دیدن بخشیدن (بخشش) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بخشیدن

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 5 دقیقه
دیدن بخشیدن (بخشش) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بخشیدن
دیدن بخشيدن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بخشيدن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

 اگر به خواهیم به تعبیر بخشش و کرامت در خواب بپردازیم می‌توانیم اینگونه بیان کنیم که انسان همیشه از مال و دارایی خودش می‌بخشد و بخشش از دارائی دیگران بخشیدن نامیده نمی‌شود ثروت نیز چیزی است که انسان به آن متکی و دل بسته است و همچنان که در بیداری به دشواری می‌توانیم از اموال خویش چشم بپوشیم و آن را به دیگری بدهیم و ببخشیم و در خواب نیز بخشیدن گویای نگرانی و تشویش ما است از آن چه داریم و سال‌ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده‌ایم.

بخشیدن در خواب ما به نقل از معبرین امروزی بیشتر نماینده احساسات درونی ما هستند که به ما می گویند ان چه درون است از جمله احساسات منفی خود را بروز بدهید و خود را ببخشید .سخت ترین بخشش بخشش خودتان است .شاید یکی از تعبیر های خواب شما در مورد بخشش این باشد که گذشته ها را رها کنید و برای انچه می توانید تلاش کنید به بهتر شد بی اندیشید و عمل کنید .اگر بینیم مال خویش را در راه خیر می بخشیم، در روزهای آینده دست به حل مشکلی می زنیم که فقط با بذل مال ما امکان پذیر است. اگر مال خود را به بیگانه و ناشناس می دهیم، تشویش مرگ خود را داریم و نگران این هستیم که ثروت ما به دست نزدیکان یا بیگانگان تقسیم شود و از بین برود. بهتر این است که بیننده چنین خوابی صدقه بدهد چون به این وسیله، اثر خواب را از بین می رود.

اگر در خواب دیدید که کسی را ببخشیدید نشان ان است از شخصی که با شما دچار خسومت شده است بگذرید. گذشت از کینه، گناه هم تعبیر دارد که باعث جلو رفتن زندگیتان از هر سطحی که هستید می شود.

تعبیر خواب بخشیدن به روایت محمد بن سیرین

 •   اگر بیند مال خود را به کار خیر بخشش می کرد، دلیل است که فرزند خود را زن خواهد، یا کسی را از خویشان خود به زن دهد و مال خود بر ایشان قسمت کند.
 • اگر بیند مال خویش را به راه فساد بخشش می‌کرد، دلیل است که سوی فساد و حرام گراید.
 • اگربیند مال خویش بر بیگانگان بخشش می‌کرد، دلیل که حالش هم به مرگ او و هم به زندگانی او پراکنده شود.

تعبیر خواب بخشیدن به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر ببیند مال کسی را، با رضایت آن شخص بخشش می کرد، خیر و شر آن تعبیر، به صاحب مال بر می گردد.

