دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بچه

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بچه دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بچه
دیدن بچه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بچه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی خواب ببیند کودکی را به او دادند تا او را به سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد و اگر پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید
 • اگر کسی در خواب دید که به دوران کودکی بازگشته، وضع و حالش بد خواهد شد.تعبیرش این است که کار تو دچار ضعف می‌شود. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بچه شده‌ای و شیر می‌خوری، یـعـنـی به خواسته‌هایت نمی‌رسی.
 • اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد.
 •  دیدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادمانی کودکان و همسایگان است .
 •  دیدن بچه های حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی است .

تعبیر خواب بچه به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی بچه شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهد)،
 • اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد
 • تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.
 • تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است.
 • دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .
 • اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده‌ای، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد.
 • اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.
 • اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

تعبیر خواب بچه به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.
 • تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.
 • تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند.
 • اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.
 • اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود. 
 • اگر ببینی فرزندت مرده است، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد.

تعبیر خواب بچه به روایت منوچهر مطیعی

 • گر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 •  تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
 • اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
 •  اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
 •  خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
 •  اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
 • اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد
 • تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
 • اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .
 •  تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
 • تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید
 • تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است
 •  اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
 • تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
 •  تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.
 • خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

تعبیر خواب بخاری از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.
 • تعبیر خواب دیدن بچه، این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید.
 • تعبیر خواب بچه لاغر، این است که شما دچار مشکلات می شویذ.
 • تعبیر خواب بچه چاق، این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید.
 • تعبیر خواب بچه خوابیده، این است که زندگی خوبی دارید.
 • تعبیر خواب کشتن بچه، این است که به اشتباه خود پی برده اید.
 • تعبیر خواب بازی با بچه، این است که در همه کارها موفق هستید.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • فرزند خود : خوشبختی
 • کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
 • بچه های کوچک : غم و غصه
 • دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
 • کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
 • کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
 • بچه ای که میدود : نیکبختی
 • خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است.
 • تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

تعبیر خواب بچه از دیدگاه آنلی بیتون

 •  تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
 •  اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
 •  دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .
 • دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید.
 • اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

