دیدن چاق شدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب چاق شدن

  یکشنبه، 25 فروردین 1398   زمان مطالعه 2 دقیقه
دیدن چاق شدن در خواب چه تعبیری دارد؟ / تعبیر خواب چاق شدن
دیدن چاق در خواب نشانه چیست؟ تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب می بینید، گفته می‌ شود. تعبیر خواب چاق را می توانید در ساعد نیوز مطالعه کنید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 • چاقی در خواب نشانه سلامت نیست اما گویای فراوانی نعمت و فراخی روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهبود می یابد و غم و اندوه شما رفع می گردد مشروط بر اینکه زیاد چاق نشده باشید چون در خواب نیز عدم تناسب خوب نیست. اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیر ی که کرده شد معکوس می گردد. اگر در خواب دیگری را چاق ببینید و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست. چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت خود یا وضعی که دارید نگران هستید اما گویای این نیست که در آینده نگرانی پیش می آید. به هر حال فربهی متناسب در خواب خوب است و از فراوانی نعمت خبر می دهد.

تعبیر خواب به روایت العنبری

 • اگر کسی در خواب ببیند که چاق شده است، به پول و ثروتش افزوده میگردد.

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

 • اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و اعمال خود باشید.
 • اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و شادیهای شما افزوده خواهد شد .
 • اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که اوقات و فعالیتهای لبریز از موفقیت خواهید داشت.

تعبیر خواب به روایت کتاب سرزمین رویاها

 • شما غذاهائی می خورید که باعث چاقی می شوند : شانس در روابط عشقی
 • شما با خوراکیهای چرب غذا درست می کنید : شانس در کار.
 • یک زن خواب ببیند که چاق می شود : معشوقش او را ترک خواهد کرد .
 • یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده : روزهای بسیار خوشی در انتظار اوست .
 • یک زن خواب ببیند که خیلی چاق شده : خوشبختی توام با یک عشق پرصداقت
 • یک مرد خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی مرد آزادی خواهد شد .
 • بستگان چاق شده اند : پول
 • دیگران چاق می شوند : فعالیتهای نامشروع و خطرناک
 • دیگران چاق هستند : موفقیت فعلاً میسر نیست.
 • یک دختر جوان خواب ببیند که چاق می شود : او بزودی ازدواج می کند .
 • فرزندان شما چاق می شوند : یک تغییر بسیار خوشایند برای بیننده خواب.

دیدگاه ها