دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بهشت

  دوشنبه، 29 بهمن 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن بهشت در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بهشت
دیدن بهشت در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که رد خواب می بینید گفته می شود . تعبیر خواب بهشت را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 اگر در خواب خود بهشت دیدی به معنای خرمی و خبر خوب است.اگر در خواب دیدی که میوه های بهشتی میخوری تعبیرش علم و دانش است.اگر در خواب دیدی که در های بهشت بسته شدن به معنای ناراضی بودن پدر و مادر است.اگر در خواب دیدی از آب حوض کوثر نوشیدی تعبیرش پیروزی بر دشمن است. 

تعبیر خواب بهشت از دیدگاه محمد بن سیرین

 • بهشت در خواب ديدن، دليل خرمي و مژده است از خداي تعالي.
 • اگر بيند از ميوه های بهشت فرا گرفت يا كسي به وي داد و بخورد، دليل كه آن قدر كه ميوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سيرت دين بداند؛ ليكن سود ندارد.
 • اگر بيند با حوران بهشت همي بود، دليل كه نزع بر وي اسان شود.
 • اگر بيند در بهشت مقيم شد، ليكن وي نگذاشتند، دليل كه در دنيا ميلش به فساد و عصيان است.
 • اگر بيند در بهشت به روي او بسته شد، دليل كه مادر و پدر از وي ناخوشنود باشند.
 • اگر بيند به نزديك بهشت شده، بازگرديد، دليل كه بيمار شودبه حال مرگ، ليكن از ان شفا يابد.
 • اگر بيند فرشتگان دست وي را گرفتند كه در بهشت برند و برفت ودر زير درخت طبي بنشست، دليل كه مراد دو جهاني يابد. اگر بيند وي را از خردن شراب و شر منع كردند، دليل بود بر تباهي دين وي.
 • اگر بيند از ميوه های بهشت كسي بدو داد، دليل كه ان كس را از علم وي بهره بود.
 • اگر بيند دربهشت آتش انداخت، دليل كه از باغ كسي چيزي به حرام بخورد.
 • اگر بيند از حوض كوثر آب خورد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد.
 • اگر بيند كوشكهاي بهشت يكي به وي دادند، دليل كه دلارامي يا كنيزكي به زني بخواهد.

تعبیر خواب بهشت از دیدگاه امام جعفر صادق(ع)

 • ديدن بهشت در خواب بر نه وجه است
 1.  علم
 2. زُهد
 3.  منت
 4.  شادي
 5.  بشارت
 6.  ايمني
 7. خيروبركت
 8.  نعمت
 9. سعادت.
 • اگر به خواب ديد كه در بهشت است، دليل بر مراد هر دو جهاني خواهد رسيد و به دست او خيرات بسيار رود، چون مصلح است.
 • اگر نه به بيماري يا به بلائي مبتلا شود، چنانكه ثواب اهل بهشت بيابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت يابند.
 • اكر شخص صالح و بارسايى ببيند كه در بهشت است ، به بيمارى و بلاى سخت دجارمى شود و ثواب اهل بهشت را مى يابد.

تعبیر خواب بهشت از دیدگاه جابر مغربی

 • اگر بيند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دليل كه از كسي خرم و شادمان شود و نعمت يابد.
 • اگر بيند در جايگاه بلند نيكو بود، كه صورت بهشت داشت و او پنداشت كه بهشت است، دليل كه با پادشاه عادل پيوند گيرد، يا با توانگري يابا عالمي بزرگوار.
 • اگر بيند سوي بهشت مي رفت، دليل كه به راه حق پيوسته است.

تعبیر خواب بهشت به روایت یوسف نبی (ع)

 • ديدن بهشت مقصود حاصل گردد.

