دیدن بدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بدن

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 11 دقیقه
دیدن بدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بدن
دیدن بدن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بدن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر ببینی لاغر شده‌ای، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی و اگر همراه لاغر شدن دچار ضعف و سستی هم شده‌ای و رنگ صورت تو زرد می‌باشد، یـعـنـی دچار بیماری و غم و اندوه می‌شوی.
 • اگر ببینی یکی از اندام‌های تو شکسته است، باید دید که تعبیر آن عضو مربوط به کدامیک از بستگانت می‌باشد، زیرا به سبب آن فرد دچار ضرر و زیان خواهی شد
 • اگر بدن کسی را لخت ببینید، برای او کسالت و اندوه حاصل می شود. اگر کسی را که می بینید تنی ضعیف و استخوانی داشته باشد، دچار تنگی معاش خواهد شد و چنانچه فربه و چاق باشد، وسعت رزق می یابد.
 • دیدن تن زنان در خواب، اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر خواب شیطانی نباشد، تعبیر آن ارتکاب گناه است و عملی خلاف انجام خواهید داد.
 • اگر کسی ببیند تن او تورم و برجستگی دارد یا زرد شده، گرفتار بیماری می شود. اگر لکه ای بر سینه خود دید، به او تهمت می زنند.

تعبیر خواب بدن به روایت امام صادق(ع)

 •  اگر در بدن خودت بزرگی و توانایی ببینی، تعبیرش قدرتمندی و توانگری و پیروزی بر دشمن است.
 • اگر در بدن خودت کمبود و نقصانی ببینی، تعبیرش فقر و شکست از دشمن است.
 • اگر ببینی از دهانت آتش بیرون می‌آید، یـعـنـی تهمت و بهتان و حرف‌های دروغ خواهی گفت.
 • اگر ببینی آتش بدون نوری تو را سوزانده، یـعـنـی دچار بیماری سرسام می‌شوی.
 • اگر ببیند همه تن او آماس داشت، دلیل که بیمار شود.
 • اگر ببینی در کنار آتشی قرار داری و به بدن تو صدمه نمی‌زند، یـعـنـی به تو خیر و خوبی می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اَفَرَاَیْتُمُ النَّارَ الَّتِی تُورُونَ _ آیا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده‌اید؟
 • روزى گروهى از مسلمین به محضر رسول اکرم (ص) آمده و عرض کردند: "اى رسول خدا دو سه شب است ام الفضل همسر عمویت عباس، بسیار ناراحت است و گریه مى کند به طورى که آسایش را از ما سلب نموده، و هر چه بانوان از او در مورد علت گریه مى پرسند، او پاسخ نمى دهد". پیامبر(ص) عمویش عباس را به حضور طلبید و با او در این مورد گفتگو کرد. عباس گفت: آرى، چنین است، ولى من نیز وقتى از او مى پرسم چرا گریه مى کنى، مى گوید: خوابى دیده ام مرا به وحشت انداخته، ولى خوابی که دیده را براى هیچ کسى نقل نمى کند. پیامبر(ص)، ام الفضل را به حضور طلبید و از او پرسید: "چه خوابى دیده اى؟" او عرض کرد: "اى رسول خدا! خوابى دیده ام که بسیار هولناک است، چند روز قبل هنگام ظهر، اندکى خوابیدم [که به آن خواب قیلوله گویند] و خواب عجیبى دیدم. پیامبر (ص) فرمود: "این وقت ظهر، ساعتى است که خواب دیدن در آن دروغ نیست، ولى هر خوابى داراى تعبیرى است، خواب خود را نقل کن تا من تعبیر کنم". ام الفضل عرض کرد: "در عالم خواب دیدم، قطعه اى از گوشت بدن پیامبر (ص) جدا شد و آن را در دامن من گذاشتند!" پیامبر (ص) خندید و فرمود: "خواب نیکى دیده اى، بزودى پسرى از فاطمه (س) متولد مى شود، او را به تو مى دهد تا از او پرستارى کنى". پس از مدتى امام حسین (ع) متولد شد، پیامبر(ص) ام الفضل را طلبید و بچه نوزاد را به ام الفضل داد، ام الفضل او را گرفت و بوسید و در دامن خود گذاشت. پیامبر (ص) خندید و فرمود: هذا تاءویل رؤیاک من قبل قد جعلها ربّى حقا _ این تعبیر خواب تو از قبل است که پروردگار آن را لباس وجود بخشید. حسین از من است و من نیز از حسین هستم، حسین عضوى از اعضاى من است، گوشت او، گوشت من و خون او خون من است، ما یک روحیم اندر دو بدن (منبع: کتاب داستان دوستان - تالیف محمد محمدی اشتهاردی).

