دیدن بچه شیرخوار (نوزاد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بچه شیر خوار

  یکشنبه، 05 اسفند 1397   زمان مطالعه 4 دقیقه
دیدن بچه شیرخوار (نوزاد) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بچه شیر خوار
دیدن بچه شیرخوار در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بچه شیرخوار را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

بسیاری‌ از افراد بارها و بارها خواب‌ نوزاد یا بچه‌های‌ کوچک‌ را دیده‌اند. اگر در خوابتان‌ نوزاد یا بچه‌ غریبه‌ و ناآشنایی‌ را ببینید، باید توجه‌ داشته ‌باشید که‌ چنین‌ خوابی‌ دلالت‌ بر معانی‌ و اتفاقات ‌مهمی‌ دارد. باید خودتان‌ را به‌ جای‌ آن‌ کودک‌ قراردهید و منتظر یک‌ پیشرفت‌ و تغییر مثبت‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ باشید. درزمانی‌ که‌ تغییر و تحولات‌ جدید و بزرگی‌ در زندگی‌تان‌ در شرف‌ تکوین‌ باشند، احتمالا خواب‌ نوزاد خواهید دید تا خبر از یک‌ شروع‌ مثبت‌ با بکارگیری ‌استعدادتان‌ به‌ شما بدهد.  گاهی‌ اوقات‌ باید با در نظرگرفتن‌ شکل‌ و قیافه‌ ظاهری‌ بچه‌ و کاری‌ که‌ او انجام ‌می‌دهد، چنین‌ خوابی‌ را تعبیر کنید. در مجموع‌، بچه‌ و نوزاد در خواب‌ نماد معصومیت‌ و بی‌گناهی‌ است‌ ونشان‌ دهنده‌ خالص‌ترین‌ و پاک‌ترین‌ توانایی‌های ‌بی‌حد و حصر انسان‌ها محسوب‌ می‌شود. اگر درخوابتان‌ بچه‌ یا نوزاد غیرعادی‌ و عجیب‌ و غریبی‌ را دیدید و اگر کنش‌های‌ متقابل‌ شما غیرمعمول‌ وحیرت‌ آور باشد، لازم‌ است‌ که‌ به‌ سلامت‌ فکری‌ و روانی‌ خود بیشتر توجه‌ نمایید.

تعبیر خواب نوزاد به روایت محمد بن سیرین

 • اگر شخصی خواب ببینید که دختر دار می شود (دختر زاییدن)، تعبیر آن سلامتی و شادی از اهل است.
 • اگر شخصی خواب ببینید که پسر دار می شود نشانه این است که او صاحب فرزند دختر می شود.
 • اگر شخصی خواب ببینید که دختر دار می شود نشانه این است که او صاحب فرزند پسر می شود.

تعبیر خواب نوزاد به روایت امام صادق (ع)

 • : ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺧﺘﺮﻯ ﺯﺍﻳﻴﺪ، ﺍﺯﻧﺴﻞ ﺍﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.
 • ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻰ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺴﺮﯼ ﺯﺍﻳﻴﺪ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺴﺮﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ، ﻣﺮﮒ ﺯﻥ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﻦ نزدیک ﺍﺳﺖ.

تعبیر خواب نوزدا به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر مردی در خواب ببیند که کودکی را شیر می‌دهد، نشانه آن است که او را زندانی خواهند کرد و باید صدقه بدهد.
 • اگر در خواب ببینی نوزادی را سر راه گذاشته‌اند و آنرا برمیداری نشانه آنست که از جائی که امید نداری چیزی به تو می‌رسد.

تعبیر خوابنوزاد از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • دیدن نوزاد در خواب نشانه یک پروژه کاملا جدید است. بیانگر امکانات و فرصت هاست

تعبیر خواب نوزاد از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن خواب نوزاد ، علامت آن است که بزودی سرگرمیها و شادیهای لذتبخشی تجربه خواهید کرد .
 •  اگر دختری خواب ببیند نوزادی دارد ، نشانه آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهای غیر اخلاقی خواهد شد .
 •  اگر خواب ببینید نوزادی مشغول شنا کردن است ، نشانه آن است که موفق می شوید از گرفتاری و سختی جان سالم به در ببرید .
 •  اگر دختری در خواب ببیند که صاحب نوزادی است ، نشانه آن است که باید مراقب اعمال خود باشد .
 • دیدن نوزاد مرده در خواب ، نشانه‌ ناراحتی و نگرانی است .
 •  اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانه آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد .
 •  اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .
 • اگر خواب ببینید در گهواره ، نوزاد زیبایی خفته است ، نشانه خوشبخت شدن و محبت به کودکان است .