تعبیر خواب بهشت به روایت منوچهر مطیهی

 • بهشت نيز مثل بهار ديدني نيست و ما مختصات و مشخصاتي از بهشت در دست نداريم که وقتي در خواب خود باغي بزرگ را ديديم بدانيم ان جا همان بهشت موعود است ليکن ان چنان که به تجربه آموخته ايم اين احساس در ما ايجاد مي شود ودر عالم خواب مي فهميم که ان باغ بيکران و زيبا بهشت است.
 • زياد اتفاق افتاده که در خواب يکي از بستگان و دوستان متوفاي خويش را مي بينيم و با او حرف مي زنيم، حالش را مي پرسيم ولي در باطن مي دانيم که او مرده است حتي در همان عالم خواب بخود مي گوئيم که او مرده پس چگونه به اينجا امده و با ما حرف ميزند. اين ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده مي شود و جان مي گيرد .
 • به کمک همين احساس يعني ذهن مضاعف است که در خواب مي فهميم اين جا بهشت است. پس وقتي در خواب احساس کرديم جائي که هستيم بهشت است بسيار نيکو است و اگر درون بهشت باشيم خيلي بهتر است تا بيرون ان باشيم.
 • اگر خويشتن را در بهشت ديديد اما حيواناتي ان جا مشاهده کرديد که بر مبناي گمان و تصور ما نبايد ان جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوينده اين است که در آينده نزديک با مردمي محشور مي شويد که از ان ها مي ترسيد. از کساني وادار مي شويد خواهش بکنيد که به ناحق بر ان مقام و مرتبه رسيده اند يا شما اين طور فکر مي کنيد.
 • اگر هيچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائي بکنيد خواب شما مي گويد انسان خود خواهي هستيد و اگر احساس تنهائي کرديد خواب شما خبر مي دهد که اطرافيانتان را از خود آزرده ايد که بايد جبران کنيد.
 • اگر خودرا بيرون بهشت ديديد و با حسرت به ان جا نگاه کرديد موردي پيش مي آيد که مي تواند براي شما سود بخش و افتخار آفرين باشد اما در خود شايستگي رسيدن به ان را سراغ نداريد.
 • اگر شما ديديد بيرون بهشت هستيد ودر به روي شما بسته در راه پيشرفتتان مانعي پيش مي آيد که برداشتن ان مانع و حل ان مشکل در قدرت شما نيست.
 • اگر کسي شما رابه بهشت دعوت کرد مژده ای مي شنويد و اگر کسي شما رابه بهشت هدايت کرد از ياري و مساعدت يک نفر بهره مند مي گرديد. بطور کلي ديدن بهشت خوب است و مبارک.

تعبیر خواب بهشت از دیدگاه لیلا برایت

 • ديدن بهشت در خواب، بيانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشين است.
 • اگر در خواب ببينيد در بهشت هستيد، نشانه‏ى آن است كه از تكبر و خودخواهى به دور خواهيد بود.
 • خوردن ميوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است كه روزهاى خوبى پيش رو داريد.

تعبیر خواب بهشت از دیدگاه آنلی بیتون

 • ديدن خواب بهشت ، نشانة يافتن دوستاني وفادار است . دوستاني كه خواستار پيشرفت شما در زندگي اند .
 • اگر ملوانان چنين خوابي ببينند ، نشانة دانستن اميدهاي درخشان و پيروزي و موفقيت در زندگي است .
 • اگر مادران چنين خوابي ببينند ، نشانة داشتن كودكاني مطيع و زيباست . اگر در هنگام بيماري و بدبختي چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهيد يافت و بخت و اقبالي مساعد به شما رو خواهد آورد .
 • اگر خواب ببينيد در باغهاي بهشت خود را گم گشته مي يابيد ، نشانة آن است كه كارهايي كه به نظر ساده و امكان پذير اند ، در عمل نوميد كننده و آزار دهنده خواهند بود

3 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
1 ماه پیش

اره منم دارم خواب میبینم الان حالا من خوابم
دلبر دورانی شاعر و نویسند
2 ماه پیش

امروز صبح خواب دیدم از هال خونمون اومدم بیرون و در حال پرواز هستم و حیاط خونمون رو به شکل بهشت دیدم و حال و هوای خوبی داشتم و در حال پرواز گفتم با صدای شاد خودم وای اینجا که بهشته ولی معلوم نبود کجا دارم می رم بادست خودم پرواز کردم بعد بیدار که شدم حال خوبی به من دست داد همه جا سر سبز بود حس خوب داشت نورانی بود اگه این پیام من رسید من از تالش پیام می دم اسالم خلیف اباد دختر منفی نیستم همیشه قران می خونم دعا می کنم تابه حال به کسی اسیب نرسوندم عاشق میثم ابراهیمی هستم دوست دارم ببینم
بهشته
3 ماه پیش

امشب خواب دیدم که خواب هستم یک بار دود سیاه بخش میشود وقیامت میشود وبعد از چند دقیقه در یک جای مقبول وزیبا سرسبز وچیز های جدید دیدم که انجا به نظرم بهشت بود