تعبیر خواب بدن به روایت محمد بن سیرین

 • تعبیر بدن انسان، غم و اندوه و همچنین زندگانی و معیشت می‌باشد و هر کم و زیادی در آن ببینی به معیشت برمی‌گردد.
 •  اگر ببینی بدن تو چاق شده است، تعبیرش ثروتمندی و گشایش در کارها و حل مشکلات.
 • اگر ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کارها می‌باشد
 • اگر ببینی اعضای بدنت را بریده‌ای و پراکنده می‌کنی، یـعـنـی خانواده و بستگان خود را در شهرها پراکنده و متفرق می‌کنی. اگر ببینی اعضای بدنت بریده یا جدا شده، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و افراد فامیل تو پراکنده و متفرق می‌شوند
 • اگر ببینی تمام بدنت درد می‌کند، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 • اگر ببینی رشته و طنابی از بدن تو بیرون می‌آید و مرتباً دراز می‌شود، یـعـنـی زندگی را به خوشی و فراوانی نعمت می‌گذرانی و مال و اموال تو زیادتر می‌شود، ولی اگر ببینی رشته پاره شد تعبیرش برخلاف حالت قبلی می‌باشد.
 • اگر ببینی اعضای بدنت بیشتر شده، یـعـنـی خانواده و بستگان تو بیشتر می‌شوند و تو در جای خودت پایدار و برقرار می‌مانی .
 • اگر ببیند که تن او آهنین شده یا مسین، دلیل که عمرش دراز است و روزی و نعمت بر وی فراخ شود. اگر ببیند که تن او از آبگینه است، دلیل که اجلش نزدیک باشد.
 •  هر کس که پوست تن خود را در خواب سیاه و کبود ببیند نشانه این است که غمگین خواهد شد.
 • اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می‌باشد، غمگین و ناراحت می‌شوی، ‌‌‌‌‌و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت می‌باشد:
 1.  سر: اگر ببینی سر تو ضعیف شده است، یـعـنـی جاه و بزرگی تو کاهش می‌یابد و دچار نقص می‌شود.
 2. چشم:اگر ببینی چشم تو دچار ضعف شده است، یـعـنـی دختر یا زن تو از دنیا می‌رود
 3. اگر ببینی بینی تو ضعیف شده است، یـعـنـی مقام و منزلت تو کاهش می‌یابد.
 4.  دهان: اگر ببینی دهان تو ضعیف شده است، یـعـنـی رزق و روزی بر تو تنگ می‌شود و در مضیقه و کمبود قرار می‌گیری.
 5.  گردن: اگر ببینی گردن تو ضعیف شده است، یـعـنـی امانت مردم به گردن تو خواهد بود.
 6. اگر ببینی دوش تو ضعیف شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود
 7. اگر ببینی دوش تو ضعیف و شکسته می‌باشد، یـعـنـی دارای وقار و بردباری و جمال و زینت نخواهی بود.
 8. بازو: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی می‌شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می‌شود. ابن سیرین در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می‌باشد، یـعـنـی هیچ خیر و منفعت و قوتی از برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد به تو نمی‌رسد.
 9.  سینه: اگر ببینی سینۀ تو ضعیف شده است، یـعـنـی سخاوت و بخشندگی را کنار می‌گذاری.
 10. اگر ببینی باسن تو ضعیف می‌باشد، شخصی از بستگانت که بزرگ و رئیس و سرور می‌باشد، ضعیف خواهد شد، در جائی دیگر می‌گوید: اگر ببینی باسن تو کوچک و ضعیف می‌باشد، یـعـنـی فرزندت سالم و سرحال نخواهد بود.
 11. قلب: اگر ببینی قلب تو ضعیف شده است، یـعـنـی تدبیر و اندیشه خود را از دست می‌دهی.
 12. شکم:  اگر ببینی شکم تو ضعیف شده است، یـعـنـی پشت و پناه تو ضعیف می‌شود.

