دیدن (گوشت، مرغ، ماهی و..) بریان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بریان

  پنجشنبه، 02 اسفند 1397   زمان مطالعه 1 دقیقه
دیدن (گوشت، مرغ، ماهی و..) بریان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بریان دیدن (گوشت، مرغ، ماهی و..) بریان در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بریان
دیدن بریان در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خولب به فرآیند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود . تعبیر خواب بریان را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.
 • اگر کسی درخواب دید که گوشتی را بریان می کند، اگر گوشت گوسفند باشد، سود زیاد و اگر گوشت گاو باشد، نفع آن کمتر است.
 • بریان کردن گوشت مرغ، سخن نسنجیده ای است که از همسر یا زنی از محرمان خود، خواهد شنید و بر وی گران خواهد آمد.
 • بریان کردن ماهی و خوردن آن به شرطی که استخوان ماهی در گلو گیر نکند، رسیدن سود زیاد است. اگر دید استخوان ماهی در گلویش گیر کرد، کاری می کند که اگر جانب احتیاط را در آن کار رعایت نکند، ضرر خواهد کرد.
 • اگر کسی دید شغل او بریان کردن گوشت است، به دیگران از جانب او، خیر و نیکویی خواهد رسید. 

تعبیر خواب بریان به روایت محمد بن سیرین

 •  تعبیر بریان در خواب، خداوند سخن است و فراخی طلب روزی و گوشت پخته به تاویل بهتر از گوشت خام است.

تعبیر خواب بریان به روایت ابراهیم کرمانی

 • اگر کسی بیند بریان ازگوشت گوسفند خورد، دلیل که به قدر آن مال به رنج و سختی بدست آورد.
 • اگربیند بریان از گوشت گاو خورد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.
 • اگر بیند بره بریان همی خورد ، دلیل که او را مالی اندک حاصل شود و بعضی از معبران گفته اند: خوردن بره پخته به خواب، دلیل آمدن پسری کند.

تعبیر خواب بریان به روایت جابر مغربی

 •  اگر دید سر بره بریان می خورد، دلیل که او از مهتری منفعت رسد.
 • اگر بیند مرغ بریان می خورد، دلیل که مالی از جهت زنی به مکر و حیله به دست آورد.
 • اگر بیند ماهی بریان شده می خورد، دلیل که به سفر شود و به طلب عام یا صحبت مردی بزرگ پیوندد.
 • اگر خداوند خواب مستور بود، ولی اگر مفسد است، دلیل بر رنج و غم و اندوه است و دشمن و ماهی بریان کرده، چون تازه بود، بهتر از شور است و ماهی بزرگ بهتر از خورد بود 
 • دیدن بریان فروش به خواب، مردی است که به سبب وی دیگران فراخ روزی گردند.

دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