دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بچه

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 6 دقیقه
دیدن بچه (کودک، فرزند) در خواب چه تعبیری دارد؟ تعبیر خواب بچه
دیدن بچه در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بچه را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی خواب ببیند کودکی را به او دادند تا او را به سرپرستی بگیرد، اگر کودک دختر باشد، وضع مالی او پیشرفت خواهد کرد و اگر پسر باشد، کار و بارش خوب خواهد شد و حمایت خواهد دید
 • اگر کسی در خواب دید که به دوران کودکی بازگشته، وضع و حالش بد خواهد شد.تعبیرش این است که کار تو دچار ضعف می‌شود. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی بچه شده‌ای و شیر می‌خوری، یـعـنـی به خواسته‌هایت نمی‌رسی.
 • اگر ببینی معلم کودکان هستی، یـعـنـی در آن محل سخن تو موثر و نافذ می‌شود و کلام تو مورد قبول دیگران واقع می‌گردد.
 •  دیدن فرزندان خود در خواب ، علامت شادمانی کودکان و همسایگان است .
 •  دیدن بچه های حیوانات در خواب ، علامت فزونی سعادت و شادمانی است .

تعبیر خواب بچه به روایت محمد بن سیرین

 • اگر ببینی بچه شده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (زیرا بچه خوب و بد را از هم تشخیص نمی‌دهد)،
 • اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد
 • تعبیر خواب دختر دار شدن، اما اگر در خواب ببینید که صاحب یک دختر شده اید تعبیر خواب این است که در دنیای واقعی صاحب یک پسر خواهید شد.
 • تعبیر دیدن بچه دختر در خواب سلامتی و شادی است.
 • دیدن بچه پسر در خواب نشانه غم و اندوه است .
 • اگر ببینی فرزند یا برادر و یا خواهر خودت را با اره نصف کرده‌ای، یـعـنـی مثل آن‌ها صاحب فرزند یا برادر و یا خواهر خواهی شد.
 • اگر ببینی زن یا فرزند خودت را گرو گذاشته‌ای، یـعـنـی کسی به تو ستم خواهد کرد.
 • اگر ببینی زن یا فرزند تو گم شده است، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

تعبیر خواب بچه به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر بیند که طفلی را جایی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که از جایی که امید ندارد چیزی به وی رسد.
 • تعبیر خواب پیدا کردن بچه ی سر راهی این است که از جایی که امید ندارید به شما منفعت میرسد.
 • تعبیر کودک زیبا، فرشته می‌باشد، ولی تعبیر کودک زشت، مال و اموال است.
 • اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، یـعـنـی آن مرد را زندانی می‌کنند.
 • اگر ببینی کودکی اذان می‌گوید، یـعـنـی با پدر و مادرش وداع کرده و از آن‌ها جدا می‌شود.
 • اگر ببینی کودکی را در آغوش گرفته‌ای، یـعـنـی خواستار محبت فرزند خواهی بود. 
 • اگر ببینی فرزندت مرده است، یـعـنـی ثروتمند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی از شر دشمن ایمن خواهی شد.

تعبیر خواب بچه به روایت منوچهر مطیعی

 • گر در خواب ، در میان فرزندان خود دختر بچه ای را ببینید که واقعاً در بیداری چنان دختری را ندارید نشانه آنست که نعمت و برکت به دست میآورید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می‌رسد و درخشندگی طالع می‌یابد.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 •  تعبیر خواب کودک یا نوزاد نشانه گرمی و شروع جدید است.
 • اگر شما خواب ببینید که بچه به شما می خندد، پس بیانگر این است که شما لذت زیادی را تجربه می کنید.
 •  اگر شما خواب ببینید که فراموش کرده اید که بچه داشتید، بیانگر این است که شما نمی خواهید به دیگران اجازه دهید که ضعف هاتان را بدانند.
 •  خواب دیدن اینکه یک بچه در بغل دارید مشابه وضعیتی است که یک بخش قدیمی از زندگی تان را در آغوش کشیده اید
 •  اگر خواب ببینید که در راه رسیدن به بیمارستان بچه دار می شوید، تعبیر این خواب مسائل وابستگیهای شماست که کاملا مراقبشان بودید و شاید شما تلاش می کنید از زیر بار یک سری مسئولیت شانه خالی کنید.
 • اگر شما در زندگی واقعی تان باردار هستید، تعبیر خواب بچه ممکن است به سادگی به این معنی باشد که شما نگرانی دارید که وقتی زمان فارغ شدن می رسد
 • تعبیر خواب گریه کردن بچه نشانه بخشی از شماست که مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز دارد که پرورش یابد و احساس کمبود در زندگی تان دارید.
 • اگر شما خواب ببینید که از بچه غافل شده اید، تعبیر این خواب بی توجهی به خودتان را نشان میدهد .
 •  تعبیر دیگر این است که خواب می تواند بیانگر ترس های شما در مورد بچه های خودتان باشد و توانایی شما برای حمایت از آنها و تامین مایحتاج برای آنهاست
 • تعبیر خواب گرسنگی کشیدن بچه بیانگر وابسته بودن شما به دیگران است. شما احساس کمبود در زندگی دارید و نیاز به لذت و توجه فوری در زندگی دارید
 • تعبیر خواب دیدن اینکه بچه راه می رود یا می رقصد بیانگر پتانسیل و احتمالاتی است که زندگی برای شما نگه داشته و اگر شما یک بچه در زندگی واقعی تان دارید، خواب، انعکاسی از امیدهای شما برای آن بچه است
 •  اگر شما خواب ببینید که تلاش می کنید یک بچه مرده را احیا کنید، تعبیرِ آن ، به این معنی است که شما از وارد شدن به مرحله ی جدید زندگی تان سر باز می زنید.
 • تعبیر خوابِ اینکه شما یک بچه را در آب فرو کرده در میاورید، بیانگر پسرفت (نگاه به گذشته) است.
 •  تعبیر خواب دیدن اینکه یک بچه را از غرق شدن نجات می دهید، به این معنی است که شما به خودتان اجازه می دهید که آسیب پذیر شوید و درخواست کمک از جانب دیگران را بپذیرید.
 • خواب پیدا کردن بچه بیانگر این است که شما از پتانسیل نهانی وجودتان قدردانی کرده و آن را تایید کرده اید.