تعبیر خواب نوزاد در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب نوزاد خوشگل، شادی و آرامش است.
 • زن خواب بچه نوزاد ببیند این است که علامت حاملگی است.
 • تعبیر خواب کمک در زایمان یک بچه مرده شکست در کارهاست.
 • زن باردار خواب بچه نوزاد ببیند این است که یک عشق پرسعادت دارد.
 • تعبیر خواب نوزاد در حال خنده، این است که دوستان بسیار خوب دور شما را می گیرند.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد زشت، این است که بدشانسی در آینده سراغ شما میآید.
 • تعبیر خواب بغل کردن نوزاد، این است که بزودی بچه دار خواهید شد.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد در قنداق، این است که ۱- امید در عشق ۲- حوادث پراز شادی
 • تعبیر خواب بچه نوزاد که اولین قدمها را برمی دارد این است که مشکلات مختلف در مقابلتان پدیدار می شود.
 • تعبیر خواب پرستاری از بچه، این است که شخصی که به او اطمینان کامل دارید به شما خیانت خواهد کرد.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد بیمار، این است که یک بیماری سخت در فامیل شما بوجود میآید.
 • تعبیر خواب بچه نوزاد می گیرید، این است که مشاجره در خانواده میکنید.
 • تعبیر خواب نوزاد سرراهی، این است که ناکامی در عشق دارید.
 • تعبیر خواب نوزاد در گهواره، این است که یکنفر مراقب شماست او افکار خوبی ندارد .
 • تعبیر خواب بچه نوزاد دیگران، این است که یک شکست برای مخالفان شما در راه است.
 • تعبیر خواب نوزاد زیاد، این است که فراوانی در زندگی شما خواهد آمد.
 • نوازد مرده:ﺩﻳﺪﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻰ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻰ ﺍﺳﺖ
 • نوازد در حال مکیدن سینه:در کتاب سرزمین رویاها آمده است : اگر شخص خواب دید یک ﻧﻮﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﻣﺎﺩﺭﺵ است به این معنی است که ﺧﻮشی ﻭ ﻟﺬﺕ ﺩﺭ ﺯﻧﺪگی را تجربه خواهد
 • اگر ﻧﻮﺯﺍﺩی ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﻜﻴﺪﻥ سینه ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ است یعنی :1- یک ﺑﻴﻤﺎﺭی ﺭﻧﺞ ﺁﻭﺭ، 2- ﺧﻄﺮﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ می ﻛﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ
 • دیدن بچه در خواب ، غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن بچه در خواب آورده‌اند
 • تعبیر بچه در خواب، خوشبختی در خانه شماست.
 • تعبیر خواب بچه خودم، کمک بزرگی به شما می شود.
 • تعبیر خواب بچه فامیل ، یک کمک ناخواسته است.
 • تعبیر خواب بچه دیگران، آغاز درگیری و جروبحث فامیلی است.

88 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
رویا
2 روز پیش

سلام وقتتون بخیر من مجردم ولی مامان خواب دیده خیلی جای سرسبزی هستیم یه عالمه گل و سر سبزی و آب روان هستش اونجا یکی از اقارب مون میاد خیلی به خودش رسیده بود بعد من چند تکه رو به هم چسپوندم مث یه نوزاد کوچولو ساختم بعدش بهش دادم گفتم اینو بگیر دوباره برام بده اونم گرفت و دوباره برام داد بعد مامانم پرسید چرا این کارو انجام دادم گفتم چون اون گوشواره های طلا داشت همین.. میشه برام تعبیر کنید لطفا
بازدیدکننده
3 روز پیش

سلام من دختری مجرد هستم خواب دیدم ک از نامزد قبلم ک بهم خورده بود نامزدی باردار هستم و ی پسر بچه خوشگل ب دنیا آوردم
زهرا
5 روز پیش

سلام من دختر مجردی هستم در خواب دیدم صاحب فرزند پسری شدم و دارم شیرش میدم باباشم خواستگارم بود
لیلی
5 روز پیش

سلام من خانم متاهل هستم قصد بچه دار شدنم دارم خواب دیدم ی نوزاد زیبای پسر بغلم دارم ولی بغلم ادرار میکرد جوری که همه جا رو کثیف میکرد، خودشم میگف ننه ننه،ممنون میشم تعبیرشو بگین
فاطمه
7 روز پیش