تعبیر خواب بدن به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی عضوی از بدنت دچار تباهی و نابودی شده است، یـعـنـی در راه راست قرار نداری.
 • گر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند،
 • اگر ببینی اعضای بدنت آزرده و ناراحت شده است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.
 • اگر ببینی عضوی از بدنت به راه دیگری می‌رود، یـعـنـی کاری را انجام می‌دهی که به آن اعتماد داری
 • اگر ببینی دست با تو حرف می‌زند، یـعـنـی معاش و معیشت تو خوب و نیک می‌شود. اگر ببینی عضوی از بدنت با تو صحبت می‌کند، یـعـنـی در بین مردم رسوا می‌شوی ، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا قَالُوا اَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِی اَنطَقَ كُلَّ شَیْءٍ... _ به پوست بدن خود می‌گویند چرا علیه ما شهادت دادید می‌گویند خدایی که هر چیز را به زبان می‌آورد ما را به زبان آورد... (فصلت-21).
 • اگر ببینی تو به اندامی از اندام بدنت چیزی گفته‌ای، یـعـنـی خودخواه می‌باشی، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَیْدِیهِمْ وَاَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ _ بترسید از روزی که زبان و دست و پای ایشان بر اعمال آن‌ها گواهی دهد (نور-24) .
 • اگر ببینی از قدرت دیدت کاسته شده است یـعـنـی در بندگی و طاعت خدا دچار ضعف و اشکالی می‌شوی.
 • اگر ببینی از سر تو آتش شعله‌ور شده است، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی
 • اگر ببینی عضوی از بدنت دچار تباهی و نابودی شده است، یـعـنـی در راه راست قرار نداری.
 • اگر ببینی عضوی از بدنت جدا شد، یـعـنـی کسی از افراد فامیل تو به غربت می‌رود، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی کسی به زور مال تو را می‌گیرد.

تعبیر خواب بدن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببینی بدن تو قوی و استوار است و تندرست می‌باشد، یـعـنـی کار تو منظم و رو به راه می‌شود و رازت مخفی می‌ماند
 • اگر ببینی دختر تو ناقص می‌باشد، یـعـنـی دچار غم و اندوه و نگرانی می‌شوی و حال و روز تو بدتر خواهد شد.
 • تعبیر افزایش و بزرگی در بدن، به دست آوردن مال و اموال می‌باشد، ولی اگر آن بزرگی باعث ضرر و زیان تو شده است، تعبیرش کاهش و ضرر و زیان در مال و اموال و ابتلای به بیماری می‌باشد
 • اگر بدنت را ضعیف ببینی، یـعـنـی فقیر می‌شوی و رازت فاش خواهد شد
 • اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌ای انداخته‌ای، یـعـنـی چیزی از مال و دارائی خودت را به کسی می‌بخشی [احتمالاًً به کسی که تعبیر پرنده مربوط به آن شخص می‌شود؛ برای دیدن تعبیر هر پرنده‌ای به قسمت مربوط به همان پرنده مراجعه شود].
 • اگر ببینی پرنده ای تکه ای از گوشت تو را کنده است؛ تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند.
 • اگر ببینی تمام بدن تو می‌لرزد، یـعـنـی دچار سختی و مشقت می‌شوی.
 • اگر ببینی قدرت دید تو کم شده است، یـعـنـی در ظاهر و باطن انسان دورو و منافقی خواهی بود
 • اگر ببینی دوش تو سست و ضعیف است، یـعـنـی نمی‌توانی امانت‌داری کنی.
 • اگر ببینی ساعد تو ضعیف شده است، یـعـنـی دختر تو ضعیف می‌شود.
 • اگر ببینی ران پای تو لاغر و باریک شده است، یـعـنـی فامیل تو ضعیف می‌شوند.
 • اگر ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.