تعبیر خواب بخاری از دیدگاه لیلا برایت

 • تعبیر خواب دیدن بچه پسر (خودتان ) در خواب، نشانه آن است اوقاتى شاد پیش رو دارید.
 • تعبیر خواب دیدن بچه، این است که فرصت مناسبی برای انجام کارها دارید.
 • تعبیر خواب بچه لاغر، این است که شما دچار مشکلات می شویذ.
 • تعبیر خواب بچه چاق، این است که کارها را موفقیت آمیز انجام میدهید.
 • تعبیر خواب بچه خوابیده، این است که زندگی خوبی دارید.
 • تعبیر خواب کشتن بچه، این است که به اشتباه خود پی برده اید.
 • تعبیر خواب بازی با بچه، این است که در همه کارها موفق هستید.

تعبیر خواب بچه از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • فرزند خود : خوشبختی
 • کودکی همراه مادرش : اوقات مبارک
 • بچه های کوچک : غم و غصه
 • دیدن کودکان بیشمار : فلاکت
 • کودکان زیباروی : شادی و سلامتی
 • کتک زدن یک بچه : بی عدالتی
 • بچه ای که میدود : نیکبختی
 • خواب بچه دختر نشانه شادی؛ شادمانی در بیداری است.
 • تعبیر خواب دیدن بچه پسر در خواب نشانه خوشبختی است

تعبیر خواب بچه از دیدگاه آنلی بیتون

 •  تعبیر دیدن خواب یک پسر بچه نشانه آنست که بزودی ازدواج می کنید .
 •  اگر در خواب دیدید که یک پسر بچه با یک دختر بچه بیرون می روند نشانه آنست که کمی انضباط و ترتیب در خانه شما لازم است .
 •  دیدن خواب یک پسر بچه که در یک مغازه کار می کند نشانه آنست که کارهای شما بخوبی پیش می روند .
 • دیدن بچه شیطان و بازیگوش در خواب ، علامت آن است که برای کسب لذتی زودگذر به دردسر می افتید.
 • اگر در خواب بچه‌ بازیگوش و شیطانی را دیدید ، نشانه‌ آن است که به خاطر افراط در تفریحات دچار مشکل می‌شوید .

تعبیر خواب بچه در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب بچه زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.
 • خواب یک بچه : خوشبختی در خانه
 • بچه خودتان : کمک بزرگی دریافت خواهید کرد.
 • بچه های بستگانتان : شادی نا خواسته
 • بچه های اشخاص دیگر : آغاز مشاجره های فامیل

95 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
لیلا
2 روز پیش

خواب دیدم پسربچه ای زیبا دردست دارم که تازه به دنیا امده بوداما اون بچه مال خودم نبود و دادمش به کسی دیگر
سوگند
2 روز پیش

سلام خواهرم خواب دیده که من صاحب یه پسر زیبارو شدم و تو خوابش بچه داشته رشد میکرده طوری که تا یک سالگی بچه رو دیده
سوگی
2 روز پیش

من یه خواستگار داشتم که سه ماه پیش فوت شدن خواب دیدم تو عروسی خواهرم که مجرد هست هستیم و من بچه دو قلو دارم از خواستگارم و دارم همش دنبالش میگردم که بچه هارو بسپارم بهش لطفا تعبیرش و بگید
ص.ص
6 روز پیش

خواب دیدم یه بچه دختر خوشگل دارم و دارم اونو بزرگ میکنم اما اون مادر نداشت( منظورم اینه همسرم نبود من تنها اونو بزرگ میکنم)
فاطمه
1 هفته پیش

سلام و ادب، خواهرم ۱۰روزی میشه ک زایمان کردند و دقیقا چندروز بعد از زایمان خواب دیدن پدرم تبدیل شد ب نوزاد ک انگاری نوزاد خودش بود، تعبیر این خواب چیه؟ ممنونم
زهرا
1 هفته پیش