سلام وقت بخیر من ازدواج کردم و خواب دیدم ک ۳تا بچه نوزاد دارم و خیلی خوشکل هستن ومن خواهرم مادرم پیشم بودن و داشتیم به بچه ها نگامیکردیم ببخشید تعبیرش چی هست
مینا
2 هفته پیش

سلام وقت بخیر.من خواب بچه ی نوزاد را زیاد میبینم.ولی دیشب خواب دیدم که وارد اتاقی شدم‌و نوزاده پسره زیبایی رو در آغوش دوست پسر گذشتم دیدم و من در کنارشون رفتم و دراز کشیدم و نوزاد اون رو در آغوش گرفتم.تعبیرش چی هست؟
مهسا
2 هفته پیش

سلام من مجرد هستم در خواب دیدم که شکمم درد می‌کنه یک دفعه نوزادی توبغلم دیدم رو مبل کناری هم پسرعموم بود که همسرش پیشش نبود نوزاد رو گذاشتم بغل پسر عموم و رفتم از یخچال عسل برداشتم و با آب قاطی کردم و خواستم به بچه بدم که از خواب بیدار شدم ممنون میشم بگین تعبیرش چی می‌تونه باشه
فاطمه
2 هفته پیش

سلام عزیزم قطعا من نمیتونم خواب رو تعبیر کنم ولی خب اصلا متوجه نشدم چه چیزی رو خواب دیدید که بتونم مقداری کمکتون کنم
بازدیدکننده
2 هفته پیش

سلام خواب دیدم دوقلو پسرم حمام میکنم که برای یکی از فامیل بابام هستم .لطفا تعبیرش میگین
فاطمه
2 هفته پیش

بچه دار میشید به احتمال زیاد ینی تو شهر ما هرکس خواب میبینه اینجور چیزیو به چشم خودم دیدم که بچه دار شده پیشاپیش مبارکتون باشه و خوش قدم
فاطمه
2 هفته پیش

سلام من خواب دیدم پسر خواهرم که ۳سالشه از ماشین آروم افتاد پائین چیزیشم نشد.بعد من بغلش کردم که نوازشش کنم یهویی توی بغلم به یه پسر ۱۵_۱۶ ساله تبدیل شد لطفا تعبیرشو بهم بگید
علیرضا
3 هفته پیش

سلام من در خواب دیدم یه نوزاد بغل دوستم خوابیده که من رو اون دوستم کراش دارم و من فقط اون بچه رو نگا میکردم میشه بگین تعبیرش چیه ؟
امین اسلامی
3 هفته پیش

سلام نن هر هفته در خواب میبینم که یک برادر تازه به دنیا امده دارم که هر روز اون رو به دوستم نشون میدپ و اون هم یک برادر ۳ ماهه داره میسه تعبیرش رو بگید لطفا
Fatemeh
3 هفته پیش

و اون شيريني ها رو خود فروشنده پخته بود ممنون ميشم تعبيرش كنيد😊💙
Fatemeh
3 هفته پیش

سلام وقتتون بخير من خواب ديذم ك تو خونه قبليمون يه عالمه نوزاد خوابيده بود و همشون بچه هاي مادرم بودن به اضافه خواهر كوچيكه خودم ك اونم نوزاده چراغا هم خاموش بود ميخواستيم بخوابيم ولي بچه ها خيلي اروم بودن و خوابيده بودن راحت،يه خواب ديگم ديدم بعد از اين خواب اين بود ك من و دوستم ك تازگي رابطمو باهاش قطع كردم چون ازمون طلا دزديدن خواب اين دوستمو ديدم ك با هم وارد پاساژ شديم و رفتيم سي دي فروشي و اون فروشنده حال خونوادمو پرسيد و منو ميشناخت و بهمون شيريني تعارف كرد و اول دوستم خورد و بعدش من...
الهه
3 هفته پیش

این تعبیرش خوب نیست
الهه
3 هفته پیش

خوابت خوبه در اینده اتفاقای خوب میفته برات
بازدیدکننده
3 هفته پیش

تو فکر یه شوهر دیگه باش درست میشه
بازدیدکننده
3 هفته پیش

شمام زیاد خوردی کم تر بخور درست میشه
نسیم
4 هفته پیش

سلام من خواب دیدم یه بچه خیلی خوشگل ک بجه ی طلاق هست رو قراره بزرگ کنم یادمه ک اون بچه میتونست حرف بزنه مثل یک انسان کامل و حرف های حکیمانه و معنوی میگفت میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید !
سارا
1 ماه پیش

