دیدن بند انداختن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بند انداختن

  سه شنبه، 30 بهمن 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن بند انداختن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بند انداختن
دیدن بند انداختن در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب بندانداختن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب بند انداختن به روایت منوچهر مطیعی

  • آرایش چهره، بند انداختن صورت، زیر ابرو برداشتن و ماتیک مالیدن به لب‌ها و همه این کارها که برای زنان مجاز و عادی است برای مردان در خواب خوب نیست و گویای بدنامی و رسوایی است.

تعبیر خواب بند انداختن از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر خواب ببینید بعد از بند انداختن، صورت شما لطیف شده است، علامت آن است که به آسودگی و آرامش دست می‌یابید و دوستان مطیع اداره شما خواهند بود. اما اگر بعد از بند انداختن صورت شما زبر و چرکیده به نظر برسد، علامت آن است که با مشاجرات و اختلافات بسیاری روبرو خواهید شد.

 

تعبیر خواب بند انداختن در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  • بند انداختن عملی است که مربوط به زنان می‌باشد و دیدن آن برای مردان مناسب نیست. و به طور کلی  اصلاح صورت در خواب نشان از آماده شدن فرد برای استقبال از سوی اجتماع یا سازگاری با جامعه دارد.

دیدگاه ها