دیدن باقلا در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب باقلا

  دوشنبه، 06 اسفند 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن باقلا در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب باقلا
دیدن باقلا در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب باقلا را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • معبران گفته اند: اگر بيند باقلا داشت، يا كسي بدو داد، يا از خانه بيرون ريخت و از آن هيچ نخورد، او را زيان ندارد، خاصه چون به خانه خود ديده بود.  

تعبیر خواب باقلا به روایت محمد بن سیرین

 • ديدن باقلا در خواب در وقت خود خوردن و بي وقت خوردن، اگر پخته باشد يا خام، دليل بر غم كند و حكم تاويل آن در تر و خشك يكسان است.
 • اگر بيند كه نخورد غم و اندوه كمتر بود.

تعبیر خواب باقلا به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر كسي بيند كه شخصي باقلا بدو داد و بخورد، دليل است كه اندوهگين شود وباشد كه با آن كس خصومت نمايد.

تعبیر خواب باقلا به روایت منوچهر مطیعی

 • در مرود باقلا معبران بزرگ کهن عقايد متفاوتي ابراز داشته اند.
 • ابن سيرين معتقد است که باقلا به هر شکل و در هر زمان که باشد غم و اندوه است و تر و خشک آن يک حکم را دارد ولي مولف نفايس الفنون في عرايس العيون رحمت الله اليه تصريح کرده که باقلاي خشک شادي و فرح است و باقلاي تر در صورتي که روي بوته و در مزرعه باشد نيکو است.
 • معبران نوشته اند که ديدن باقلا در خواب خوب نيست چه به فصل باقلا باشد و چه بيرون از فصل و چه تر و تازه باشدو چه خشک.
 • کساني هستند که به خوردن باقلاي تازه عادت دارند مثل اهالي شمال کشور خودمان. براي اين عده خوردن باقلا در بيداري حکم خوردن سبزي سفره را دارد و بيشتر ايجاد تنوع و تفنن در غذا خوردن است لذا در خواب ايشان مي تواند نشان دگرگوني کارها باشد نه صرفا غم و اندوه.
 • در نفايس آمده که ديدن باقلاي تازه بر بوته بد نيست اما اگر گل زرد روي آن باشد نشان يک بيماري براي بيننده خواب است. بيماري نزديک که شفاي سريع دارد.
 • خوردن باقلاي تر اقدام به کاري است که اندوه و کسالت مي آورد.
 • پوست کندن باقلا برخورد با يک حادثه غير منتظره است که مي تواند بي زيان باشد اگر از آن نخوريد و از دست بنهيد.
 • اگر در خواب ببينيم که باقلا داريم اما آن را دور ريختيم يا مصرف نکرده و به زمين نهاده و از آن چشم پوشيديم خواب ما گوياي اين است که غمي پيش مي آيد اما دامان ما را نمي گيرد و ما از آن مي گذريم و رهائي مي يابيم.
 • اگر در خواب ببينيد که با قلا داريد اما هنوز نخورده ايد و قصد خوردن و مصرف کردن آن را هم نداريد بد نيست چون مي گويد غمي پيش مي آيد که جانکاه نيست و خيلي زود مي گذرد و فراموش مي شود.

دیدگاه ها
/
/