مادرم سالهاست به رحمت خدا رفته، خودمم بچه دار نمیشم، اشکال هم از همسرمه، خواب دیدم مادر مرحومم یه نوزاد پسر گذاشت بغلم گفت بیا اینم بچه، که اینقدر دوست داشتی، پسره، خوش شانس هم هستی، پسرِ خنده رویی هست و از صبح که چشم باز میکنی به روت میخنده تا شب، بچه رو بغل کردم، هنوز خوب تمیز هم نشده بود تازه دنیا اومده بود ولی بِهِم میخندید. میشه بگید تعبیرش چیه؟
نرگس
1 ماه پیش

سلام ، من مجردم و دیشب چنین خوابی دیدم با فرق اینکه مادرم پسر بچه ای به دنیا آورده که مسئولیه تمام و کمالش با من جالب اینجا که حس میکردم ، بقیه فکر میکنن بچه ی منه ؛ در طول خواب هم ندیدم این بچه یه بار شیر بخوره !!!! لطفا بگید تعبیرش چیه؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

اگر ازدواج نكرده باشين به يه مرد لايق ميرسين كه سرشار از انرژي مثبت و شاديه و هم اكنون داره جواب شمارو ميده كاش همه مثل شما خوش شانس بودن 😉
فرزاد
1 ماه پیش

خواب دیدم که یک بچه به پشت خوابیده است فکر کردم که مرده می خواستم بگیرمش بلند شدم
افسانه
1 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم ی نوزادپسرک واسه خواهرشوهرمه ولی توی خواب دادش ب من ک من بزرگش کنم توبغلمه ومن ازش نگهداری میکنم وبهش شیرمیدم همه ام ازاین نظرمیبینن ک این بچه واسه من تعبیرش چی میتونه باش؟
بازدیدکننده
1 ماه پیش

سلام.من 15 ماه پیش پسر9سالمو ازدست دادم چندشب پیش خواب دیدم یه نوزادبهم نشون دادن گفتن این بچه توهست.نگاهش کردم دیدم همون پسرخودمه وداره بهم لبخندمیزنه بغلش کردم وشیردادم بهش خیلی شیرداشتم.تعبیرش چیه؟
فاطمه
1 ماه پیش

سلام اگه میشه تعبیرخواب منوبزارین من خواب دیدم پسرعموم خانومش خونه مادرم زایمان کرده بعدبچش دختره خیلی خوشگله بعدهمه شادوخوشحال بودن پسرعموم به این مناسبت شیرینی وولیمه دادبعدنمیدونم بچه من بودیاداداشم هرچی بوددوتانوزاددختربودن یادمه وقتی اومدم خونه دیدم بچه پسرعموم گریه میکنه بعدمن گفتم چقدربچم نجیبه خوابه گریه نمیکنه یعنی چی تعبیرش
بازدیدکننده
1 ماه پیش

منم دیشب همین خوابو دیدم دست خواهرزادمو گرفتم بغلش کنم دستش از آرنج جدا شد، بیدار شدم از خواب یهو زلزله اومد ساعت 8 صب
Zohreh
1 ماه پیش

خواب ديدم يه نوازد پسر بغلمه اما نميدونم براخودمه يا برا كسيه اومدم لباسش عوض كنم ديدم دستش از كتف جدا شده فقط پوست بينشونه
بازدیدکننده
1 ماه پیش

خیر ان شا الله
بازدیدکننده
1 ماه پیش

خیر ان شا الله
بازدیدکننده
1 ماه پیش

تعبیرش زیاد خوردن شام شبه داداش
شهرام
1 ماه پیش

من تو‌خواب یه سوسک خالدار سیاه و سفید دیدم که تبدیل به یه بچه شد این تعبیرش چی میتونه باشه
نهال
2 ماه پیش

س.. من ی دخترم و چن شب ک خواب میبینم بچه دارم و به بچم شیر میدم... ی تعبیر نزدیک ب خوابم دیدم... ولی باز مطمئن نیستم
مریم اکبری
2 ماه پیش

من خواب دیدم ی بچه قنداقی رو بغلم گرفتم و صورتشو شستم اونم بهم میخندید
اسماحیدری
2 ماه پیش

مادرم خواب دیده که نوزادش گم شده بعدکه پیدامیکنن عمم اونوکشته وتوقابلمه ابجوش ریخته تعبیرشوپـیدانکردم لطف کنیدجواب بدین
زهرا
2 ماه پیش

خواب دیدم نوزادی به دنیا اوردم که یک چشم کور من خیلی گریه می‌کنم
شهرزاد
2 ماه پیش

