دیدن برس (شانه) در خواب چه تعبیر دارد؟ / تعبیر خواب برس

  شنبه، 04 اسفند 1397   زمان مطالعه 3 دقیقه
دیدن برس (شانه) در خواب چه تعبیر دارد؟ / تعبیر خواب برس
دیدن برس در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب برس را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

دیدن شانه یا برس در خواب نشانه مشکلات روحی و پریشانی بیننده خواب است و تعبیر دیگر می‌تواند نماد سر و سامان دادن به مشکلات و مسائل پیچیده باشد. همانطور که معبرین غربی گفته اند شانه زدن مو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید افکارتان را سازماندهی و دسته بندی کنید شما نیاز دارید که به دنبال فاکتور هایی باشید که در یک موقعیت یا رابطه برای شما روشن نیست. دیدن برس در خواب نمادی از تمایل شما برای مرتب کردن مشکلاتتان یا چیزی در زندگی تان است که نیاز به تمیز شدن و مرتب کردن دارد. شاید شما یک نگرش سهل انگارانه دارید که نیاز به توجه جدی دارد

 • اگر شما در خواب شانه‌ای را به کسی هدیه دادید نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در روابطتان در زندگی واقعی است. این پیشرفت می‌تواند شراکت کاری و یا پیدا کردن دوستی خوب باشد.
 • اگر زنی در خواب ببیند که شانه‌ای را به مردی هدیه می‌دهد نشان دهنده علاقه مند شدن به مرد مورد نظر است.

تعبیر خواب برس به روایت محمد بن سیرین

 • شانه در خواب، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود.

تعبیر خواب برس به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • دیدن شانه در خواب، برای کسی که بخواهد در امری مشارکت کند، نشانه خیر و برکت است. شانه به مردی عادل نیز، تعبیر میشود.

تعبیر خواب برس به روایت منوچهر مطیعی

 •  اگر شانه اي در خواب ببينيد که دنده هايش شکسته زيان مي بينيد و تسلسل و توالي کارهايتان از دست مي رود.
 • خود شانه نشانه پریشانی فکر و خیال است. نه به معنی غم و اندوه بلکه تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.
 • اگر در رؤیا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده‌اید یا شانه را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوع تردید در تصمیم گیری خواهید شد.
 • برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می‌یابد و نزد شوهر عزیز می‌شود.

تعبیر خواب برس از دیدگاه لیلا برایت

 • اگر خواب ببینید که شانه‏ خود را گم می‌کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است.
 • اگر خواب ببینید که شانه‏‌اى خریده‏‌اید، به این ‏معنا است که در کارها موفق و پیروز می‌شوید.

تعبیر خواب برس از دیدگاه کارل یونگ

 • اگر شما برستتان را گم کرده اید یا نتوانید پیدا کنید ، بیانگر این است که شما قادر به دسته بندی مشکلاتتان نیستید.

تعبیر خواب بقرس از دیدگاه آنلی بیتون

 • دیدن برس در خواب ، نشانه بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .
 • دیدن برس لباس در خواب ، نشانه وظیفه سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .
 • اگر خواب ببینید لباس های خود را برس می زنید ، نشانه آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .
 • دیدن برسهای گوناگون در خواب، نشانه انجام دادن خطاست.
 • دیدن شانه کهنه و شکسته ، علامت بیماری است.

تعبیر خواب برس از دیدگاه هانس کورت

 • تعبیر دیدن برس در خواب، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد.
 • اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.

تعبیر خواب برس در کتاب سرزمین رویاها

 • خواب برس: بر تعداد مشکلات اضافه می شود.
 • یک برس کهنه: ناکامی
 • از یک برس استفاده می کنید: آرزوی اصلی شما برآورده می شود.
 • یک برس نو می خرید: یک دوره عالی شروع می شود.
 • یک مغازه برس فروشی: بیماری
 • یک برس ساز: گیج خواهید شد.

تعبیر خواب برس در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ

 • شانه (برای مو): آنچه برای مرتب کردن افکارتان و یا عرضه خود انجام می‌دهید و یا در فکر انجام آن هستید.

دیدگاه ها