تعبیر خواب بچه در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب بچه زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.
 • خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
 • بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.
 • بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
 • بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیل
  دیدگاه ها
نسترن
نسترن
4 ماه پیش
سلام یکی از اقوام ما خواب دیده که دختر بچه ای تو خونه ی ما بوده که این بچه احساس سرما میکرده و ما هم لباسی نداشتیم که تنش کنیم اگر امکانش هست تعبیرش رو بگید ممنونم
شبنم
شبنم
4 ماه پیش
من خواب دیدم که بین منو کسی که خیلی دوسش دارم یک دختر بچه هسش فرد مورد علاقم به من لبخند میزد دستشو میکشید سر دختربچه منم بچه رو ناز میکردم
علی۱۳۹۶
علی۱۳۹۶
3 ماه پیش
همسرم خواب دیده فرزند پسرم که یکسالشه درحال بازی بوده که یهو میشه دوتا و سه تا چهار تا وپنج تا در سنهای یک دو سه وچهار وپنج که همشون در واقع همون فرزندم بودن فقط درسنهای مختلف وباهم بازی میکردن واینکه همسرم سعی داشته بشماره ا اتشون
ناشناس
ناشناس
3 ماه پیش
لطفا دلیل مثبت و منفی گذاشتن روی تعبیر خواب ملت رو هم توضیح بدین
مریم
مریم
4 ماه پیش
سلام.خواب دیدم یه بچه دارم ولی زنموم بچه رو گرفته وتظاهرمیکنه اون مادربچس .یعنی نوزادوبه خودش عادت میده.من خیلی ناراحت بودم .فقط براشیردادن بچه دست من بود.تعبیرش چیست؟
یلدا
یلدا
2 ماه پیش
سلام
من تو خواب دیدم که یه نوزاد چند ماهه داشتم که بغلش کرده بودم ..(.البته نمیدونم پسر بود یا دختر ) ولی یه کلاه سرش کرده بودم که به بقیه میگفتم مال بچگی خودمه ..ممنون میشم تعبیر کلاه رو بهم بگید و ضمنا من بچه ندارم
Hosein
Hosein
1 ماه پیش
سلام من خواب دیدم یک بچه دختر داره از یک چیزی فرار می‌کنه و خیلی ترسیده بود و خود دختر ترسناک بود به دنبالم می‌دوید و کمک میخواست و منم فرار میکردم از اون دختر
sara
sara
2 ماه پیش
خودم بودم و روبروی من هم باز خودم بودم اما در خردسالی ....
حسین خدادادی
حسین خدادادی
5 ماه پیش
من یک پدرم خواب دیدم دختری که دارم و 8 سالش است در عالم خواب بایک گروه یا خانواده خواننده غریبه رفت انگار به فرزندی بردنش . با یه اسب سفید اون خانوم خواننده بردش . در حال حاضر هم خانومم بارداره
رررر
رررر
2 هفته پیش
خواب دیدم که خواهرم زنگ میزنه میگه بچه پسره وقتی که میرم پیشش میبینم بچه دختره یعنی چی و صبح خوابم رو دیدم
احسان
احسان
4 هفته پیش
خواب ديدم. به. تعداد. بچه هام. اضافه. شده
Somi
Somi
4 هفته پیش
باسلام،در خواب خواستگار قبلیم را دیدم که در واقعیت ازدواج کرده و پسر چند ماهه ای دارد،با خانواده اش خانه ی ماست،به او اصلا نگاه نمیکردم،چند ظرف غذا در نایلونی بزور برایشان جا دادم بعد پسرش را بغل کردم،بالا گرفتم نوازشش کردم،خواستم به او غذا بدهم از دستم نخورد ،اورا به مادرش سپردم،در ضمن همه ناراحت بودند و صحبت نمیکردند.
B.
B.
2 ماه پیش
من دیشب خواب دیدم.که موقع جنگه وخانواده ای یه دختربچه خیلی زیباروبه من سپردن بچه روتوی بغلم ایستاده بودم وداشتم میخوابوندمش.وپدرش اومدوگفت مه ازمادرش خبری نیست اگه مادرش شهیدبشه دخترومیدن به تو...میشه تعبییرشوبگیدممنون میشم
آرمیتا
آرمیتا
2 ماه پیش
من چند شبه که پشت سر هم خواب میبینم که یه بچه ی کوچیک همراهم هست که باید ازش مراقبت کنم. و بعدن متوجه میشم که بچه انگار پسر خواهرم هست. و بچه ی سرحال و تپل مپلی ای هم هست. دیشب بچه هه ازم خواست که براش کوکو سبزی درست کنم
Ali
Ali
1 روز پیش
سلام من خواب دیدم فرزنده پسرم که الان 27سالشه کودک شده و به دوران بچگی برگشته
البته چن ماه قبلش همسزم هم این خوابو دیده
شیرین
شیرین
2 روز پیش
سلام،من خواب دیدم که با کسی که دوسش دارم دختر دار شدیم،که یه دختر تپل و ناز بود ولی.هر کاری میکردم بغل من نمیومد و همش میرفت سمت باباش،ولی هم خوشحال بودم که بچه داریم هم ناراحت بودمم که بغلم نمیومد،تو خواب هنوزم ازدواج نکرده بودیم
برزو
برزو
1 هفته پیش
سلام
مدتی است خوابهای خوبی مانند دیدن اسب عقلی که خرس شکار می‌کنند و کوه نان .....میبینم دیشب خواب دیدم آلت تناسلی پسرم مدام بزرگ و بار بزرگتر و سفت میگردد پسرم س سه سالشه اما التش اندازه یک مرد بزرگ شد
Maedeh
Maedeh
1 هفته پیش
سلام من خواب دیدم که خونمون توی یه کوچه ی خیلی تاریک و تنگیه و وقتی در خونه رو باز کردم یه پسر بچه ای رو دیدم که لباساش کهنه بود و پدر و مادرش ولش کرده بودند و گرسنه بود و داشت گریه میکرد و آوردمش تو خونمون و خوشحال شد تعبیرش چیه؟
منصوره
منصوره
2 هفته پیش
سلام من تو خاب دیدم بچه ای رو بغل میکنم ولی دستام توان نگهداریشو نداره ضعف تو دستام هست و اون بچه میوفته ولی فقط تا همینجاشو میبینم همیشه
علی اکبر نادری پور
علی اکبر نادری پور
4 هفته پیش
سلام من خواب دیدم که مادر یه دختر بچه ایی که نمیشناسمش مرده و من نمیدونم چجوری شد که دختر بچه قرار شد با ما زندگی کنه دختر بچه لب در بود رفتم داخل خونه برگردم دیدم نیست و با یه ماشین پیکان اور دزدیده بودند و داداشم دنبالش کرده بود ولی نتونست بگیردش و فرار کرد اومدم داخل خونه و سوار موتور شدم و رفتم دنبالش و شماره پلاکشو یکم حفظ شدم ولی پیداش نکردم
خیلی اعصابم خورد میشع تعبیرشو زووووود بگید ممنون
لیلا
لیلا
2 ماه پیش
سلام من خواب دیدم تعداد زیادی نوزاد تو خونه داریم دیشب خواب دیدم دوتا نوزاد تو خونمونه لطفا تعبیرش کنید
لیلا
لیلا
3 ماه پیش
خواب دیدم یه تعداد بچه ی فوق العاده زیبا و دوست‌داشتنی که بی سر پرست رو همراه من فرستادند در حیاط مجتمعی که محل نگهداری این بچه ها بود من مشغول نوزادی شدم که بغلم بود بقیه بچه ها با جمعیتی که وارد اون فضا شدن رفتن و گم شدن و من بسیار پریشون و ناراحت شدم و سعی کردم پیداشون کنم ولی گویا اون بچه ها وارد دریا شدن برای بازی و مردن ،😔
الهام
الهام
3 ماه پیش
سلام .وقت بخیر
خواب دیدم دخترکی همراه من هست که باید به مقصدی برسونم
ودرطول همراهی دخترک 6/7ساله؛پیش خودم زمزمه میکنم چی میشد این دخترک مال من بود
لطفا تعبیر خواب من را بگویید
سپاسگزار از لطفتان
  پربحث های هفته
  آخرین تصاویر
چگونه مقاله isi چاپ کنیم؟