خواب دیدم ی دختر بغلمه بچه خودم نیس
علیرضا
2 ماه پیش

خواب دیدم داخل درختی میمونی برای چند نفر کودکانی میدهد زشت و قیافه عجیب و غمگین ولی برای من کودک دختری زیبا خیلیی زیبا داد لپ های خندان داشت و بغلش کردم و بوسیدم و مراقبش بودم و خیلی خوشحالم کرد چشمانی زیبا داشت و خیلی بانمک بود دختر بچه
پروانه
2 ماه پیش

تعبیر خواب مرا نگفتید
بازدیدکننده
2 ماه پیش

من اکثرشبا خواب میبینم امایادم میره تعبیرش چیه؟
گوگولی
2 ماه پیش

تعبیر خواب چیه اگر بگیو واقعا سپاسگزارم
گوگولی
2 ماه پیش

من خواب دیدیم که مادرم که سنش ۶۰ است و ایک نوزاد پسر گوگولی به دنیا آورده و من هم خوشحالم و و حتی دوست های من هم به دیدن اون بچه که میشه برادر من اومد تعبیر اش چیست
رویا
2 ماه پیش

سلام من خواب دیدم با نامزدم که هنوز عقد نکردیم رفتیم از بیرون نفهمیدم کجا ۲تا نوزاد گرفتیم یکیش برا من یکی ام برا عمه ام که بچه دار نشده بچه من یکم بزرگتر از بچه عمم بود من اول بچه عمه رو بغل کردم عمه گفت بزارش زمین مریض میشه خطرناکه منظور کرونا بود تو خواب ..تعبیرش چی میتونه باشه؟
مهشيد
2 ماه پیش

سلام من خواب ديدم توي خيابون يك پسر بچه كوچك بود كه نوزادي را روي دوش خود داشت و به سختي راه ميرفت و موقع تردد چند بار نزديك بود به نوزاد آسيب برساند.من جلو رفتم و نوزاد را بغل كردم و از پسر سوال كردم گفت ما كسي رو نداريم گفتم پس اجازه بده اين نوزاد چند رو ي پيش من باشد و بهش رسيدگي كنم اونم قبول كرد من هم نوزاد رو با خودم بردم و سعي كردم از داروخانه برايش پوشك و شير تهيه كنم و...
بازدیدکننده
2 ماه پیش

نمىدانم
بازدیدکننده
2 ماه پیش

یک صدقه بده ، ان شاالله که خیر است ، البته ساعت خواب شما تعبیری ندارد و قالبا برای اشفتگی درونی و استرس همچین خوابی میبینن
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام.من خواب دیدم مادرشوهرش که چندماه قبل فوت شدن بچه دار شدن وآن بچه آنطور که من درخواست یادم میادپسربودن .وآن بچه بغل من بود..بعددرلابه برای خوابن متوجه شدم آن بچه فوت کردن منابع دنبال دفن کردنش بودیم..لطفاتعبیرش به من بگین چیه...
داوود
3 ماه پیش

سلام وقت بخییر در خواب دیدم که صاحب نوزاد خوشگل و خندان از دختری که در گذشته دوستش داشتم شدم که اون خانوم متهل هستش و در کنار هم با وجود نوزاد که جنسیتشو هم نفهمیدم خوشحال بودیم خواهشا تعبیرش چی میشه ،؟
zayna
3 ماه پیش

سلام دختر عمه ی من باردار هستن و من چند وقتی هست ندیدمشون رابطه ی خیلی خوبی باهم داریم ..امروز ساعت ۸یا۹صبح خواب دیدم گمونم از طریق پدرشون شنیدم یا شنیدیم که بچش فوت شده یهو خودمو بالای سرش دیدم که دارم گریه میکنم بهمراه خواهر خودمم که باردار هستن ایشونم داشتن گریه میکردن براش ومادرشون.دخترعمم ورم کرده بود انگار خودشم کوتاه وتپل وحالت زایمان نکرده بوده شکمش ورم داشت دراز شده بود بدنش کامل کبود وگریه میکرد انگار گفت بچه تو شکمم مرده وبا تصادف. انگار یکی خودشو پیچیده بود تو چادر سیاه ومرده بود کنارش...از صبح برا کسی خواب نگفتم ولی مطمعنم بیخود ندیدم خوابو خدا بخیر کنه
بازدیدکننده
3 ماه پیش