سلام من هفت هشت ماهی میشه ک ازدواج کردم الان می‌خوام اقدام کنم برای بچه دار شدن دیشب خواب دیدم باردار هستم و زمان فارغ شدنم هست و از هوش رفتم وقتی بیدار شدم گفتن زایمان کرده ام و بچه ام به دنیا اومده وقتی ک اونو دادن بغلم حداقل سه چهار سالی داشت ی دختر زیبا رو مثه فرشته ها اما گفتن تو چهل شب هست بیهوش بودی. تعبیرش چیه..؟
سعیده
2 هفته پیش

سلام خسته نباشید من دخترم ومجردم خواب دیدم بچه برادرم که پسره و الان یکسال و نیمشه بزرگ شده بود انگار سنش 7ساله بود و اینکه من خیلی وقت بود ندیده بودمش ازش پرسیدم چند سالته گفت 7سالمه
مریم
2 هفته پیش

خیلی ممنون ولی بنده متاهلم و همسرم بسیار زیباروست امکان دارد تعبیر دیگری داشته باشد؟؟
ستایش
2 هفته پیش

من دیشب خواب دیدم که با اتوبوس به اصفهان سفر کردم نمیدونم برای چه کاری اما یکی از دوستای قدیمی که اصفهانی هست اونجا دیدم و کلی باهم صحبت کردیم و خوش گذشت. این دوستم ی پسر کوچولو داره که کلی برام شیرین زبونی میکرد و من از حرف زدنش لذت میبردم.این بچه رو تا حالا از نزدیک ندیدم فقط قبلا عکسشو دیدم. مجردم میشه تعبیر کنید
بازدیدکننده
2 هفته پیش

خواب دیدم مادرم یک بچه به دنیا می اورد
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام برای فرزنده مرحومتان نذری پخش کنین تا روح وذهنش اروم بگیره
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام فامیلتا واسته خیرو نیکی میشوند برای شما
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام فریب ظاهر رانخورید و فعلا در کاری با کسی شریک نشوید که در ان گرفتاری بزرگی وجود دارد
بازدیدکننده
2 هفته پیش

شما خواستگاری خواهید داشت که چهره زیبایی ندارد اما در اینده بسیار برای شما دل پذیر خواهد بود و زیبایی های دیگری خواهد داشت
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام همزاد بچه شما در خواب با شما ارتباط میگیرد لطفا اگر هنوز برای پسرتان سنت عقیقه را به جا نیاورده اید بجا بیاورید و صدقه زیاد بدهید
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام در خواب طلا و جواهر نشانه غم و درد است که خوشبختانه شما انها را در حالت نابودی دیده اید ادرار کردن در خواب نشانه رهایی و ازادی است دیدن پسر بچه در خواب یعنی ازدواج خلاصه شما با انجام ازدواج از غم ها رها میشوید ان شاالله
هانیه رمضانیان
2 هفته پیش

سلام من خیلی خواب پسر بچه میبینم من مجرد هستم یا خواب میبینم پسر به دنیا اوردم یا بچه قریبه رو اوردم بزرگ کنم تعبیرش چیه
زينب صميمي
2 هفته پیش

خواب را بين ساعت شش صبح تا هشت ديدم خواب ديدم به خوابگاه محل دانشگاهم رفتم و آنجا با پسر بچه اي كه ظاهر فرزند خودم بود مواجه شدم ( متاهل هستم اما فرزند ندارم) كه پسري خوش رو و زيبا بود و او را به سرويس بهداشتي بردم و ادار كرد و ادرارش روي دست خودش ريخت . وقتي به اتاق برگشتم ديدم طلاهام روي زمين خاكي هستند و همه تكه تكه شده اند در حال گريه بودم كه به ١١٠ زنگ زدم و در همين حين با گريه از خواب بيدار شدم
صادق
2 هفته پیش

من‌ مجردم‌ خواب دیدم در حیاط یک جای مقدس مثل حرم یا مسجد چند بچه بازی می‌کردند و من‌ ی بچه ی نوزاد از آنجا پیدا کردم که پدر و مادرش نبودند و میخواستم که اورا به پلیس تحویل دهم ولی در راه به خانه ی یک آدم معروف که الانم در تلویزیون کار می‌کند رسیدم و بیدار شدم
بازدیدکننده
3 هفته پیش

در خواب اول اونو میبوسم و بهش میگم: محمد من مامانم خیلی صداش میکنم. در خواب دوم توی خونه قدم میزنه و تافن میدم دستش با مادرم صحبت میکنه بچگانه
بازدیدکننده
3 هفته پیش

سلام من در واقعیت یک بچه دارم. دوباره خواب میبینم یک بچه دیگه دارم که میبوسمش و بهش میگم من مادرت هستم. حدود دوساله.
مریم
3 هفته پیش

سلام،خواب دیدم که یک دختر بچه از کشوری دیگر را میخواهم بزرگ کنم که پوستی تیره دارد ،من از خوشحالی اینکه صاحب فرزندی هستم و قرار است او را بزرگ کنم در خواب در پوست خود نمیگنجیدم،دخترم بزرگ شد و پوست روشن شد و بسیار بسیار زیبا بود علت آن همه خوشحالی من از داشتن فرزند آن هم فرزند کسی دیگر که به سرپرستی گرفته بودمش چه بود؟؟
بازدیدکننده
4 هفته پیش

