی و فرمانروائی یابد.
 • اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز داد، دلیل که در کار حق خیانت کند.
 • اگر بیند درسردابه بانگ نماز داد،دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند.
 • اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد، دلیل که در میان قومی ستمگر گرفتار آید و با وی خیانت کنند.
 • اگر ییند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد، دلیل که عقل از او زایل شود.
 • اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید. دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند.
 • اگر بیند بانگ اقامت شنود، دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.
 • اگر مردی صدای زن را بشنود و بترسد به نشانه ی این است که توسط دختر و یا زنی جوان خوار و خفیف شود و یا ابروی او ریخته شود 
 • اگر زنی صدای مردی غریبه را بشنود و بترسد به تعبیر این است که توسط مردی خوار میشود.

تعبیر خواب بانگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • بانگ صدا است و آواز و اين در خواب وجوه مختلف دارد.
 • اگر در خواب ديديد که خودتان صدا سر داده ايد و بانگ مي کنيد به طوري که بانگ شما آن قدر رسا و بلند است که تا دور دستها مي رسد به شهرت و بزرگي مي رسيد و بسيار نيکو است .
 • اما اين در صورتي است که خودتان از شنيدن صدا ناراحت نشويد و از صدا و بانگ خوشتان بيايد
 • اگر ديديد که ديگري بانگ سر داده و صداي او آن قدر رسا و بلند است که تا دور دست ها مي رود و اين صدا به گوش شما خوش آيند نيست و از آن خوشتان نمي آيد خوابتان مي گويد که کسي با شما رقابت مي کند و اين رقابت طوري است که شما از هم دوشي او بيمناکيد و مي ترسيد.
 • اگر بانگ زني را در خواب خود شنيديد ولي صاحب صدا را نتوانستيد ببينيد نيکو نيست.
 • اگر در خواب بانگ گريه شنيديد شادمان و مشعوف مي شويد و بشارتي به شما مي رسد.
 • بانگ گريه در صورتي که با هق هق و ناله همراه نباشد حاجتي است از شما که بر آورده مي شود و کامي است که روا مي گردد.
 • شنيدن بانگ جانوران بخصوص چهار پايان حلال گوشت و مفيد در خواب نيکو است.

تعبیر خواب بانگ به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • اگرکسی در خواب ببیند که صدایش را بلند میکند، بر قومی که عملی خلاف شرع انجام دادهاند پیروز میشود.
 • اگر ببیند که صدایش را در مقابل عالمی بلند میکند، مرتکب گناه میشود.
 • صدای ضعیف در خواب، بر ترس و لرز؛ و پایین آوردن صدا بر تواضع دلالت دارد.
 • شنیدن صدای زشت و ناخوشایند به غم و گرفتاری؛ و شنیدن صدای خوش به شادی و خوشی تعبیر میشود.

تعبیر خواب بانگ به روایت جابر مغربی

 • اگر بیند از آسمان یا از زمین یا از هوا بانگ سهمگین می آید، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت پادشاه کند و هر چند معتبر خیر و شر بود.
 • اگر ببینی نعره و فریاد و بانگ درندگان به گوش تو می‌رسد، یـعـنـی فریاد دشمنی و بحث و جدل و بگومگو را می‌شنوی.

تعبیر خواب بانگ به روایت یوسف نبی(ع)

 • دیدن فریاد (جرس) تندرستی و فراخی است.
 • دیدن بانک نمازواقامه گفتن دین قوی شود و حرمت او بیفزاید.

تعبیر خواب بانگ از دیدگاه آنلی بیتون

 • شنیدن فریاد کسی که درد و رنج می کشد، در خواب علامت آن است که به دام گرفتاریهایی خواهید افتاد اما با آگاهی و هوشیاری خود را از این دام نجات می دهید.
 • شنیدن فریادی از روی تعجب و حیرت در خواب، نشانه آن است که از جایی ناشناخته به شما کمک می شود.
 • شنیدن نعره جانوران وحشی در خواب، علامت تصادف خطرناک و شدید است.
 • اگر خواب ببینید دوستان یا نزدیکان با فریاد از شما کمک می طلبند، نشانه اندوه و بیماری آنها است.

تعبیر خواب بانگ از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  کسی را صدا کردن : خبر
 • کسی شما را صدا کند : خود خوری کردن
 • صدای ریزش آب : خوشبختی بزرگ
 • فریاد : بدگویی و غیبت کردن.
 • فریادهای بسیار : خبرهای نشاط انگیز.
 • فریاد حیوانات : خبرهای ملال انگیزی به گوشتان خواهد رسید.

تعبیر خواب بانگ در کتاب سرزمین رویاها

 • یک صدای آشنا می شنوید : نصیحتهائی را که به شما می شود اجرا کنید
 • صدائی را می شنوید که با شما حرف می زند : با مخالفت و مانع در کارتان روبرو می شوید .
 • صدای اشخاص متعددی را باهم می شنوید : موانع ناگوار در کارها
 • صداهای خوشحال می شنوید : اضطراب و نگرانی شما فراوان می شود .
  دیدگاه ها
الهه
الهه
1 ماه پیش
سلام من خاب دیدم ک دارم راه میرم توی مکانی ک نسبتاتاریک وبارون میامد و چن تادونه ریخته بود زمین وکبوترهاداشتن میخوردن بعدک میرفتم جلوصدای ناله دوستم میامدک انگارداشت فارغ میشدولی همش باناله وسروصدابودمیشه تعبیرکنید
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چاپ مقاله در مصاحبه دکتری