سلام خیلی است عزیز دل
مریم
3 ماه پیش

با سلام من بعد از طلوع افتاب در خواب دیدم فرزند پسری 3 ساله که زیبا بود وآرام دارم ودر حالی که به او شیر میدادم پسر 5 ساله خواهرم را دیدم که از سینه کناری من هم او شیر میخورد و راضی بود وبعد هم دیدم دختر 2 ساله وزیبایی دارم که در اخر به اوهم شیر دادم و اوهم راضی خوشحال بود تعبیر این خواب چیه لطفا بهم بگید
مهدیس
3 ماه پیش

سلام من بچه ندارم خیلی وقته ازدواج کردم از دیشب ساعت ۳ تا همین ساعت ۱۱صبح که خواب دیدم من بچه ای دارم که دست یه خانم دیگه هست شوهرم یادم نیست ولی مثل اینکه این خانم با شوهر من ازدواج کرده رفتم التماس کردم و همش گریه کردم تا خانمه گذاشت بچه مو ببینم یه لحظه یه دختر تپل و ناز بود گفتم بچه مو بده اینقد دنبال این خانمه رفتم و گریه کردم فک کنید از دیشب تا صبح همش گریه میکردم تا اینکه خانمه حامله بود و بچم رسیدگی نمیکرد و راضی شد بهم بده وقتی دخترم بغل کردم ناز بود فقط قیافش بیشتر به پسر میخورد اینقد خوشحال شدم و آرام شدم انگار تمام دنیا رو بهم دادن همین موقع از خواب پریدم . من منتظر بچه هستم لطفا تعبیرش بگین
کوثر
3 ماه پیش

چرا من خوابام یادم میره
مسعود۶۶۶
3 ماه پیش

با سلام.من از همسر دارم جدا میشه و کارامون به دادگاه کشیده شده.دیشب خواب دید م رفتم‌خونش یه بچه دختر داره و داره با پدرو مادرش زندگی میکنه.دخترشو بغل کردم کلی لذت بردم و بازی کردم.خودشم گریه میکرد هم خوشحال بود هم ناراحت.گله میکرد.
پروانه
3 ماه پیش

تعبیر خواب مرا نمی‌گویید لطفا منتظرهستم
پروانه
3 ماه پیش

من یایسه هستم 52 سالمه خواب دیدم که ی نوزاد پسر. دارم که فکر کنم برای مادر مرحومم بود بغلم بود رفتم خونه همکارم که تازگی زایمان کرده گفتم منم بچه دارم نمیدونم چجوری برم سرکار در ضمن بچه که حدودا چند ماهه بود توی شلوارش مدفوع کرد منم لباس در دسترسم برای عوض کردن نبود
Zahra
3 ماه پیش

تعبیر خوابم چی میشه
Zahra
3 ماه پیش

سلام بعد از اینکه نماز صبح خوندم و خابیدم خواب دیدم که اومدم در بیمارستان سری بزنم درست نمیدونم بخاطربعد یه زن به من گفت مگه توهم مریض شدی گفتم نه بعد دیدم یکباره خودم قرار دارم رو تخت بیمارستان همراه مامانم بجای اینکه به من سرم و اینا میزدن به مادرم میزدن بعد پرستاره به من گفت خودت برو سوزن و اونجا بردار ولی من نرفتم بعد مادربزرگ پدریم منو دید ولی پیشم نیومد بعد از چنددقیقش شوهر عمه ام و پسرای عمه ام ونمیدونم دیگه کی بود اینا اومدن ملاقاتم بعد دیدم یکباره مادرم بچه ام رو گذاشت رو شکمش بعد من قربون صدقه بچه ام رفتم واینا بعد خندید بعد پسرعمه ام لپم رو کند بهم گفت مثل خودته و اینا بعد شوهر عمه ام بغلش کردو دیگه از خواب بلند شدم مجردم هستم
اسانا
3 ماه پیش

بچه ندارم خواب دیدم یک نوزاد بدنیا آوردم دو سه روزه هست لباس نداره تنش . تو بغلم خوابید آروم . مادر و خواهر م استرس دارند خواهرم هم نوبت داره اوند پیشم دور بچه ام رو با بک ملافه گرفتم بجای لباس از خواب پاشد تمام ملافه را شدید کثیف کرد هول کرده بودم چی کار کنم با استرس از خواب پریدم
ساناز
3 ماه پیش

