دیدن برهنگی (عریان بودن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب برهنگی

  پنجشنبه، 02 اسفند 1397   زمان مطالعه 9 دقیقه
دیدن برهنگی (عریان بودن) در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب برهنگی
دیدن برهنگی در خواب نشانه چیست؟ لهبیر خواب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود . تعبیر خواب برهنگی را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

برهنگی، لخت بودن و یا عریان شدن در رویا از جمله خواب‌هایی است که بسیاری از مردم حداقل تجربه یکبار دیدن آن را دارند. شاید با دیدن اینگونه خواب‌ها در لحظه حس شرمساری و نگرانی به فرد رویابین دست بدهد ولی در واقع این رویا از نظر تفسیر کنندگان خواب نتیجه و پیامد ورود فرد به یک فضای جدید کاری یا در معرض توجه بودن در یک فعالیت اجتماعی است. نویسندگان همگی متفق‌القولند که این خواب نشانه استرس و در خطر دیدن خود است. تحقیق جامع والاس نشان می‌دهد که این خواب در بین کسانی که قرار است ترفیع کاری بگیرند و یا وارد یک شغل جدید می‌شوند و یا قصد دارند در یک فضای عمومی اجرا و فعالیتی داشته باشند شایع است.

در تحلیل دیگری معبرین غربی در رابطه با برهنگی در خواب می‌گویند: 

خواب درباره لباس نداشتن (عریان بودن):اگر خواب ببینید که بدون لباس و لخت هستید، تعبیر این خواب نوعی هشدار است. راز‌های شما در حال فاش شدن هستند. مراقب باشید که با چه کسانی درد و دل می‌کنید. اسرار زندگی خود را برای هر فردی بازگو نکنید. برخی افراد از این اطلاعات برای صدمه زدن به شما استفاده خواهند کرد.

خواب درباره لباس نداشتن دیگران:اگر در خواب ببینید که سایر افراد لخت هستند، مردمی که شما می‌شناسید، این خواب نیز نشان از یک هشدار دارد. باید مراقب برخی افراد در زندگی خود باشید، یعنی به آن‌ها توجه کنید. از طرفی مراقب و مواظب برخی چیز‌ها در زندگی باشید، چراکه این موارد می‌تواند برای شما شادی به ارمغان بیاورد. چیز‌ها یا افرادی که از آن‌ها غافل شده اید، ممکن است از کنار شما بروند و دست‌های شما را خالی بگذارند، بنابراین قبل از اینکه دیر شود به آن‌ها اهمیت دهید و مراقب آن‌ها باشید.

اگر خواب ببینید که عورت شما معلوم است و مردم آن را می بینند این خواب نشانه این است که راز تو فاش می شود. ولی اگر خواب ببینید که عورت خود را پوشانده اید یعنی اینکه راز شما مخفی و پوشیده می ماند.

همچنین می گوید : اگر خواب ببینید که عورت شما ظاهر شده ولی زود آن را پوشاندید و کسی آن را ندید این خواب نشانه این است که اگر بیمار بودید بهبود پیدا می کنید و اگر بدهکار بودید بدهی خود را پرداخت می نمایید و یا اگر دچار ترس و بیم شده اید در امان خواهید بود.

تعبیر خواب برهنه بودن همسر:اگر خواب ببینید که زن شما برهنه است یعنی اینکه اعضای فامیل درباره شما حرف می زنند.

تعبیر خواب برهنگی به روایت امام جعفر صادق (ع)

 • برهنگی در خواب ، مرد صالح را خیر و نیکی است و مرد مفسد را بدی و رسوائی است. 
 • گر ببینی بیمار و برهنه هستی، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: ... وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ... _ ... شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید... (انعام-94)

تعبیر خواب برهنگی به روایت یوسف نبی (ع)

 • :دیدن خود را برهنه در میان مردم با حرمت گردد دیدن برهنه بودن غم های او زایل شود و به مراد برسد برهنگی توانگر گردد.

تعبیر خواب برهنگی به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، یـعـنـی در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی.
 • اگر ببینی برهنه هستی و در طلب دنیا و مادیات هستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
 • اگر بيند ازاري بر ميان بسته، دليل كه در طاعت و پرستش مجتهد شود.
 • اگر خواب ببینید که بخاطر بیماری برهنه شده اید یعنی اینکه به زودی از دنیا خواهید رفت.