تعبیرش اینه که شما ادمی مریض هستی و خودت تو ذهنت اینچیزا جریان داره
زهرا
1 ماه پیش

خواب دیدم که روپاهای یه مرد تازه فوت شده از فامیلامون یه بچه پسر بوده وخودش هم مریض احوال بوده تعبیرش چه میباشد؟
نیلوفر
1 ماه پیش

خواب‌یک‌پسر‌بچه‌را‌دیدم‌که‌دمدر‌خونه‌ما‌نشسته ونمیره‌
ساحل
1 ماه پیش

با سلام دیشب خواب دیدم‌با خواهرم یه چاهی دیدیم که در داشت وقتی درش روش بود نور طلایی از دور درش بیزون زده بود با خوشحالی در چاه رو برداشتیم چاه تهش معلوم نبود هر چی شعی کردم تهش رو ندیدم عمیق بود
بازدیدکننده
2 ماه پیش

با سلام من خواب دیدم دوستم ی بچه بغلش بود بچه سرش شبیه حیوون بودزبونش شبیه مار دوستم گریه میکرد می‌گفت نمیخوامش ببر گورش کن میشه بگین تعبیرش چیه ممنون میشم
علیرضا
2 ماه پیش

سلام خواب دیدم که مردی به عورت نوزاد نگاه کرد لطفا تعبیرش
حمیده دهقان منشادی
2 ماه پیش

خواب دیدم که پسر مرحومم که۱۴سال پیش رحمت شده قسمتی ازسرش نیست،خون هم نبود،ایشون ازاین موضوع ناراحت بود
سارینا
2 ماه پیش

عالیه فقط کاشکی این نظراتی که ما میفرستیم رابخوانند وجدی بگیرند لطفا این پیام را پخش کنید
S
2 ماه پیش

سلام‌ خاب دیدم پسر خالم و زنشون با‌بچشون اومدن خونمون و پسرشون بهم‌نشون دادن که خیلی خوشگل و چشمای رنگی داره و بچشون‌به‌من لبخند میزد
محمد
2 ماه پیش

سلام.من خواب دیدم که یک دختر بچه رو به یک مهد کودک می برم. کودکی که احساس می کردم که خیلیی دوسش دارم .آن کودک را به مهد کودک بردم و درباره بازسازی مهد با مدیر مهد صحبت کردم.بعد از آن با بچه سوار اتوبوس شدیم موقع پیاده شدن کل اتوبوس خالی بود و فقط من و بچه بودیم درحال پیاده شدن بودم و دیدم بچه از اتوبوس بیرون نمیاد و درحال خوردن خوراکی است.ناگهان راننده اتوبوس آمد و گفت پدر مادر این بچه کین بیان این بچه رو ببرین ما کار و زندگی داریم.
م کشاورزی
2 ماه پیش

بعد نماز صبح دیروز خواب دیدم برادرشوهرم بچه دارشده البته دوتابچه داره و جنس بچه رو خیلی یادم نمیاد دقیقا ولی دادند به مادرشوهرم وخودشون گفتن مانمیخواهیم بچه رو ومادرشوهرم ازش مواظبت میکردومن توهمون خواب تصمیم گرفتم من بزرگش کنم فکرمیکنم بچه دختربود
بازدیدکننده
2 ماه پیش

خواب دیدم که دختر خالم بایه بچه که تو بغلش هست موهاشو شونه می کنه و نوازشش می کنه تعبیرشش چیه
نگین
2 ماه پیش

من خواب دیدم که دوستم پسربچه نوزاد بسیار بسیار خوشگل دارد ودربغلش است چه معنی دارد برای خودم و دوستم چه تعبیری دارد
ابراهیم
2 ماه پیش

سلام من از بچگی پیش عمه ام بزرگ شدم و امشب در خواب دیدم که هم مادرم و هم همین عمه ام که پیشش زندگی میکنم‌ صاحب فرزند پسر شدن جفتشون و موقع زایمان از تو راه بیمارستان همه فامیلامون بودن و وقتی رسیدم خونه زنگ زدم ب عمه ام ک حال بچه رو بپرسم و گفتم حال پسر چطوره؟بعدش گفتم یواش یواش دارم میام بعد از اون طرف مادرم در گوشم تقاضایه هرمقدار پولی ک در توانم هست رو کرد و گف میخام بچه رت غسل بدم و در همین حال پریدم از خواب. حالا هرچی میخونم متوجه نمیشم تعبیر خواب چیه میشه کمک و راهنماییم بکتین ممنون میشم.
زهرا
2 ماه پیش

سلام. من مجرد هستم. ولی بارها در خواب می بینم که بچه پسر دارم که خیلی مراقبش هستم و بهش محبت میکنم و حس مادرانه دارم.
بازدیدکننده
2 ماه پیش