سلام طلوع افتاب خواب دیدم خواهری کوچک تازه بدنیا امده دارم که مادرم هرکارمیکند ارام نمیشود من بغلش میکنم و ارام میشود این بچه را نوازش میکنم بچه از ناحیه انگشت دست معلولیت دارد و انگشتانش کج و کوله و بیشتر از ۵ تاست...این بچه را ارام میکنم و ازتخت برمیدارم ..زیر بچه چند چاقو میبینم که دست بچه رو بریده و متوجه میشم برادرم گذاشته...رو انگشتش کمی خون خشک بود..ممنون میشم تعبیرشو بگید
Milad
3 ماه پیش

خیلی خوب بود واقعن حرف نداشت
Milad
3 ماه پیش

عالی
بهار
3 ماه پیش

خواب دیدم شب هفتم شعبان که نوزاد پسر خوشگلی و که نمیدونم مال کی بود اما از مامانش گرفتم و با شیشه شیر بهش شیر میدادم. که روم بالا آورد و من مشغول تمیز کردنش شدم
هاجر
3 ماه پیش

اگر خواب نوزادی غریبه که پدر و مادر آن معلوم نیست و فقط در بغل من آرامش پیدا میکنه و می‌خنده چیه؟! و من قصد کنم درخواب اون رو به فرزنذی بگیرم تا صاحبش پیدا بشه
خانی
3 ماه پیش

سلام من ۹ ماه بارداری و ان شاءالله کمتر از ۲۵ روز دیگه بچه م ب دنیا نیاد. خواب دیدم بیمارستان م و ایستادم. و ساعت ملاقات و عمو و زن عموم هم هستن دخترم بغل عموم. ولی چشماتو با پارچه سیاه بستن و داخل پارچه سیاه پنبه هست ک کمی خون آلوده و وقتی پرسیدم چرا چشماش بسته س عموم گفت چیزی نیست. خیلی نگرانم میشه تعبیر خواب مو بگید؟؟
هستی
3 ماه پیش

خواب دیدم بچه دارم یه نوزاد ولی مدام یادم میره که بچه دارم اصلا بهش شیر ندادم و همون جوری زیر پتو مونده بعد مهمان میاد خونمون می خوان بچه منو ببینن اون مهمان خودش نوزاد داره که یهو یادم می افته میرم بچه رو بردارم می بینم آنقدر شیر ندادم بهش داره می میره اصلا شبیه بچه نبود یه جوری بود مثل یه چوب شده بود فقط چشم دهن داشت که بهش شیر خشک دادم بعد شیر داشت می خورد پریدم از خواب من تو دوران عقد هستم اون شب پیش شوهرم بودم ولی تو خواب خونه مامانم بود خیلی ترسیدم میشه بگین تعبیرش چیه ؟!!
بازدیدکننده
3 ماه پیش

بوسیدن مادر میباشد
Mani
3 ماه پیش

یکی از اقوام ما هشت ماهه بارداه و خواب دیده: یک نوزاد که لخت و برهنه است به او شیر میدهد و البته اون نوزاد در خواب نوزاد خودش است . اون نوزاد سردش است و او به اونوزاد رسیدگی میکند و به او شیر میدهد لطفا میشه بگین تعبیرش چیه .مرسی🌷
ندا
3 ماه پیش

سلام من باردار نمیشم و چند وقته دارم خواب بچه میبینم ک زایمان کردم حاملم و دیشب خواب دیدم بچه 2 ماهه پسر زیبایی بغلم بود ک بچه خودم بود بچه رو از خودم دور نمیکردم تو یه بیابون واسش سایه بون درست کرده بودم میشه تعبیر کنید
Ml
3 ماه پیش

باسلام خواب دیدم مادرم دختری تپل را به دنیا آورده و حتی وزن آن را به خاطر دارم در صورتی که مادرم دختر و پسر بزرگ دارد و من که دخترش هستم کنکوری هستم. یک جا خواندم منجر به بیماری سخت و حتی مرگ مادرم می شود ومن خیلی نگرانم لطفا تعبیر کنید
بازدیدکننده
3 ماه پیش

انشالله بچه دار خواهید شد دعا ونماز را فراموش نکنید.
بازدیدکننده
3 ماه پیش

بزودی زنداییتون پسری بدنیا میاره ولی متاسفانه داییتون روزهای بدی را تجربه خواهد کرد .متاسفانه بیماری شدید یا مرگ.
بازدیدکننده
3 ماه پیش

در خواب دیدم یکی از دوستان که بسیار با همسر عاشق هم بودند جدا شده‌اند ولی زن برای نوزادشون بسیار گریه میکنه من ان را گرفتم تا به مادر برسانم ولی او نمی امد که نوزاد را بگیرد و فرار میکرد
بازدیدکننده
4 ماه پیش