تعبیر خواب برهنگی به روایت جابر مغربی

تعبیر برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد

تعبیر خواب برهنگی به روایت محمد بن سیرین

 • ااگر خواب ببینید که برهنه هستید و از مردم خجالت می کشید این خواب نشانگر این است که شما به زودی قصد رفتن به سفر حج خواهید کرد. 
 • اگر در کنار مرد پاکدامن و عفیف باشی و این خواب را ببینید گناه شما بخشیده می شود و اگر آن مرد درستکار و صالح نباشد تعبیر این خواب خوب نیست.

تعبیر خواب برهنگی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • برهنگی در خواب آشکار شدن مکنونات قلبی بیننده خواب است.
 • چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت.
 • زیاد اتفاق می افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می شود.
 • اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی آورد.
 • اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می مانیم.
 • اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می یابیم.
 • دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است.
 • لخت شدن این را می گوید که خودمان کاری می کنیم تا سر زبان ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیانا بد بگویند.

تعبیر خواب برهنگی به روایت اسماعیل بن  اشعث

 • اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، یـعـنـی قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.

تعبیر خواب برهنگی از دیدگاه کارل گوستاو یونگ

 • خب، شما در حال زندگی روزمره تان هستید – به مدرسه می روید، منتظر اتوبوس می مانید، به مرکز خرید می روید، پیاده روی می کنید – زمانی که ناگهان متوجه می شود که فراموش کرده اید شلوار بپوشید یا کاملا لخت هستید! دیدن اینکه شما کاملا یا نیمه، لخت هستید ممکن است هشدار دهنده باشد اما خیلی رایج است. برهنگی سمبلی از چند چیز است، بسته به موقعیت زندگی واقعی تان.
 • برهنگی بیانگر آسیب پذیری است: وقتی که شما بدون لباس هستید، شما بیشترین مقدار آسیب پذیری را دارید. یقینا چیزی نیست که شما بتوانید قایم کنید. پس خواب ممکن است در راستای یک موقعیت بیداری تان باشد که احساس بی یاوری می کنید یا جایی که شما کاملا گارد خود را کنار می گذارید. شاید شما در رابطه ای هستید که خودتان را در معرض این ریسک گذاشته اید که از سمت طرف مقابل، رد شوید
 • برهنگی بیانگر ترس از نمایان بودن: ترس شدید از فهمیدن اینکه شما در یک مکان عمومی لخت هستید، ممکن است انعکاسی از ترس شما برای نمایان شدن خودتان و درونیاتتان و احساس شرم شما باشد. ممکن است چیزی را پنهان می کنید و می ترسید که دیگران بتوانند حقیقت درون شما را ببینند. بنابراین خودتان را در خواب، لخت می بینید
 • از نظر استعاری، لباس ها، ابزار هایی برای پوشاندن هستند. و بسته به نوع لباسی که می پوشید شما می توانید هویت خود را مخفی کرده و کس دیگری باشید. اما بدون لباستان، همه چیز در معرض دید همگان است. شما در در معرض دید عموم هستید و هیچ دفاعی ندارید. پس خواب اینکه لخت هستید ممکن است به شما بگوید که شما تلاش می کنید کسی باشید که واقعا نیستید. شما می ترسید که کلاه بردار یا متقلب به نظر برسید. این اضطراب ها، خصوصا در موقعیت هایی بیشتر می شود که شما تلاش می کنید دیگران را تحت تاثیر قرار دهید. شاید شما در محیط کاری جدید یا در رابطه ای جدید هستید. ممکن است نگران باشید که احساس واقعی تان را در این موقعیت ها نشان دهید و می ترسید که مورد تمسخر قرار گرفته، رسوا شوید
 • برهنگی بیانگر نا امنی است: خواب دیدن اینکه لخت هستید ممکن است به مسائل مربوط به احساس عدم امنیت اشاره داشته باشد. شما حس می کنید که همه ی چشم ها همیشه روی شماست – به شما می خندند، شما را قضاوت می کنند یا شما را مورد نقد قرار می دهند. لخت بودن بیانگر این گفته است که همه به شما اشاره می کنند و می خندند (مضحکه عام و خاص شده اید). در اغلب مواقع، اینها همه در ذهن شماست و واقعیت ندارد
 • برهنگی بیانگر این است که حس می کنید آماده نیستید: برهنگی سمبلی ازین است که غافلگیر می شوید، واجد شرایط انجام وظیفه ای مهم نیستید یا برای انجامش آماده نیستید. اگر خودتان را لخت در سر کار یا کلاس درس ببینید، بیانگر این است که شما حس می کنید که برای یک پروژه ی کاری یا کلاسی آماده نیستید. شما میترسید که عیب های شما، مورد توجه عموم واقع شود. خواب دیدن اینکه لخت هستید، بیانگر این است که شما اهداف غیر واقعی برای خود وضع کرده اید که راهی برای رسیدن به اهداف نیست
 • برهنگی بیانگر تکبر است:برخی از خواب ها که شما خودتان را لخت می بینید ممکن است به تکبر شما در برخی موقعیت های بیداری اشاره دارد. شاید شما تمایل دارید که از بالا به مردم نگاه کنید یا فکر کنید که شما بهتر از دیگران هستید. این خواب که شما را در بی لباسی روز تولدتان نشان می دهد، احتمالا از شما می خواهد که بیشتر فروتن و خاضع باشید.
 • برهنگی بیانگر آزادی ابراز عقیده است:اگر شما خواب ببینید که لخت بودن تان باعث افتخارتان است و هیچ گونه دستپاچگی یا شرمندگی از خود نشان ندهید، پس حس نامحدود آزادی شما را نشان می دهد. شما چیزی برای پنهان کردن ندارید و از کسی که هستید، احساس افتخار می کنید. خواب مربوط به صداقت، باز بودن(راحتی در بیان کردن) و طبیعت آسان گیر شماست
 • برهنگی بیانگر توجه است:در برخی موارد، خواب دیدن اینکه لخت هستید بیانگر این است که شما به دنبال توجه هستید. شما می خواهید مورد توجه باشید، اما به شیوه ای اشتباه، به دنبال این قضیه هستید. شما نوع اشتباهی از توجه را به سمت خود جلب می کنید