خوشبخت و سعادتمند می شوید.
بازدیدکننده
3 ماه پیش

من دو پسر و یک دختر دارم ۳۷ سالمه و دوشب پیش خواب دیدم صاحب فرزند پسری شده ام که شیر خوار است و مدت زیادی بوده که فراموش کردم نوزادم رو شیر بدهم با اینکه در واقعیت هیچوقت نمیخواهم همچین اتفاقی برایم رخ بده و دوباره بچه دار شوم ولی در خواب از این موضوع خیلی نارا حت نبودم
ناهید
3 ماه پیش

سلام.من خواب دیدم مادرشوهرم که مادرشوهرم غیرازینکه خودش ۳ تا پسر داره،۶تا بچه دیگه از قبل اینکه من عروسشون بشم داشته واین هارو از من مخفی کرده.و من خیلی عصبی شدم در خواب میگفتم منکه گفتم ازدروغ بدم میاد .این بچه ها توی این ۳ سال که من عروسش شما بودم کجا بودن چرامخفی کردی و بامادرشوهر و همسرم مشاجره کردم وقهر..فکرم خیلی مشغول بودگفتم ازشما تعبیرشو بپرسم.بچه ها هم حدود سن مدرسه ای بودن
فاطمه
3 ماه پیش

سلام خواب دیدم ک نوزاد برادر دارم خیلی خوشگل و سفید موهای بور تو بغلم بود خواب بود بیدار شد داشت گریه میکرد بلند شدم تکونش دادم خوابید تعبیرش چی میشه
حاسنات
3 ماه پیش

من تو خوابم دیدم که عمو ام به شکل طفل در آماده روی تخت خوابیده بود وقتی میخواستم نزدیک شوم متوجه شدم اون طفل عمو ام است اما به اندازه یک طفل
بازدیدکننده
3 ماه پیش

خخخخ
Asaal
3 ماه پیش

سلام منم همین خوابو زیاد دیدم اومدم تعبیرشو بدونم کسی میدونه؟؟؟
بازدیدکننده
3 ماه پیش

خواب دیدم دوتا دخترهام توآب شنا میکردندوبعددشمن حمله کرد .دخترام از آب در اومدند گشتم یکیشو پیدا کردم ویکیشو پیدا نکردم لطفأ برام تعبیرش کنین
بازدیدکننده
3 ماه پیش

منم همیشه بیشتر وقتا یشب درمیون خواب بچه میبینم..یا یه بچه پیدامیکنم.یا یک بچه بمن میدن
Me
3 ماه پیش

سلام من تو عقد هستم و صبح امروز ۱۵ شعبان ۹۹ خواب دیدم که بچه ای به دنیا اوردم و به دلیل اینکه تو عقد هستم مادرم بدون اجازه من و همسرم اون بچه رو فروخته به خانواده ای که بچه دار نمیشدن ، تعبیرم خوابم رو میخوام بدونم
من ی خانم هستم
3 ماه پیش

سلام من دوسال هست ک از همسرم جدا شدم دوتا بچه ی دختر و ی پسر هم دارم ک پیش پدرشان هست .چن شب حال بچهامومیبینم .حال دیدم تو دوستامون هیئت دراومده وپسرم تو هیئت هست دختر مم تو روستادیدم رفتم پیشش حالشو پرسیدم دستشوگرفتم گفت مامان بریم؟ پیش داداش گفتم برین پسرم ک تو هیئت بود منو دید دست شو دادحالشوپرسیدم بعد گفتم پسرم اگ دوست داری پیشم بیایی بیا بعدم بیش گرفت .تو همین حال بودیم دیدم ی اسب سفید زین کرده اومد سمتم دوس داشتم سوار شم ولی یکی از اشناهانمیزاشت واسب همش دستاشومیبرد بالاتوهمون جاهامیگشتم ک بیدار شدم از غصه ک دیدم پسرم گریه میکرد .
بازدیدکننده
3 ماه پیش

بايد برب و بهش باهاش بارتباط بر قرار كني
الي
3 ماه پیش

سلام من تو فاميلمون يه خواستگار داشتم كه همر ميخواستيم اما نشد خواب ديدم دارم به بچه برادرش كه سه سالشه خوراكي ميدم ميخواستم بدونم تعبيري داره؟
سیاوش
3 ماه پیش