خاب دیدم بچم برام غذا اورد دل سیر باهم خوردیم
Hamideh
5 ماه پیش

من خواب دیدم توی یه مزرعه دارم راه میرم و نوزاد های خیلی خوشکل مرده رو بجای گیاه کاشته اند یعنی فقط سرهاشون بیرونه یکیشونو از خاک کشیدم بیرون یه بچه کوچیک چهار دست و پا بود انگار یخ زده \r\nخیلی ترسیدم و میگفتم این جنایتو کی کرده و خیلی ناراحت بودم بعد پلیس اومد و وقتی به اونا گفتم عین خیالشون هم نبود این تعبیرش چی میشه😭
Setareh
5 ماه پیش

من ۴ ماهه حاملم بچمم دختره،ی دایی دارم اصلا بچه دار نمیشن خیلی وقته،دیشب خواب دیدم ی بچه خوشگل بغل زنداییمه ولی داییمو یادم نیس دیدم یا نع بهش گفتم بچه شماست گف اره خیلی خوشحال بود منم خیلی خوشحال شدم،بچه دختر بود چشماشم ابی بود
ناشناس
5 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم یه نوازد داخل بغلمه میگن مال خودمه هی گریه میکنه بعد دهن که باز میکنه میبینم دندون داره با تعجب میگم این خیلی کوچیک چرا دندون داره ممنون تعبیر ش بگید
Khorami
5 ماه پیش

سلام ..\r\nمن خواب دیدم که پدرشوهر مرحومم یک نوزاد دختر مرده را به بغل من داد و آن نوزاد زند شد و پدرشوهر به من گفت که از این نوزاد به خوبی مراقبت کن ...\r\nمیخواستم ببینم تعبیر این خواب چیست ؟!
لیلا
6 ماه پیش

خواب دیدم یه بچه مرده و غریبه بود\r\n بعد انگار صحنه مردنش اومد روبروم که یه شیشه خورد به گلوش بچه شیرخوار خودش شیشه رو از گلوش دراورد و خون از گلوش میریخت \r\nیه خونه که همش در حال فرو ریختن بود...
مری
6 ماه پیش

سلام\r\nدختری مجردی هستم و خواب دیدم ک نوزادی بدنیا اوردم که نابیناست \r\nممنون میشم تعبیر خوابمو بگید
ناعمه
6 ماه پیش

سلام.دوستان من خواب دبدم يه دختر ديگه بدنيا آوردم و توي قنداق هست يهو زلزله خفيفي ميشه و من دست دختر بزرگم تو دستمه ونوزادو بغل ميکنم و فرار ميکنم.جاي ديگه باز ميبينم ک نوزادو توي روغن گذاشته مادر شوهرم و داره گرمش ميکنه ميگه برا بچه خوبه. وصورت بچه کمي سرخ ميشه و گريه ميکنه و من باز بغلش ميکنم.يني چه تعبيري ممکنه داشته باشه.
بهار
6 ماه پیش

سلام وقت بخیرمن باردارم خواب دیدم که بچم نوزاددخترزیباس ک محوش شده بودم تعبیرش چیه
سید سجاد نبوی
6 ماه پیش

تبریک ..تا حالا خواب نوزاد واسه خانوم ها شوهر بوده..چند نفر از دخترای فامیل ما همچین خوابی دیدن و بعد ی مدت کوتاه دختره ازدواج کرد..خصوصا خوابی ک ببینه مادرش بچه پسر بدنیا اورد
س
7 ماه پیش

سلام..من درحال اقدام ب بارداری ام.ولی هنو جواب نگرفتم..همزمان خاله ام خواب دیده ک من دوتا بچه ی پسر بغلم بوده..تعبیر خواب چیه میشه بگید؟
سارا
7 ماه پیش

سلام من ٢٨سالمه و كودكى ندارم اما ديشب خواب ديدم ٣كودك ،يكى دختر و٢تا پسر را به فرزندى گرفتم تعبيرش چيست؟ممنون
مسعود
7 ماه پیش

سلام من دیشب خواب دیدم سگی داره یک دختر بچه رو مک میزنه و من با سگ درگیرم که از دست سگ نجاتش بدم که موفق هم شدم تعبیر خواب من چیه؟
مهسا
8 ماه پیش

سلام وقت بخیر من مجردم و 25سالمه .دیشب خواب یه نوزاد بغلمه و اروم خوابیده بود و نمیدونستم بچه مال کیه. و من روشو میپوشوندم که سرما نخوره. نشون دهنده ی چیه؟؟
دیدگاه خود را ثبت نمایید