تعبیر خواب برهنگی از دیدگاه آنلی بیتون

 • اگر در خواب خود را برهنه ببینید، علامت آن است که به اعمال رسوایی آور تن خواهید داد.اگر در خواب ناگاه متوجه شوید برهنه هستید و بکوشید با چیزی خود را بپوشانید، علامت آن است که از عادات ناپسند و لذت های نامشروع دست خواهید کشید.
 • آنلی بیتون می گوید: اگر دیگران را در خواب عریان ببینید، نشانه آن است که افرادی مکار شما را تشویق می کنند تا وظایف اصلی خود را از یاد ببرید.

تعبیر خواب برهنگی در کتاب سرزمین رویاها

 • برهنه بودن یک دختر جوان و زیبا نشانه تکبر و خودخواهی است.
 • برهنه بودن یک زن در خواب نشانه ناکامی از همه طرف است.
 • برهنه بودن یک زن زیبا در خواب نشانه بدست آوردن پول خوبی است.
 • برهنه بودن یک زن معمولی نشانه داشتن ایده ها و نقشه های بزرگ در سر می باشد.
 • برهنه بودن یک زن زشت نشانه برآورده نشدن خواسته هایش می باشد.
 • برهنه بودن تعداد زیادی زن در خواب نشانه داشتن نظر بلند مردم روی شما است.
 • برهنه بودن مردان و زنان لخت در خواب نشانه باوفا و نجیب بودن شما است.
 • دویدن افرادی که برهنه هستند نشانه از دست دادن ایده هایتان می باشد.
 • خوابیدن با یک شخص برهنه نشانه پریشانی و تشویش است.
 • خوابیدن با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خود ، نشانه آزار رساندن یک نفر به شما خواهد بود.