تعبیر خواب بخشیدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • انسان هميشه از مال و دارايي خودش مي بخشد و بخشش از دارائي ديگران بخشيدن ناميده نمي شود مال نيز چيزي است که انسان به آن متکي و دل بسته است و همچنان که در بيداري به دشواري مي توانيم از مال و دارائي خويش چشم بپوشيم و آن را به ديگري بدهيم و ببخشيم و در خواب نيز بخشيدن گوياي نگراني و تشويش ما است از آن چه داريم و سال ها به زحمت اندوخته و فراهم آورده ايم .وقتي در خواب مي بينيم که مال خود را مي بخشيم بيمناکيم که به دارائي ما تجاوز شود و اين به اشکال مختلف در خواب هاي ما شکل مي گيرد.
 • وقتي مي بينيم مال خويش را در راه خير بذل مي کنيم و مي بخشيم يا به اقربا و خويشان خود مي دهيم نشانه آن است که در روزهاي آينده دست به حل مشکلي مي زنيم که حل آن فقط با بذل مال امکان پذير است. از ابن سيرين نقل است که اين نوع بخشش مي گويد فرزند خويش را زن مي دهيم يا به دختر خود جهيزيه سنگين اختصاص داده و او را به خانه شوهر مي فرستيم و چنان چه در اين شرايط نيستيم خويشاوندي را از مشکل مي رهانيم .
 • چنان چه ببينيم مال خود را به بيگانه و ناشناس مي دهيم تشويش مرگ خود را داريم و ناخودآگاه نگران اين هستيم که دارايي ما به دست نزديکان يا بيگانگان تقسيم شود و از بين برود. بهتر اين است که بيننده چنين خوابي صدقه بدهد يا مستمندي را از فقر و مسکنت برهاند چون به اين وسيله اثر خواب را از بين مي رود.
 • اگر در خواب ببنيم که دسته هاي اسکناس را از جيب و کيف بيرون مي آوريم يا مشت سکه هاي طلا را به هوا مي پاشيم و به ديگران از آشنا و غريبه مي بخشيم گوياي اين است که در اعماق روح خويش چشم به راه حادثه اي هستيم که حدس مي زنيم در جريان آن ثروتمند و پول دار مي شويم چرا که توقعات نا خودآگاه ما به صورت اعمال خودمان شکل مي گيرند.
 • چنان چه ديديم کسي که او را نمي شناسيم به ما چيزي مي بخشد با انساني بخيل روبه رو مي شويم .
 • اگر ديديد به آشنائي چيزي مي بخشيد به کسي که او را مي شناسيد، بي ترديد آن شخص از شما آزردگي دارد که خودتان هم مي دانيد. در صدد دل جوئي او برآئيد و تحقيق کنيد که چرا از شما دل تنگ مي باشد.

تعبیر خواب بخشیدن از دیدگاه لوک اویتنهاو

 • بخشنده بودن : خوشبختی

تعبیر خواب بخشیدن از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • بخشش:خواب دیدن اینکه شما به کس دیگری، بخشش کرده اید بیانگر این است که شما نیاز دارید که در برخی موقعیت ها بخشنده تر باشید.
 • بخشیدن :خواب دیدن اینکه شما کسی را می بخشید به این معنی است که زمان آن رسیده است که کینه ، گناه یا خشم گذشته را رها کنید پس می توانید در زندگی تان پیش روید. شما نیز دارید که احساسات منفی تان را به زبان آورید و بیان کنید به خاطر اینکه در مسیر بخشش قرار گیرید این خواب ها، باز تاب نیاز شما به بخشش در بیداری است.

تعبیر خواب بخشیدن در کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب شما به كسي پول مي بخشيد ، ناراحتي ولي فقط يك روز است
 • تعبیر خواب به شما پول مي بخشند ، پول به دستتان مي آيد
 • تعبیر خواب بخشش را رد مي كنيد ، نزاع در فاميل است
 • تعبیر خواب از بخششتان صرف نظر مي كنيد ، پول و شادي است
 • تعبیر خواب تمام ثروتتان را به غريبه ها مي بخشيد ، زندگي شما كوتاه خواهد بود.
 • تعبیر خواب به بستگان هيچ نمي بخشيد ، يك مرگ ناگهاني است.
 • به شما چیزی اهدا می کنند : منتظر بهبود وضع فعلیتان باشید .
 • چیز جالبی به شما اهدا می کنند : به شما خیانت میشود .
 • به مسجد یا کلیسا چیزی اهدا می کنید : با شخصیتهای مقام اول اجتماع ملاقات خواهید کرد.
 • به یک زن چیزی اهدا می کنید : یک رفاقت بزرگ
 • به یک مرد چیزی اهدا می کنید : یک شوک
 • به یک موسسه پول می بخشید : پول در آینده نزدیک .

1 دیدگاه
/
/
/
/
/
/