دیدن بو و رایحه (بوی خوش و بوی بد ) درخواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب بو

  یکشنبه، 28 بهمن 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن بو و رایحه (بوی خوش و بوی بد ) درخواب چه تعبیری دارد ؟ / تعبیر خواب بو
دیدن بو در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بو را در ساعد نیوز می توانید مشاهده کنید.

به مشام رسیدن بو در خوابتان بیانگر خاطره یا تجربه ای در گذشته است. نوع بو را در نظر بگیرید و اینکه آیا خوشایند است یا بوی بدی است ، این مسئله تعیین می کند که آیا خواب مثبت است یا منفی.تعبیر گران می گویند:در موارد بسیاری یک بوی بد در رویا بیانگر پوسیدگی و فساد چیزی در زندگی رویابین است.بوی تعفن احتمالا به حالات عاطفی رو به زوال در روابط انسانی اشاره می‌کند،رایحه‌ها باعث برانگیختن حس خاصی درباره چیزی از پیش (مثلا به دل رویابین بد آمدن) می‌شوند و به خاطراتی در زندگی رویابین نیز اشاره می‌کنند.

تعبیر خواب بو کردن :تعبیر گران می گویند:بو کردن چیزی در خوابتان بیانگر تجارب و احساسات قدیمی است که با آن بوی خاص داشته اید. خواب شما تلاش می کند احساسی را با بو یا رایحه ای آشنا به شما برساند . تعبیر دیگر این است که رایحه ممکن است جزئی از محیط واقعی اطرافتان باشد که وارد خواب شده است.

تعبیر خواب بوی عرق: معبران می گویند:خواب دیدن اینکه شما بوی عرق می دهید بیانگر این است که بدون اینکه متوجه باشید توهین می کنید. شما نیاز دارید که رفتار خود را اصلاح کنید.بوی بد بدن در خواب ، بیانگر مشکل یا مسله ای است که نیاز است به آن رسیدگی شود. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که خیلی چیزها را شخصی نپندارید.

تعبیر خواب بوی بد دهان :تعبیر گری می گوید:خواب دیدن اینکه دهانتان بوی بدی دارد بیانگر این است که نیاز دارید قبل از اینکه دهانتان را باز کرده چیزی بگویید، آن را حسابی مزه مزه کنید. در مورد چیزی که می گویید قبل از اینکه بیانش کنید و دیگران را ناامید کنید ، خوب فکر کنید

تعبیر خواب بوی مشک: تعبیر گران می گویند:بوئیدن مشک در خوابتان بیانگر این است که شما در موقعیتی که اصلا انتظارش را نداشتید ، خوشی و لذت پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب بو به روایت محمد بن سیرین

  • بوی های خوش و ناخوش ثنای نیک مدح و ذم و سخن ناصواب است.
  • اگر بیند بوی خوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند.
  • اگر در خواب بوی خوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بویخوش حنوط ناگزیر است.

تعبیر خواب بو به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند او را خوشبوی کردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتی منتشر شود.

تعبیر خواب بو به روایت جابر مغربی

  • اگر ببینی در شیشه چیز خوشبوئی است، یـعـنـی بیمار می‌شوی.

تعبیر خواب بو به روایت علی بن محد العنبری

  • بوی خوش در خواب، بر سخن گفتن و یاد نیکو کردن از کسی دلالت دارد. بوی خوش در خواب، برای بیمار نشانه مردن اوست.

تعبیر خواب بو به روایت اسماعیل بن اشعث

  • اگر در خواب ببینی بوی خوشی احساس می‌کنی، تعبیرش این است که صاحب فرزندی خوب و درستکار می‌شوی ولی اگر ببینی که بوی بدی احساس می‌کنی صاحب فرزندی بد و نادرستکار می‌شوی.

تعبیر خواب بو از دیدگاه لیلا برایت

  • استشمام بوهاى خوب در خواب، بیانگر داشتن لحظات خوب است. و استشمام بوهاى بد در خواب، بیانگر غم و ناراحتى است.

تعبیر خواب بو از دیدگاه آنلی بیتون

  • اگر در خواب نفس بد بوى شخصى را حس كنيد، بيانگر آن است كه خطرى شما را تهديد مى‏ كند.


 

تعبیر خواب بو در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  • برای ما بوها یادآور شرایط و یا اشخاص خاصی هستند، رایحه‌های مختلف ما را به خود جذب می‌کنند، پس می‌زنند، به ما آرامش می‌بخشند و یا آزارمان می‌دهند، پس توان برانگیختن عکس العمل ما را دارند. رایحه‌ها در رویاها حتی احساس ما درباره موقعیت یا شخصی را خلاصه می‌کنند.

دیدگاه ها