14 دیدگاه
  دیدگاه ها
نظر خود را به اشتراک بگذارید
بازدیدکننده
1 هفته پیش

من خواب دیدم که باید کوه خیلی نزدیک به خورشید بودم و تقریبا هنگام طلوع آفتاب بود اما کاملا بدنم برهنه بود و داشتم نماز می‌خوندم تعبیر این خواب چیه میشه جواب بدین؟
الین
2 هفته پیش

من بعد از حرف زدن با شخصی خواب نمایان شدن و لخت بودن رادیدم و این چندین بار تکرار شده تعبیرش چی میتونه باشه ؟
Bahar
2 هفته پیش

یکی از دوستان من شبیه این خوابو دید.... احتیاط کن بهت تجاوز نشه چه فکری چه جسمی و چه جنسی....خداحافظت باشه عزیزم
Nas
3 هفته پیش

من خواب ديدم زن بابام برهنه شده واونم فوت كرده و أسرار راشت با كسي هم خواب بشه با يه مردي كه نميشناسم ميشه تعبيرش كنيد ممنونتونم
بازدیدکننده
3 هفته پیش

سلام مواظب خودت خیلی خیلی بااااااش به اعمالت بیشتر فکر کن!
بازدیدکننده
4 هفته پیش

سلام منم دقيقا همين خوابو ديدم پدر منم فوت شده
Mobina
4 هفته پیش

سلام ببخشید من خواب دیدم که برهنه در حمام به زانو نشسته ام و پسر دایی و دختر داییم من را نگاه میکنند .تعبیر کنید لطفا♡
Mobina
4 هفته پیش

سلام من خواب دیدم که در حمام لخت نشسته ام و فامیل های مادرم من را میبینند تعبیرش چیه؟؟؟؟؟
فاطمه
1 ماه پیش

سلام من سه روز میشه مادرم را از دست دادم بعد خواب دیدم مادرم برهنه بود و کمی ناراحت تعبیرش چیه . لطفا جوابمو بده
Fateme
1 ماه پیش

سلام من یک دخترم و خواب دیدم که کاملا عریان با عموم از خیابان رد میشدم تعبیرش چیه
بازدیدکننده
1 ماه پیش

ببخشید من دختری هستم که خواب دیدم تو یک استخر مدرسه لخت هستم و دارم آموزش شنا میبینم که یک دفعه پسر های دبیرستانی اومدن وکنار استخدام نشستن و ما رو تماشا می‌کردم یکی از اون پسر ها آشنا بود و اصبان بود و ما رو نگاه نمی‌کرد من هم تا اون پسرا رو دیدم رفتم تو کلاس و لباس پوشیدم بعد رفتم دفتر و برای این رفتار بد پسرا اعتراض کردم اما مدیر توجهی به اعتراض من نکرد همین طور آموزش و پرورش خواهش میکنم این خواب رو تعبیر میکنم
nari
2 ماه پیش

من خواب دیدن با دوست پسرم بودن از مدرسه میرفتم خونه یه پالتو تنم بو وقتی یه نگاه به خودم انداختم دیدم زیرپالتو هیچ لباسی تنم نیست.این تعبیرش چی میشه لطفا بگید
سما
3 ماه پیش

سلام....من دختری هستم که خواب دیدم کاملا برهنه از داخل کوچه مان رد میشدم و از کنار یک خانم مسن رد میشدم ولی این خانم به من نگاه میکرد و اصلا خجالت نمیکشیدم...تعبیرش چیست؟
Ella
6 ماه پیش

سلام. من امشب حدود ساعت۳ سه شنبه اواخر ماه خواب برهنه شدن و در انتظار کسی بودن رو دیدم انگار برای اون شخص برهنه شدم و من ایشون رو میشناسم. اما بجای اون مجبورشدم با یک آدم ناشناس متعفن ک البته چشماش بسته بود و داخل خوابم میشناختمش رابطه داشته باشم و این شخص رو درعالم بیداری نمیشناسم. البته حتی دستمم بهش نخورد و چندتا طناب بسته رو براش باز کردم همینم اونو خیلی راضی کرد. بعدش فهمید من بودم و من خیلی عصبانی شدم احساس شرم میکردم جایی ک بودم بک روسپی خانه بود. و من درعالم غیر هوشیاری رابطه داشتم و بعداز هوشیاری گریه های از ته دل و بدون اشک میکردم. و ب یک آشنا ک توی عالم بیداری میسناسمش گفتم من تقصیری ندارم و اون درکم کرد ولی من همچنان غصه داشتم. از خواب ک بیدار شدم احساس سردرد شدید و درد دندان ناشی از فشار دادن اونها روی هم داشتم
دیدگاه خود را ثبت نمایید