خواب دیدم داخل یه روستا بودن روستا هم آشنا بود اونجا از یک خانوم خوشم اومد و باهم دیگه بودیم یه مدت بعد نمیدونم چی شد من تقزیبا تو کوچه میخواستم بخوابم ولی سه تا پسر بچه شب اومدن پیش من بخوابن که یکی از بچه ها مادر پدرش همسایمونه و یکیکشونم کلا تو بغلم میخواست بخوابه رو شکم وسینه هام که اونم میگفت برادر اون یکی پسر همسایمون یدونه بچه دیگه هم بود هم سن همون کوچیکه بود و میگفت برادر اوناست ولی اونا میگفتن نمیشناسنش خلاصه یکمی گذشت اینا واسه چند دقیقه از جلو چشم گم شدن بعد داخل یه انباری پیداشون کردم و آوردمشون بیرون مادرشون از خواب بیدار شد و اومد پیشم قضیه رو براش تعریف کردم که بچه هاش خوابشون نبرده و اومدن بیرون و خواستن بغل من بخوابن بعددوتا بچشو بغل کرد و من بهش گفتم این یکیم بچه شماست گفت نه نمیشناسمش ولی بچه میگفت پدر مادر من تو این خونه زندگی میکنن زنه گفت دروغ میگه بچه من نیست یک لحظع حواسمون بهش نبود به صورت یک بچه گربه شده بود و گربه بردش با خودش منم با صدای بلند با صوت میگفتم بسم الله بعد من دنبالشون رفتم تو همون کوچه یه عالمه گربه وایساده بودن به یه خونه نگاه میکردن و منم نگاه کردم دیدم خونه عموم هستش و اونا دارن تو خونشون یه جور مراسم مثل جشن گرفتن اجرا میکنن و میرقصن البته دم هم داشتن و دمشون آبی بود منم یک لحظه ترسیدم و فریاد میزدم بسم الله و فرار کردم سمت خونه همون زن همسایمون
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام من در خواب دیدم بچه مرده ای را در درون قبر همسرم که فوت کرده گذاشتن من بچه رو آغوشم گرفتم و گریه کردم میشه تعبیرشو بگید
بازدیدکننده
3 ماه پیش

منم همچین خوابی میبینم 😶و حس میکنم زندگی خوبی کنار اون بچه دارمو دوسش دارم
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام من همیشه خواب بچه می بینم که آن را بغل میکنم دوستش دارم خیلی این خواب را می بینم
رها
3 ماه پیش

سلام من در خواب دیدم یه نوزاد دختر دارم که خواب بود از خواب بیدارش کردم و عوضش کردم اونم کلی میخندید و منم حالم خیلی خوب بود ممنون میشم تعبیرشو بفرمائید
اسماء محمودی
3 ماه پیش

باسلام و درود بر شما ،بنده متأهل هستم و دارای دو فرزند پسرم وقصدبچه دار شدن هم ندارم ، طی ماه گذشته با فاصله چندین شب سه مرتبه خواب پسربچه ای خیلی زیبا را می بینم ،در خواب اول فرزندبرای خودم‌بود ،برای بار دوم فرزند خودم‌بود ،وبرای بار سوم فرزند اقوام نزدیکم بود ولی این بچه بسیار زیبا و بازیگوش است رنج سنی او به یک سال می خورد. ممنون می شوم تعبیر نمايید.
پوریا
3 ماه پیش

خواب دیدم همسرم شیر ندارد.سرم به دست من وصل کردن و پسرم خون من را میخورد.تعبیرش چیست
بازدیدکننده
4 ماه پیش

شما زياد به خاطرات گذشته فكر ميكنيد و اين افكار ممكن است شما را غمگين كرده و قدرت تصميم درست در اجراي كارها را از شما ميگيرد. بهتر است با انرژي و افكار مثبت فقط به حال و آينده فكر كنيد
بازدیدکننده
4 ماه پیش

شما در زندگي اشتباهاتي ميكنيد كه موجب نگراني و دلواپسي والدين خود ميشويد. بهتر است در رفتارتان و تصميم گيريها دقت كنيد
بازدیدکننده
4 ماه پیش

تعبير آن اين است كه اگر به شخصي كمك كنيد نبايستي ديگران از اين كمك مطلع شوند وگرنه موجب ناراحتي و سر شكستگي شخص كمك گيرنده ميشويد
Demet
5 ماه پیش

سلام \r\nمامانم خواب دیده که من گم شدم ولی بچه بودم.تعبیرش چیه
Zohreh
6 ماه پیش

خواب دیدم که یه جای غریب ام دیدم یه بچه ای عروسکی دستشه که نصفش روی زمین بود بعد که نزدیک تر شد دیدم خودمم بچگی های خودم بود اونو محکم بغل میکردم و میگفتم خدایا شکرت اما تو نگاه دختر بچه هیچ خوشحالی نبود
Mh
6 ماه پیش

سلام\r\nاگر در خواب که مربوط به سالهای آینده دور است ، بر روی عرشه کشتی ، پسر بچه ای مرا بغل کند و به انگلیسی مدام به من بگویند مامان من مدام به فارسی بگویم تو بچه من نیستی، من خودم پسر دارم . اما آغوش منو رها نکنه ، تعبیرش چیه؟ \r\nخیلی ذهنم و مشغول کرده. \r\nسپاس
ناشناس
6 ماه پیش

اگه درخواب ببینیم که مرده ای بچه به ادم میدهد نشانه چیست
سارا
6 ماه پیش

سلام من وخانوادم چندوقتیه خواب پسربچه های چندماهه خیلی زیبارومیبینیم وبیشترمن میبینم یک باربه یه بچه غذامیدم یه باروقتی خوابه بغلش میکنم و...حالام یکی ازاقواممون خواب دیده که مامانم یک پسربچه داره شبیه من\r\nلطف میکنیدتعبیرش روبگید
Maryam
6 ماه پیش

سلام خواب دیدم بچه توبغلمه میخوام شیرش بدم ولی صورتش معلوم نیست نمیدونم دختربودیاپسر
محمد
6 ماه پیش

