دیدن بریدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بریدن

  چهارشنبه، 01 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن بریدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بریدن دیدن بریدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب بریدن
دیدن بریدن در خواب نشانه چیست؟تعبیر خواب به فرآیند معنادی به رویاهایی که در خواب می بینید گفته می شود. تعبیر خواب بریدن را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

بریدن و یا قطع کردن در رویا اشاره به قطع ارتباط، مستقل شدن، شفقت و محبت را از کسی دریغ کردن، تمایلات مازوخیستی یا خودآزاری دارد. این تصویر همچنین می‌تواند کم شدن ارزش و اعتبار شخص را نیز نشان دهد. 

تعبیر خواب بریدن به روایت محمد بن سیرین

 • اگر دید او را گردن زدند و سرش از تن جدا شد، اگر بیننده بنده بود آزاد شود، اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دار است وامش داده شود و حج اسلام کند. اگر کافری ببیند مسلمان شود.
 • اگر ببیند در وقتِ گردن زدن سرش از تن جدا نشد، دلیل که آن چیزها که گفتیم از گردن زننده به وی رسد. فی الجمله دیدن گردن زدن به خواب، درویشان را نیکو و توانگران را بد است.

تعبیر خواب بریدن به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی

 • دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.
 • اگر کسی بیند خایه او بریده شد یا بیفتاد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و معبران گویند: بریدن خایه، دلیل کند در خواب بر پدر دختران، یعنی پس از وی او را دختران نباشد، زیرا که خایگاه، دلیل بر دختران کند.

تعبیر خواب بریدن به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • سر بریدن در خواب، بر ظلم و ستم به دیگران و خوردن حق آنها دلالت دارد.
 • اگر کسی در خواب ببیند که سرانسانی را می بُرد، به او ستم می کند و بریدن سر تمام آن موجوداتی که سر بریدنشان جایز نیست، ظلم بر آنهاست.
 • اگر کسی غمگین باشد و در خواب ببیند که سرش را می بُرند، غم و غصههایش برطرف می شود. سر بریدن به زن گرفتن نیز، تعبیر می شود.
 • اگر کسی ببیند جانوری را سر می برد که بر زن دلالت دارد، مانند کبوتر یا هر جانور سفید و زیبایی، زن می گیرد.
 • اگر کسی ببیند که سر پدر یا مادرش را می برد، حق آنها را پایمال می کند.

تعبیر خواب بریدن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • بریدن یا بریده شدن سر بینی ختنه فرزند مذکور است و چنان چه فرزند پسر نداشته باشد به گفته بعضی از معبران جاه و منزلت او کم می‌شود.

تعبیر خواب بریدن از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن دست بریده شده در خواب، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می‌دهید در انزوا زندگی کنید.
 • دیدن پای بریده شده در خواب، نشانه آن است که دوست باارزشی را از دست خواهید داد و محیط خانه نیز غیر قابل تحمل خواهد شد.
 • اگرخواب ببینید سراز بدن شما جدا شده است ، نشانه شکست در کار و مغلوب شدن است .
 •  اگرخواب ببینید سر از بدن دیگران جدا شده است و خون از سر بریده جاری است  نشانه تبعید و مرگ است .

تعبیر خواب بریدن از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر در خواب ببینید که چیزی را می‌برید، نشانه‌ی شنیدن اخبار ناخوشایند است.
 • اگر در خواب ببینید عضوی از بدن یک بچه را قطع می‌کنید، یعنی از انجام دادن یکی از کارهایتان واهمه دارید.
 •  اگر در خواب انگشتان خود را بریده شده دیدید، به این معنا است که مورد اتهامات دیگران قرار می‌گیرد.

تعبیر خواب بریدن از دیدگاه لوک اویتنهاو

 •  بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید.

تعبیر خواب بریدن در کتاب سرزمین رویاها

 • انگشت شما را می‌برند: دوستتان را از دست می‌دهید.
 • سر شما را بریده اند : کارهای شما با موفقیت کامل روبرو می شوند .
 • شما را با گیوتین اعدام می کنند : زندگی برای شما بسیار آسان خواهد گذشت
 • جنایتکاران سر شما را می برند : ملک و دارائی خود را از دست می دهید .
 • تاجرها و سیاستمداران خواب ببینند که سرشان بریده شده : پول و شانس
 • سر جنایتکاران بریده شده : علامت برآورده شدن آرزوهای شما

  دیدگاه ها
مریم
مریم
1 روز پیش
من دیدم مامانم داره لبام و با چاقو میبره ولی هیچ خونی نمیاد و حتی درد نداره و من نمیترسم
حامد
حامد
2 هفته پیش
من خواب دیدم که کودکی رابغل کردم بچه گوش کودک رابوسیدم گوشش کنده شد امدتودستم خیلی نگرانم تعبیرش چی میشه
بهنام
بهنام
4 ماه پیش
دیدن خواب قطعه قطعه کردن بدن همسر باچاقوی تیز
محمد
محمد
4 ماه پیش
سلام شب قبلا خواب ناراحت بودم که با خدا جروبحث کردم خوابیدم بعد خواب دیدم سرم بریدن ولی خون چیزی نبود بقیه اش یادم نمیاید معنا خواب من چیه؟
پسر
پسر
5 ماه پیش
سلام الان خواب دیدم که شب بود و من داشتم بدن یک فرد غریبه رو با دستگاه برش تکه تکه می کنم بعدم گزاشتمش توی پلاستیک معنی داره آیا؟
ملیحه
ملیحه
5 ماه پیش
سلام وقت بخیر. من خواب دیدم دوست نامزدم زنگ زده بهم گفت مهدی دستش باشیشه بریده شده اوردیمش بیمارستان بخیه. تعبیرش چی میتونه باسه؟؟؟
Leila
Leila
6 ماه پیش
من خواب دیدم س دخترم را بریدم تعبیرش چیست؟
Mahsa.mahsiii
Mahsa.mahsiii
8 ماه پیش
سلام..دیشب خاب دیدم ک دارم چیزی خورد میکنم .بعد پشت سه تا از انگشتا دست چپو میبرم ی خراش ولی خون میاد از سه تاشون.بعدخیلیم توخاب ناراحتم.
دنیای موسیقی
#پاپ #سنتی #ریمیکس
کلیک کنید
  آخرین تصاویر
چاپ تضینی مقاله ISI معتبر: کجا و چگونه؟