تعبیر خواب بدن به روایت خالد اصفهانی

 • اگر ببینی از انگشت شصت تو شراره و تکه‌های آتش بیرون می‌زند، یـعـنـی با مادر خودت فساد می‌کنی.

تعبیر خواب بدن به روایت دانیال نبی(ع)

 • اگر ببینی آتش گرم و سوزان بر بدنت می خورد، یـعـنـی دچار تب می‌شوی.
 • اگر ببینی بدنت بر اثر آتش سوخته است، یـعـنـی به اندازه سوختگی دچار رنج و ضرر و زیان می‌شوی
 • تعبیرهای لرزیدن اندام بدن عبارتند از: 1- ضعف احوال 2- بیم و ترس 3- غم و اندوه 4- ضرر و زیان و بیماری
 • گر ببینی کتف تو ضعیف است و صحیح و سالم نمی‌باشد، یـعـنـی حق مردم بر گردن تو خواهد بود.
 • اگر نورِ آتشِ دست یا صورت و یا لباس تو به حدی زیاد است که همه را دچار تعجب و حیرت کرده است، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و به خواسته‌هایت در دنیا و آخرت می‌رسی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاَدْخِلْ یَدَكَ فِی جَیْبِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاء مِنْ غَیْرِ سُوءٍ... _ و دستت را در گریبانت داخل کن که سپید و روشن بدون رنج درآید... (نمل-12) که یکی از معجزه‌های حضرت موسی (ع) برای فرعون بود.
 • اگر ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده‌ای، یـعـنـی به خاطر ضعف و بیماری‌هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخچه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری).
 • اگر ببینی کسی تو را در آتش انداخته و سوزاند، یـعـنـی «پادشاه» و فرمانروا به تو ستم می‌کند، ولی به سرعت نجات پیدا می‌کنی و بشارت و خوبی به تو می‌رسد، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُلْنَا یَا نَارُ كُونِی بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِیمَ _ گفتیم: ای آتش بر ابراهیم خنک و سالم باش (انبیاء-69).

تعبیر خواب بدن از دیدگاه زیگموند فروید

 • به نظرفروید که در مجموع وخلاصه می آید هر عضو بدن می تواند معرف عضو دیگری که اهمیت کمتری داری باشد.
 • هر عضو تیز و نوک دار مانند انگشتان ، دندان و زبان و نوک بینی نشان آلت مردی است.
 • هر سوراخ بدن مانند دهان وغیره سوراخ مقعد و یا فرج است.
 • دیدن سوراخ در پشت بدن وپشت دست نشان مقعد است وسوراخ در جلوی بدن سوراخ فرج است .
 • دیدن ترشحاتی مانند بزاق و اشگ و ادرار می تواند به ترشح منی تفسیر شود . شکم و معده نشانگر امیال و عواطف سر کوفته و محدود شده است.

تعبیر خواب بدن از دیدگاه لیلا برایت

 • دیدن بدن در خواب، بیانگر آن است که شما دلبسته کسی می شوید و در انجام کارهای بیهوده وقت تلف می کنید.
 • اگر خواب ببینید که دارای بدنی قوی هستید، به این معنا است که به خوشبختی می‏ رسید.
 • اگر در خواب بدن خود را زخمی ببینید، بیانگر ضرر مالی است.
 • دیدن بدن لخت در خواب، نشانه‏ آن است کار نادرستی انجام می دهید که آبروی شما در خطر است.

تعبیر خواب بدن در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب بدن خودتان: خوشبختی
 • بدن یک زن: دیگران با این زن تفریح می کنند.
 • بدن یک مرد : نقشه های شما عملی و موفق خواهند شد.
 • بدن یک بچه : عازم یک سفر هستید.
 • بدن ازشکل افتاده یک شخص دیگر: شادی در آینده نزدیک
 
 

دیدگاه ها