سلام\r\nبنده یک شب خواب دیدم فرزند پسری دارم 3 یا چهار ساله. و به حالت غمگین مثل بزرگتر ها با هم گفتگو میکردیم.\r\nفردای اون روز بنده با نامزدم که به مدت 4سال بود باهم بودیم از هم جداشدیم... و الان تقریبا 2ماهه هیچ خبری از همدیگر نداریم... ایا این خواب با اتفاق افتاده شده در ارتباط بوده؟
نیما شمخانی
7 ماه پیش

دقیقا مثل خیلی از چیزای مسخره دیگمون.نکته جالبی بود که اشاره کردین👍🌷
شبنم
7 ماه پیش

سلام من مجردم خواب ديدم از كسى كه دوستش دارم و در حال حاضر قهريم يه نوزاد دختر دارم و تو بغلم دارم ميخوابونمش و بچه هم خيلى شبيه باباش بود ممنون ميشم تعبيرشو بگيد
مهتاب
7 ماه پیش

من خواب دیدم پسرم دستفروشی می کرد ولی پولی نمی گرفتم در خواب نفهمیدم دستفروشی می کند و یا چیزی تعارف می کند من هم به دنبال کارهای خود بودم
Fateme
7 ماه پیش

سلام وقتتون بخیر،من همسرم چن شب پشت هم خواب دختربچه ای رو میبینه ک انگار ازش دلخوره ،حتی ی شب هم تو خواب بهش میگه تو که میدونستی و روشو میگیره ،همسر من تو زندگیش ب بچه های بی سرپرستو کم درامد کمک میکنه تاحالا نشده حتی دل بچه ای رو بشکنه ،چن روزی هست ذهنش خیلی اشفته شده ممنون میشم بابت کمکتون
Fateme
7 ماه پیش

سلام همسر من دوشبه ک توخواب میبینه یه دختر ۷یا ۸ ساله با دلخوری نگاهش میکنه و روشو ازش میگیره ویه شبم بهش گفت تو که میدونستی و روشو گرفت ،همسرمن خیلی به بچه ها کمک میکنه ب بی سرپرستاو تنگدستا هرچقدم فک میکنیم تاحالا کسی نبوده ک بشناسه ودستشو نگیره یا دل بچه ای رو بشکنه ،ممنون میشم با تعبیرتون ذهن اشفته مارو ازاد کنید
Ali
7 ماه پیش

سلام من خواب دیدم فرزنده پسرم که الان 27سالشه کودک شده و به دوران بچگی برگشته\r\nالبته چن ماه قبلش همسزم هم این خوابو دیده
شیرین
7 ماه پیش

سلام،من خواب دیدم که با کسی که دوسش دارم دختر دار شدیم،که یه دختر تپل و ناز بود ولی.هر کاری میکردم بغل من نمیومد و همش میرفت سمت باباش،ولی هم خوشحال بودم که بچه داریم هم ناراحت بودمم که بغلم نمیومد،تو خواب هنوزم ازدواج نکرده بودیم
برزو
7 ماه پیش

سلام\r\nمدتی است خوابهای خوبی مانند دیدن اسب عقلی که خرس شکار می‌کنند و کوه نان .....میبینم دیشب خواب دیدم آلت تناسلی پسرم مدام بزرگ و بار بزرگتر و سفت میگردد پسرم س سه سالشه اما التش اندازه یک مرد بزرگ شد
Maedeh
7 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که خونمون توی یه کوچه ی خیلی تاریک و تنگیه و وقتی در خونه رو باز کردم یه پسر بچه ای رو دیدم که لباساش کهنه بود و پدر و مادرش ولش کرده بودند و گرسنه بود و داشت گریه میکرد و آوردمش تو خونمون و خوشحال شد تعبیرش چیه؟
منصوره
7 ماه پیش

سلام من تو خاب دیدم بچه ای رو بغل میکنم ولی دستام توان نگهداریشو نداره ضعف تو دستام هست و اون بچه میوفته ولی فقط تا همینجاشو میبینم همیشه
رررر
7 ماه پیش

خواب دیدم که خواهرم زنگ میزنه میگه بچه پسره وقتی که میرم پیشش میبینم بچه دختره یعنی چی و صبح خوابم رو دیدم
احسان
8 ماه پیش

خواب ديدم. به. تعداد. بچه هام. اضافه. شده
Somi
8 ماه پیش

باسلام،در خواب خواستگار قبلیم را دیدم که در واقعیت ازدواج کرده و پسر چند ماهه ای دارد،با خانواده اش خانه ی ماست،به او اصلا نگاه نمیکردم،چند ظرف غذا در نایلونی بزور برایشان جا دادم بعد پسرش را بغل کردم،بالا گرفتم نوازشش کردم،خواستم به او غذا بدهم از دستم نخورد ،اورا به مادرش سپردم،در ضمن همه ناراحت بودند و صحبت نمیکردند.
علی اکبر نادری پور
8 ماه پیش

