دیدن بیهوشی (غش کردن ) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بیهوشی

  شنبه، 27 بهمن 1397   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن بیهوشی (غش کردن ) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بیهوشی
دیدن بیهوشی در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بیهوشی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

خواب دیدن اینکه شما بیهوش هستید . بیانگر بی یاوری شما و ناتوانی شما در عملکرد در یک موقیعیت است. شما برای تغییر اساسی که اطراف شما اتفاق می افتد آماده نیستید. تعبیر دیگر این است که بیهوش شدن بیانگر این است که شما به اطرافتان بی توجهید یا یک موقعیت را نادیده میگیرید. خواب ممکن است جناسی از ذهن ناخوآگاه شما و محتوای سرکوب شده باشد. اگر ببیند او را با ماده بیهوش کننده یا سرنگ یا غیره بیهوش کردند آن طور که قدرت جسمانی و عقلانی خود را از دست داد کاری را شروع می کند که در آن سر گردان و حیران می ماند و قدرت عکس العمل خود را در آن کار تا حد چشم گیری از دست می دهد.

تعبیر خواب بیهوشی به روایت امام صادق(ع)

 • بیهوشی درخواب بر دو وجه است.
 1.  دشواری کارها،
 2.  تحیر و سرگشتگی و فروماندگی و بیچارگی.

تعبیر خواب بیهوشی به روایت یوسف نبی(ع)

 • دیدن بیهوش شدن توبه باید کرد.

تعبیر خواب بیهوشی به روایت جابر مغربی

 • اگر ببینی در مجلس علم حالتی به تو دست داد که بیهوش شدی، یـعـنـی برای تو مسئله و کاری پیش می‌آید که متحیر می‌شوی ولی عاقبتش خوب می‌باشد.

تعبیر خواب بیهوشی به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر کسی بیند بیهوش شد، چنانکه عقل او زایل شد، دلیل است که او را کاری پیش آید، که در آن سرگشته و متحیر گردد، ولکن سرانجام کارش نیکو گردد
 • اگر ببینی دارویی را خورده‌ای تا عقل و هوش خود را از دست داده و بیهوش شوی، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی .

تعبیر خواب بیهوشی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • خواب دیدن اینکه غش می کنید بیانگر این است که توانایی ندارد با مسائل ناخوداگاه یا احساسات ناخداگاه روبرو شوید. شما نیاز دارید که از این احساسات ، آگاه تر باشید و آنها را تایید کنید
 • دیدن غش کردن یک عضو خانواده در خواب، بیانگر این است که شما فعالیت های بی ملاحضه ای را از او خواهید شنید.

تعبیر خواب بیهوشی از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب مشاهده کنید دیگران شما را به هوش مى‏ آورند، به این معنا است که دچار ضرر مالى فراوانى مى‏شوید که قادر به جبران آن هستید.
 • اگر در خواب کسى را به هوش بیاورید، علامت آن است که با افراد جدیدى همنشین مى‏شوید و به مقام‏هاى بالایى دست پیدا مى‏کنید.
 •  اگر خواب ببینید غش می کنید ، علامت آن است که یکی از اعضای خانواده بیمار خواهد شد و از حال و روز فردی که دور از شما زندگی می کند خبرهایی ناخوشایند خواهید شنید .
 •  اگر دختری خواب ببیند غش می کند ، علامت آن است که به ضعف و عدم سلامت دچار می شود و برای بی دقتی در زندگی احساس ناامیدی خواهد کرد .

تعبیر خواب بیهوشی در کتاب سرزمین رویاها

 • شما بیهوش شده اید : یک بیماری در پیش است .
 • شما بیهوش وزخمی می شوید : امیدهای شما با موفقیت روبرو میشوند .
 • یکی ازاعضاء خانواده بیهوش می‌شود: یک دوست نابکار بسیار خطرناک به شما نزدیک است.
 • بچه‌ها بیهوش می‌شوند: ناکامی در عشق
 • اشخاص دیگر بیهوش می‌شوند: موفقیت شما به تأخیر می‌افتد.
 • بچه ها غش می کنند : از چیزی به وحشت خواهید افتاد .
 • یکی از نزدیکان شما غش می کند : پریشانی ونگرانی برطرف می شود
 • اشخاص دیگر غش میکنند : پولی که ابداً انتظارش را نداشتید به دستتان می آید .

دیدگاه ها