سلام من خواب دیدم که مادر یه دختر بچه ایی که نمیشناسمش مرده و من نمیدونم چجوری شد که دختر بچه قرار شد با ما زندگی کنه دختر بچه لب در بود رفتم داخل خونه برگردم دیدم نیست و با یه ماشین پیکان اور دزدیده بودند و داداشم دنبالش کرده بود ولی نتونست بگیردش و فرار کرد اومدم داخل خونه و سوار موتور شدم و رفتم دنبالش و شماره پلاکشو یکم حفظ شدم ولی پیداش نکردم\r\nخیلی اعصابم خورد میشع تعبیرشو زووووود بگید ممنون
Hosein
8 ماه پیش

سلام من خواب دیدم یک بچه دختر داره از یک چیزی فرار می‌کنه و خیلی ترسیده بود و خود دختر ترسناک بود به دنبالم می‌دوید و کمک میخواست و منم فرار میکردم از اون دختر
یلدا
8 ماه پیش

سلام \r\nمن تو خواب دیدم که یه نوزاد چند ماهه داشتم که بغلش کرده بودم ..(.البته نمیدونم پسر بود یا دختر ) ولی یه کلاه سرش کرده بودم که به بقیه میگفتم مال بچگی خودمه ..ممنون میشم تعبیر کلاه رو بهم بگید و ضمنا من بچه ندارم
B.
9 ماه پیش

من دیشب خواب دیدم.که موقع جنگه وخانواده ای یه دختربچه خیلی زیباروبه من سپردن بچه روتوی بغلم ایستاده بودم وداشتم میخوابوندمش.وپدرش اومدوگفت مه ازمادرش خبری نیست اگه مادرش شهیدبشه دخترومیدن به تو...میشه تعبییرشوبگیدممنون میشم
لیلا
9 ماه پیش

سلام من خواب دیدم تعداد زیادی نوزاد تو خونه داریم دیشب خواب دیدم دوتا نوزاد تو خونمونه لطفا تعبیرش کنید
آرمیتا
9 ماه پیش

من چند شبه که پشت سر هم خواب میبینم که یه بچه ی کوچیک همراهم هست که باید ازش مراقبت کنم. و بعدن متوجه میشم که بچه انگار پسر خواهرم هست. و بچه ی سرحال و تپل مپلی ای هم هست. دیشب بچه هه ازم خواست که براش کوکو سبزی درست کنم
sara
9 ماه پیش

خودم بودم و روبروی من هم باز خودم بودم اما در خردسالی ....
لیلا
9 ماه پیش

خواب دیدم یه تعداد بچه ی فوق العاده زیبا و دوست‌داشتنی که بی سر پرست رو همراه من فرستادند در حیاط مجتمعی که محل نگهداری این بچه ها بود من مشغول نوزادی شدم که بغلم بود بقیه بچه ها با جمعیتی که وارد اون فضا شدن رفتن و گم شدن و من بسیار پریشون و ناراحت شدم و سعی کردم پیداشون کنم ولی گویا اون بچه ها وارد دریا شدن برای بازی و مردن ،😔
ناشناس
10 ماه پیش

لطفا دلیل مثبت و منفی گذاشتن روی تعبیر خواب ملت رو هم توضیح بدین
الهام
10 ماه پیش

سلام .وقت بخیر\r\nخواب دیدم دخترکی همراه من هست که باید به مقصدی برسونم \r\nودرطول همراهی دخترک 6/7ساله؛پیش خودم زمزمه میکنم چی میشد این دخترک مال من بود\r\nلطفا تعبیر خواب من را بگویید\r\nسپاسگزار از لطفتان
علی۱۳۹۶
10 ماه پیش

همسرم خواب دیده فرزند پسرم که یکسالشه درحال بازی بوده که یهو میشه دوتا و سه تا چهار تا وپنج تا در سنهای یک دو سه وچهار وپنج که همشون در واقع همون فرزندم بودن فقط درسنهای مختلف وباهم بازی میکردن واینکه همسرم سعی داشته بشماره ا اتشون
نسترن
10 ماه پیش

سلام یکی از اقوام ما خواب دیده که دختر بچه ای تو خونه ی ما بوده که این بچه احساس سرما میکرده و ما هم لباسی نداشتیم که تنش کنیم اگر امکانش هست تعبیرش رو بگید ممنونم
مریم
11 ماه پیش

سلام.خواب دیدم یه بچه دارم ولی زنموم بچه رو گرفته وتظاهرمیکنه اون مادربچس .یعنی نوزادوبه خودش عادت میده.من خیلی ناراحت بودم .فقط براشیردادن بچه دست من بود.تعبیرش چیست؟
شبنم
11 ماه پیش

من خواب دیدم که بین منو کسی که خیلی دوسش دارم یک دختر بچه هسش فرد مورد علاقم به من لبخند میزد دستشو میکشید سر دختربچه منم بچه رو ناز میکردم
حسین خدادادی
11 ماه پیش

من یک پدرم خواب دیدم دختری که دارم و 8 سالش است در عالم خواب بایک گروه یا خانواده خواننده غریبه رفت انگار به فرزندی بردنش . با یه اسب سفید اون خانوم خواننده بردش . در حال حاضر هم خانومم بارداره
دیدگاه خود را ثبت نمایید